[શિવ કવચમ્] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Kavacham Gujarati Lyrics અસ્ય શ્રી શિવકવચ સ્તોત્ર મહામંત્રસ્ય ઋષભયોગીશ્વર ઋષિઃ ।અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।શ્રીસાંબસદાશિવો દેવતા ।ઓં બીજમ્ ।નમઃ શક્તિઃ ।શિવાયેતિ કીલકમ્ ।મમ સાંબસદાશિવપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ કરન્યાસઃઓં સદાશિવાય અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । નં ગંગાધરાય તર્જનીભ્યાં નમઃ । મં મૃત્યુંજયાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ । શિં શૂલપાણયે અનામિકાભ્યાં નમઃ । વાં પિનાકપાણયે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । યં ઉમાપતયે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ … Read more