[શિવ કવચમ્] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Kavacham Gujarati Lyrics

અસ્ય શ્રી શિવકવચ સ્તોત્ર

મહામંત્રસ્ય ઋષભયોગીશ્વર ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।
શ્રીસાંબસદાશિવો દેવતા ।
ઓં બીજમ્ ।
નમઃ શક્તિઃ ।
શિવાયેતિ કીલકમ્ ।
મમ સાંબસદાશિવપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

કરન્યાસઃ
ઓં સદાશિવાય અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । નં ગંગાધરાય તર્જનીભ્યાં નમઃ । મં મૃત્યુંજયાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।

શિં શૂલપાણયે અનામિકાભ્યાં નમઃ । વાં પિનાકપાણયે કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । યં ઉમાપતયે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

હૃદયાદિ અંગન્યાસઃ
ઓં સદાશિવાય હૃદયાય નમઃ । નં ગંગાધરાય શિરસે સ્વાહા । મં મૃત્યુંજયાય શિખાયૈ વષટ્ ।

શિં શૂલપાણયે કવચાય હું । વાં પિનાકપાણયે નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । યં ઉમાપતયે અસ્ત્રાય ફટ્ । ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બંધઃ ॥

ધ્યાનમ્
વજ્રદંષ્ટ્રં ત્રિનયનં કાલકંઠ મરિંદમમ્ ।
સહસ્રકરમત્યુગ્રં વંદે શંભું ઉમાપતિમ્ ॥
રુદ્રાક્ષકંકણલસત્કરદંડયુગ્મઃ પાલાંતરાલસિતભસ્મધૃતત્રિપુંડ્રઃ ।
પંચાક્ષરં પરિપઠન્ વરમંત્રરાજં ધ્યાયન્ સદા પશુપતિં શરણં વ્રજેથાઃ ॥

અતઃ પરં સર્વપુરાણગુહ્યં નિઃશેષપાપૌઘહરં પવિત્રમ્ ।
જયપ્રદં સર્વવિપત્પ્રમોચનં વક્ષ્યામિ શૈવમ્ કવચં હિતાય તે ॥

પંચપૂજા
લં પૃથિવ્યાત્મને ગંધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપમ્ આઘ્રાપયામિ ।
રં અગ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મને અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

મંત્રઃ

ઋષભ ઉવાચ

નમસ્કૃત્ય મહાદેવં વિશ્વવ્યાપિનમીશ્વરમ્ ।
વક્ષ્યે શિવમયં વર્મ સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ॥ 1 ॥

શુચૌ દેશે સમાસીનો યથાવત્કલ્પિતાસનઃ ।
જિતેંદ્રિયો જિતપ્રાણશ્ચિંતયેચ્છિવમવ્યયમ્ ॥ 2 ॥

હૃત્પુંડરીકાંતરસન્નિવિષ્ટં સ્વતેજસા વ્યાપ્તનભોઽવકાશમ્ ।
અતીંદ્રિયં સૂક્ષ્મમનંતમાદ્યં ધ્યાયેત્ પરાનંદમયં મહેશમ્ ॥

ધ્યાનાવધૂતાખિલકર્મબંધ- શ્ચિરં ચિદાનંદ નિમગ્નચેતાઃ ।
ષડક્ષરન્યાસ સમાહિતાત્મા શૈવેન કુર્યાત્કવચેન રક્ષામ્ ॥

માં પાતુ દેવોઽખિલદેવતાત્મા સંસારકૂપે પતિતં ગભીરે ।
તન્નામ દિવ્યં પરમંત્રમૂલં ધુનોતુ મે સર્વમઘં હૃદિસ્થમ્ ॥

સર્વત્ર માં રક્ષતુ વિશ્વમૂર્તિ- ર્જ્યોતિર્મયાનંદઘનશ્ચિદાત્મા ।
અણોરણિયાનુરુશક્તિરેકઃ સ ઈશ્વરઃ પાતુ ભયાદશેષાત્ ॥

