[ശിവ കവചമ്] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Kavacham Malayalam Lyrics

അസ്യ ശ്രീ ശിവകവച സ്തോത്ര

മഹാമംത്രസ്യ ഋഷഭയോഗീശ്വര ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।
ശ്രീസാംബസദാശിവോ ദേവതാ ।
ഓം ബീജമ് ।
നമഃ ശക്തിഃ ।
ശിവായേതി കീലകമ് ।
മമ സാംബസദാശിവപ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസഃ
ഓം സദാശിവായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । നം ഗംഗാധരായ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ । മം മൃത്യുംജയായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।

ശിം ശൂലപാണയേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ । വാം പിനാകപാണയേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । യം ഉമാപതയേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

ഹൃദയാദി അംഗന്യാസഃ
ഓം സദാശിവായ ഹൃദയായ നമഃ । നം ഗംഗാധരായ ശിരസേ സ്വാഹാ । മം മൃത്യുംജയായ ശിഖായൈ വഷട് ।

ശിം ശൂലപാണയേ കവചായ ഹും । വാം പിനാകപാണയേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് । യം ഉമാപതയേ അസ്ത്രായ ഫട് । ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബംധഃ ॥

ധ്യാനമ്
വജ്രദംഷ്ട്രം ത്രിനയനം കാലകംഠ മരിംദമമ് ।
സഹസ്രകരമത്യുഗ്രം വംദേ ശംഭും ഉമാപതിമ് ॥
രുദ്രാക്ഷകംകണലസത്കരദംഡയുഗ്മഃ പാലാംതരാലസിതഭസ്മധൃതത്രിപുംഡ്രഃ ।
പംചാക്ഷരം പരിപഠന് വരമംത്രരാജം ധ്യായന് സദാ പശുപതിം ശരണം വ്രജേഥാഃ ॥

അതഃ പരം സര്വപുരാണഗുഹ്യം നിഃശേഷപാപൌഘഹരം പവിത്രമ് ।
ജയപ്രദം സര്വവിപത്പ്രമോചനം വക്ഷ്യാമി ശൈവമ് കവചം ഹിതായ തേ ॥

പംചപൂജാ
ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗംധം സമര്പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമ് ആഘ്രാപയാമി ।
രം അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്വാത്മനേ സര്വോപചാരപൂജാം സമര്പയാമി ॥

മംത്രഃ

ഋഷഭ ഉവാച

നമസ്കൃത്യ മഹാദേവം വിശ്വവ്യാപിനമീശ്വരമ് ।
വക്ഷ്യേ ശിവമയം വര്മ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ॥ 1 ॥

ശുചൌ ദേശേ സമാസീനോ യഥാവത്കല്പിതാസനഃ ।
ജിതേംദ്രിയോ ജിതപ്രാണശ്ചിംതയേച്ഛിവമവ്യയമ് ॥ 2 ॥

ഹൃത്പുംഡരീകാംതരസന്നിവിഷ്ടം സ്വതേജസാ വ്യാപ്തനഭോഽവകാശമ് ।
അതീംദ്രിയം സൂക്ഷ്മമനംതമാദ്യം ധ്യായേത് പരാനംദമയം മഹേശമ് ॥

ധ്യാനാവധൂതാഖിലകര്മബംധ- ശ്ചിരം ചിദാനംദ നിമഗ്നചേതാഃ ।
ഷഡക്ഷരന്യാസ സമാഹിതാത്മാ ശൈവേന കുര്യാത്കവചേന രക്ഷാമ് ॥

മാം പാതു ദേവോഽഖിലദേവതാത്മാ സംസാരകൂപേ പതിതം ഗഭീരേ ।
തന്നാമ ദിവ്യം പരമംത്രമൂലം ധുനോതു മേ സര്വമഘം ഹൃദിസ്ഥമ് ॥

സര്വത്ര മാം രക്ഷതു വിശ്വമൂര്തി- ര്ജ്യോതിര്മയാനംദഘനശ്ചിദാത്മാ ।
അണോരണിയാനുരുശക്തിരേകഃ സ ഈശ്വരഃ പാതു ഭയാദശേഷാത് ॥

യോ ഭൂസ്വരൂപേണ ബിഭര്തി വിശ്വം പായാത്സ ഭൂമേര്ഗിരിശോഽഷ്ടമൂര്തിഃ ।
യോഽപാം സ്വരൂപേണ നൃണാം കരോതി സംജീവനം സോഽവതു മാം ജലേഭ്യഃ ॥

