[ശിവ കവചമ്] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Kavacham Malayalam Lyrics അസ്യ ശ്രീ ശിവകവച സ്തോത്ര മഹാമംത്രസ്യ ഋഷഭയോഗീശ്വര ഋഷിഃ ।അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।ശ്രീസാംബസദാശിവോ ദേവതാ ।ഓം ബീജമ് ।നമഃ ശക്തിഃ ।ശിവായേതി കീലകമ് ।മമ സാംബസദാശിവപ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ കരന്യാസഃഓം സദാശിവായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । നം ഗംഗാധരായ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ । മം മൃത്യുംജയായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ശിം ശൂലപാണയേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ । വാം പിനാകപാണയേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । യം ഉമാപതയേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ … Read more