યો ભૂસ્વરૂપેણ બિભર્તિ વિશ્વં પાયાત્સ ભૂમેર્ગિરિશોઽષ્ટમૂર્તિઃ ।
યોઽપાં સ્વરૂપેણ નૃણાં કરોતિ સંજીવનં સોઽવતુ માં જલેભ્યઃ ॥

કલ્પાવસાને ભુવનાનિ દગ્ધ્વા સર્વાણિ યો નૃત્યતિ ભૂરિલીલઃ ।
સ કાલરુદ્રોઽવતુ માં દવાગ્નેઃ વાત્યાદિભીતેરખિલાચ્ચ તાપાત્ ॥

પ્રદીપ્તવિદ્યુત્કનકાવભાસો વિદ્યાવરાભીતિ કુઠારપાણિઃ ।
ચતુર્મુખસ્તત્પુરુષસ્ત્રિનેત્રઃ પ્રાચ્યાં સ્થિતો રક્ષતુ મામજસ્રમ્ ॥

કુઠારખેટાંકુશ શૂલઢક્કા- કપાલપાશાક્ષ ગુણાંદધાનઃ ।
ચતુર્મુખો નીલરુચિસ્ત્રિનેત્રઃ પાયાદઘોરો દિશિ દક્ષિણસ્યામ્ ॥

કુંદેંદુશંખસ્ફટિકાવભાસો વેદાક્ષમાલા વરદાભયાંકઃ ।
ત્ર્યક્ષશ્ચતુર્વક્ત્ર ઉરુપ્રભાવઃ સદ્યોઽધિજાતોઽવતુ માં પ્રતીચ્યામ્ ॥

વરાક્ષમાલાભયટંકહસ્તઃ સરોજકિંજલ્કસમાનવર્ણઃ ।
ત્રિલોચનશ્ચારુચતુર્મુખો માં પાયાદુદીચ્યાં દિશિ વામદેવઃ ॥

વેદાભયેષ્ટાંકુશટંકપાશ- કપાલઢક્કાક્ષરશૂલપાણિઃ ।
સિતદ્યુતિઃ પંચમુખોઽવતાન્માં ઈશાન ઊર્ધ્વં પરમપ્રકાશઃ ॥

મૂર્ધાનમવ્યાન્મમ ચંદ્રમૌલિઃ ભાલં મમાવ્યાદથ ભાલનેત્રઃ ।
નેત્રે મમાવ્યાદ્ભગનેત્રહારી નાસાં સદા રક્ષતુ વિશ્વનાથઃ ॥

પાયાચ્છ્રુતી મે શ્રુતિગીતકીર્તિઃ કપોલમવ્યાત્સતતં કપાલી ।
વક્ત્રં સદા રક્ષતુ પંચવક્ત્રો જિહ્વાં સદા રક્ષતુ વેદજિહ્વઃ ॥

કંઠં ગિરીશોઽવતુ નીલકંઠઃ પાણિદ્વયં પાતુ પિનાકપાણિઃ ।
દોર્મૂલમવ્યાન્મમ ધર્મબાહુઃ વક્ષઃસ્થલં દક્ષમખાંતકોઽવ્યાત્ ॥

મમોદરં પાતુ ગિરીંદ્રધન્વા મધ્યં મમાવ્યાન્મદનાંતકારી ।
હેરંબતાતો મમ પાતુ નાભિં પાયાત્કટિં ધૂર્જટિરીશ્વરો મે ॥

ઊરુદ્વયં પાતુ કુબેરમિત્રો જાનુદ્વયં મે જગદીશ્વરોઽવ્યાત્ ।
જંઘાયુગં પુંગવકેતુરવ્યાત્ પાદૌ મમાવ્યાત્સુરવંદ્યપાદઃ ॥

મહેશ્વરઃ પાતુ દિનાદિયામે માં મધ્યયામેઽવતુ વામદેવઃ ।
ત્રિલોચનઃ પાતુ તૃતીયયામે વૃષધ્વજઃ પાતુ દિનાંત્યયામે ॥

પાયાન્નિશાદૌ શશિશેખરો માં ગંગાધરો રક્ષતુ માં નિશીથે ।
ગૌરીપતિઃ પાતુ નિશાવસાને મૃત્યુંજયો રક્ષતુ સર્વકાલમ્ ॥