കല്പാവസാനേ ഭുവനാനി ദഗ്ധ്വാ സര്വാണി യോ നൃത്യതി ഭൂരിലീലഃ ।
സ കാലരുദ്രോഽവതു മാം ദവാഗ്നേഃ വാത്യാദിഭീതേരഖിലാച്ച താപാത് ॥

പ്രദീപ്തവിദ്യുത്കനകാവഭാസോ വിദ്യാവരാഭീതി കുഠാരപാണിഃ ।
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ്ത്രിനേത്രഃ പ്രാച്യാം സ്ഥിതോ രക്ഷതു മാമജസ്രമ് ॥

കുഠാരഖേടാംകുശ ശൂലഢക്കാ- കപാലപാശാക്ഷ ഗുണാംദധാനഃ ।
ചതുര്മുഖോ നീലരുചിസ്ത്രിനേത്രഃ പായാദഘോരോ ദിശി ദക്ഷിണസ്യാമ് ॥

കുംദേംദുശംഖസ്ഫടികാവഭാസോ വേദാക്ഷമാലാ വരദാഭയാംകഃ ।
ത്ര്യക്ഷശ്ചതുര്വക്ത്ര ഉരുപ്രഭാവഃ സദ്യോഽധിജാതോഽവതു മാം പ്രതീച്യാമ് ॥

വരാക്ഷമാലാഭയടംകഹസ്തഃ സരോജകിംജല്കസമാനവര്ണഃ ।
ത്രിലോചനശ്ചാരുചതുര്മുഖോ മാം പായാദുദീച്യാം ദിശി വാമദേവഃ ॥

വേദാഭയേഷ്ടാംകുശടംകപാശ- കപാലഢക്കാക്ഷരശൂലപാണിഃ ।
സിതദ്യുതിഃ പംചമുഖോഽവതാന്മാം ഈശാന ഊര്ധ്വം പരമപ്രകാശഃ ॥

മൂര്ധാനമവ്യാന്മമ ചംദ്രമൌലിഃ ഭാലം മമാവ്യാദഥ ഭാലനേത്രഃ ।
നേത്രേ മമാവ്യാദ്ഭഗനേത്രഹാരീ നാസാം സദാ രക്ഷതു വിശ്വനാഥഃ ॥

പായാച്ഛ്രുതീ മേ ശ്രുതിഗീതകീര്തിഃ കപോലമവ്യാത്സതതം കപാലീ ।
വക്ത്രം സദാ രക്ഷതു പംചവക്ത്രോ ജിഹ്വാം സദാ രക്ഷതു വേദജിഹ്വഃ ॥

കംഠം ഗിരീശോഽവതു നീലകംഠഃ പാണിദ്വയം പാതു പിനാകപാണിഃ ।
ദോര്മൂലമവ്യാന്മമ ധര്മബാഹുഃ വക്ഷഃസ്ഥലം ദക്ഷമഖാംതകോഽവ്യാത് ॥

മമോദരം പാതു ഗിരീംദ്രധന്വാ മധ്യം മമാവ്യാന്മദനാംതകാരീ ।
ഹേരംബതാതോ മമ പാതു നാഭിം പായാത്കടിം ധൂര്ജടിരീശ്വരോ മേ ॥

ഊരുദ്വയം പാതു കുബേരമിത്രോ ജാനുദ്വയം മേ ജഗദീശ്വരോഽവ്യാത് ।
ജംഘായുഗം പുംഗവകേതുരവ്യാത് പാദൌ മമാവ്യാത്സുരവംദ്യപാദഃ ॥

മഹേശ്വരഃ പാതു ദിനാദിയാമേ മാം മധ്യയാമേഽവതു വാമദേവഃ ।
ത്രിലോചനഃ പാതു തൃതീയയാമേ വൃഷധ്വജഃ പാതു ദിനാംത്യയാമേ ॥

പായാന്നിശാദൌ ശശിശേഖരോ മാം ഗംഗാധരോ രക്ഷതു മാം നിശീഥേ ।
ഗൌരീപതിഃ പാതു നിശാവസാനേ മൃത്യുംജയോ രക്ഷതു സര്വകാലമ് ॥

അംതഃസ്ഥിതം രക്ഷതു ശംകരോ മാം സ്ഥാണുഃ സദാ പാതു ബഹിഃസ്ഥിതം മാമ് ।
തദംതരേ പാതു പതിഃ പശൂനാം സദാശിവോ രക്ഷതു മാം സമംതാത് ॥