અંતઃસ્થિતં રક્ષતુ શંકરો માં સ્થાણુઃ સદા પાતુ બહિઃસ્થિતં મામ્ ।
તદંતરે પાતુ પતિઃ પશૂનાં સદાશિવો રક્ષતુ માં સમંતાત્ ॥

તિષ્ઠંતમવ્યાદ્ ભુવનૈકનાથઃ પાયાદ્વ્રજંતં પ્રમથાધિનાથઃ ।
વેદાંતવેદ્યોઽવતુ માં નિષણ્ણં મામવ્યયઃ પાતુ શિવઃ શયાનમ્ ॥

માર્ગેષુ માં રક્ષતુ નીલકંઠઃ શૈલાદિદુર્ગેષુ પુરત્રયારિઃ ।
અરણ્યવાસાદિ મહાપ્રવાસે પાયાન્મૃગવ્યાધ ઉદારશક્તિઃ ॥

કલ્પાંતકાલોગ્રપટુપ્રકોપ- સ્ફુટાટ્ટહાસોચ્ચલિતાંડકોશઃ ।
ઘોરારિસેનાર્ણવ દુર્નિવાર- મહાભયાદ્રક્ષતુ વીરભદ્રઃ ॥

પત્ત્યશ્વમાતંગરથાવરૂથિની- સહસ્રલક્ષાયુત કોટિભીષણમ્ ।
અક્ષૌહિણીનાં શતમાતતાયિનાં છિંદ્યાન્મૃડો ઘોરકુઠાર ધારયા ॥

નિહંતુ દસ્યૂન્પ્રલયાનલાર્ચિઃ જ્વલત્ત્રિશૂલં ત્રિપુરાંતકસ્ય । શાર્દૂલસિંહર્ક્ષવૃકાદિહિંસ્રાન્ સંત્રાસયત્વીશધનુઃ પિનાકઃ ॥

દુઃ સ્વપ્ન દુઃ શકુન દુર્ગતિ દૌર્મનસ્ય- દુર્ભિક્ષ દુર્વ્યસન દુઃસહ દુર્યશાંસિ । ઉત્પાતતાપવિષભીતિમસદ્ગ્રહાર્તિં વ્યાધીંશ્ચ નાશયતુ મે જગતામધીશઃ ॥

ઓં નમો ભગવતે સદાશિવાય

સકલતત્વાત્મકાય સર્વમંત્રસ્વરૂપાય સર્વયંત્રાધિષ્ઠિતાય સર્વતંત્રસ્વરૂપાય સર્વતત્વવિદૂરાય બ્રહ્મરુદ્રાવતારિણે નીલકંઠાય પાર્વતીમનોહરપ્રિયાય સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય મહામણિ મુકુટધારણાય માણિક્યભૂષણાય સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયકાલ- રૌદ્રાવતારાય દક્ષાધ્વરધ્વંસકાય મહાકાલભેદનાય મૂલધારૈકનિલયાય તત્વાતીતાય ગંગાધરાય સર્વદેવાદિદેવાય ષડાશ્રયાય વેદાંતસારાય ત્રિવર્ગસાધનાય અનંતકોટિબ્રહ્માંડનાયકાય અનંત વાસુકિ તક્ષક- કર્કોટક શંખ કુલિક- પદ્મ મહાપદ્મેતિ- અષ્ટમહાનાગકુલભૂષણાય પ્રણવસ્વરૂપાય ચિદાકાશાય આકાશ દિક્ સ્વરૂપાય ગ્રહનક્ષત્રમાલિને સકલાય કલંકરહિતાય સકલલોકૈકકર્ત્રે સકલલોકૈકભર્ત્રે સકલલોકૈકસંહર્ત્રે સકલલોકૈકગુરવે સકલલોકૈકસાક્ષિણે સકલનિગમગુહ્યાય સકલવેદાંતપારગાય સકલલોકૈકવરપ્રદાય સકલલોકૈકશંકરાય સકલદુરિતાર્તિભંજનાય સકલજગદભયંકરાય શશાંકશેખરાય શાશ્વતનિજાવાસાય નિરાકારાય નિરાભાસાય નિરામયાય નિર્મલાય નિર્મદાય નિશ્ચિંતાય નિરહંકારાય નિરંકુશાય નિષ્કલંકાય નિર્ગુણાય નિષ્કામાય નિરૂપપ્લવાય નિરુપદ્રવાય નિરવદ્યાય નિરંતરાય નિષ્કારણાય નિરાતંકાય નિષ્પ્રપંચાય નિસ્સંગાય નિર્દ્વંદ્વાય નિરાધારાય નીરાગાય નિષ્ક્રોધાય નિર્લોપાય નિષ્પાપાય નિર્ભયાય નિર્વિકલ્પાય નિર્ભેદાય નિષ્ક્રિયાય નિસ્તુલાય નિઃસંશયાય નિરંજનાય નિરુપમવિભવાય નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તપરિપૂર્ણ- સચ્ચિદાનંદાદ્વયાય પરમશાંતસ્વરૂપાય પરમશાંતપ્રકાશાય તેજોરૂપાય તેજોમયાય તેજોઽધિપતયે જય જય રુદ્ર મહારુદ્ર મહારૌદ્ર ભદ્રાવતાર મહાભૈરવ કાલભૈરવ કલ્પાંતભૈરવ કપાલમાલાધર ખટ્વાંગ ચર્મખડ્ગધર પાશાંકુશ- ડમરૂશૂલ ચાપબાણગદાશક્તિભિંદિપાલ- તોમર મુસલ મુદ્ગર પાશ પરિઘ- ભુશુંડી શતઘ્ની ચક્રાદ્યાયુધભીષણાકાર- સહસ્રમુખદંષ્ટ્રાકરાલવદન વિકટાટ્ટહાસ વિસ્ફારિત બ્રહ્માંડમંડલ નાગેંદ્રકુંડલ નાગેંદ્રહાર નાગેંદ્રવલય નાગેંદ્રચર્મધર નાગેંદ્રનિકેતન મૃત્યુંજય ત્ર્યંબક ત્રિપુરાંતક વિશ્વરૂપ વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ્વર વૃષભવાહન વિષવિભૂષણ વિશ્વતોમુખ સર્વતોમુખ માં રક્ષ રક્ષ જ્વલજ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ મહામૃત્યુભયં શમય શમય અપમૃત્યુભયં નાશય નાશય રોગભયં ઉત્સાદયોત્સાદય વિષસર્પભયં શમય શમય ચોરાન્ મારય મારય મમ શત્રૂન્ ઉચ્ચાટયોચ્ચાટય ત્રિશૂલેન વિદારય વિદારય કુઠારેણ ભિંધિ ભિંધિ ખડ્ગેન છિંદ્દિ છિંદ્દિ ખટ્વાંગેન વિપોધય વિપોધય મુસલેન નિષ્પેષય નિષ્પેષય બાણૈઃ સંતાડય સંતાડય યક્ષ રક્ષાંસિ ભીષય ભીષય અશેષ ભૂતાન્ વિદ્રાવય વિદ્રાવય કૂષ્માંડભૂતવેતાલમારીગણ- બ્રહ્મરાક્ષસગણાન્ સંત્રાસય સંત્રાસય મમ અભયં કુરુ કુરુ મમ પાપં શોધય શોધય વિત્રસ્તં માં આશ્વાસય આશ્વાસય નરકમહાભયાન્ માં ઉદ્ધર ઉદ્ધર અમૃતકટાક્ષવીક્ષણેન માં- આલોકય આલોકય સંજીવય સંજીવય ક્ષુત્તૃષ્ણાર્તં માં આપ્યાયય આપ્યાયય દુઃખાતુરં માં આનંદય આનંદય શિવકવચેન માં આચ્છાદય આચ્છાદય

હર હર મૃત્યુંજય ત્ર્યંબક સદાશિવ પરમશિવ નમસ્તે નમસ્તે નમઃ ॥

પૂર્વવત્ – હૃદયાદિ ન્યાસઃ ।

પંચપૂજા ॥

ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ॥

ફલશ્રુતિઃ
ઋષભ ઉવાચ ઇત્યેતત્પરમં શૈવં કવચં વ્યાહૃતં મયા ।
સર્વ બાધા પ્રશમનં રહસ્યં સર્વ દેહિનામ્ ॥

યઃ સદા ધારયેન્મર્ત્યઃ શૈવં કવચમુત્તમમ્ ।
ન તસ્ય જાયતે કાપિ ભયં શંભોરનુગ્રહાત્ ॥

ક્ષીણાયુઃ પ્રાપ્તમૃત્યુર્વા મહારોગહતોઽપિ વા ।
સદ્યઃ સુખમવાપ્નોતિ દીર્ઘમાયુશ્ચ વિંદતિ ॥

સર્વદારિદ્રયશમનં સૌમાંગલ્યવિવર્ધનમ્ ।
યો ધત્તે કવચં શૈવં સ દેવૈરપિ પૂજ્યતે ॥

મહાપાતકસંઘાતૈર્મુચ્યતે ચોપપાતકૈઃ ।
દેહાંતે મુક્તિમાપ્નોતિ શિવવર્માનુભાવતઃ ॥

ત્વમપિ શ્રદ્દયા વત્સ શૈવં કવચમુત્તમમ્ ।
ધારયસ્વ મયા દત્તં સદ્યઃ શ્રેયો હ્યવાપ્સ્યસિ ॥

શ્રીસૂત ઉવાચ

ઇત્યુક્ત્વા ઋષભો યોગી તસ્મૈ પાર્થિવ સૂનવે ।
દદૌ શંખં મહારાવં ખડ્ગં ચ અરિનિષૂદનમ્ ॥

પુનશ્ચ ભસ્મ સંમંત્ર્ય તદંગં પરિતોઽસ્પૃશત્ ।
ગજાનાં ષટ્સહસ્રસ્ય ત્રિગુણસ્ય બલં દદૌ ॥

ભસ્મપ્રભાવાત્ સંપ્રાપ્તબલૈશ્વર્ય ધૃતિ સ્મૃતિઃ ।
સ રાજપુત્રઃ શુશુભે શરદર્ક ઇવ શ્રિયા ॥

તમાહ પ્રાંજલિં ભૂયઃ સ યોગી નૃપનંદનમ્ ।
એષ ખડ્ગો મયા દત્તસ્તપોમંત્રાનુભાવતઃ ॥

શિતધારમિમં ખડ્ગં યસ્મૈ દર્શયસે સ્ફુટમ્ ।
સ સદ્યો મ્રિયતે શત્રુઃ સાક્ષાન્મૃત્યુરપિ સ્વયમ્ ॥

અસ્ય શંખસ્ય નિર્હ્રાદં યે શૃણ્વંતિ તવાહિતાઃ ।
તે મૂર્ચ્છિતાઃ પતિષ્યંતિ ન્યસ્તશસ્ત્રા વિચેતનાઃ ॥

ખડ્ગશંખાવિમૌ દિવ્યૌ પરસૈન્યવિનાશકૌ ।
આત્મસૈન્યસ્વપક્ષાણાં શૌર્યતેજોવિવર્ધનૌ ॥

એતયોશ્ચ પ્રભાવેન શૈવેન કવચેન ચ ।
દ્વિષટ્સહસ્ર નાગાનાં બલેન મહતાપિ ચ ॥

ભસ્મધારણ સામર્થ્યાચ્છત્રુસૈન્યં વિજેષ્યસે ।
પ્રાપ્ય સિંહાસનં પિત્ર્યં ગોપ્તાઽસિ પૃથિવીમિમામ્ ॥

ઇતિ ભદ્રાયુષં સમ્યગનુશાસ્ય સમાતૃકમ્ ।
તાભ્યાં સંપૂજિતઃ સોઽથ યોગી સ્વૈરગતિર્યયૌ ॥

ઇતિ શ્રીસ્કાંદમહાપુરાણે બ્રહ્મોત્તરખંડે શિવકવચ પ્રભાવ વર્ણનં નામ દ્વાદશોઽધ્યાયઃ સંપૂર્ણઃ ॥ ॥

********

Leave a Comment