തിഷ്ഠംതമവ്യാദ് ഭുവനൈകനാഥഃ പായാദ്വ്രജംതം പ്രമഥാധിനാഥഃ ।
വേദാംതവേദ്യോഽവതു മാം നിഷണ്ണം മാമവ്യയഃ പാതു ശിവഃ ശയാനമ് ॥

മാര്ഗേഷു മാം രക്ഷതു നീലകംഠഃ ശൈലാദിദുര്ഗേഷു പുരത്രയാരിഃ ।
അരണ്യവാസാദി മഹാപ്രവാസേ പായാന്മൃഗവ്യാധ ഉദാരശക്തിഃ ॥

കല്പാംതകാലോഗ്രപടുപ്രകോപ- സ്ഫുടാട്ടഹാസോച്ചലിതാംഡകോശഃ ।
ഘോരാരിസേനാര്ണവ ദുര്നിവാര- മഹാഭയാദ്രക്ഷതു വീരഭദ്രഃ ॥

പത്ത്യശ്വമാതംഗരഥാവരൂഥിനീ- സഹസ്രലക്ഷായുത കോടിഭീഷണമ് ।
അക്ഷൌഹിണീനാം ശതമാതതായിനാം ഛിംദ്യാന്മൃഡോ ഘോരകുഠാര ധാരയാ ॥

നിഹംതു ദസ്യൂന്പ്രലയാനലാര്ചിഃ ജ്വലത്ത്രിശൂലം ത്രിപുരാംതകസ്യ । ശാര്ദൂലസിംഹര്ക്ഷവൃകാദിഹിംസ്രാന് സംത്രാസയത്വീശധനുഃ പിനാകഃ ॥

ദുഃ സ്വപ്ന ദുഃ ശകുന ദുര്ഗതി ദൌര്മനസ്യ- ദുര്ഭിക്ഷ ദുര്വ്യസന ദുഃസഹ ദുര്യശാംസി । ഉത്പാതതാപവിഷഭീതിമസദ്ഗ്രഹാര്തിം വ്യാധീംശ്ച നാശയതു മേ ജഗതാമധീശഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ

സകലതത്വാത്മകായ സര്വമംത്രസ്വരൂപായ സര്വയംത്രാധിഷ്ഠിതായ സര്വതംത്രസ്വരൂപായ സര്വതത്വവിദൂരായ ബ്രഹ്മരുദ്രാവതാരിണേ നീലകംഠായ പാര്വതീമനോഹരപ്രിയായ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ മഹാമണി മുകുടധാരണായ മാണിക്യഭൂഷണായ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയകാല- രൌദ്രാവതാരായ ദക്ഷാധ്വരധ്വംസകായ മഹാകാലഭേദനായ മൂലധാരൈകനിലയായ തത്വാതീതായ ഗംഗാധരായ സര്വദേവാദിദേവായ ഷഡാശ്രയായ വേദാംതസാരായ ത്രിവര്ഗസാധനായ അനംതകോടിബ്രഹ്മാംഡനായകായ അനംത വാസുകി തക്ഷക- കര്കോടക ശംഖ കുലിക- പദ്മ മഹാപദ്മേതി- അഷ്ടമഹാനാഗകുലഭൂഷണായ പ്രണവസ്വരൂപായ ചിദാകാശായ ആകാശ ദിക് സ്വരൂപായ ഗ്രഹനക്ഷത്രമാലിനേ സകലായ കലംകരഹിതായ സകലലോകൈകകര്ത്രേ സകലലോകൈകഭര്ത്രേ സകലലോകൈകസംഹര്ത്രേ സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവേദാംതപാരഗായ സകലലോകൈകവരപ്രദായ സകലലോകൈകശംകരായ സകലദുരിതാര്തിഭംജനായ സകലജഗദഭയംകരായ ശശാംകശേഖരായ ശാശ്വതനിജാവാസായ നിരാകാരായ നിരാഭാസായ നിരാമയായ നിര്മലായ നിര്മദായ നിശ്ചിംതായ നിരഹംകാരായ നിരംകുശായ നിഷ്കലംകായ നിര്ഗുണായ നിഷ്കാമായ നിരൂപപ്ലവായ നിരുപദ്രവായ നിരവദ്യായ നിരംതരായ നിഷ്കാരണായ നിരാതംകായ നിഷ്പ്രപംചായ നിസ്സംഗായ നിര്ദ്വംദ്വായ നിരാധാരായ നീരാഗായ നിഷ്ക്രോധായ നിര്ലോപായ നിഷ്പാപായ നിര്ഭയായ നിര്വികല്പായ നിര്ഭേദായ നിഷ്ക്രിയായ നിസ്തുലായ നിഃസംശയായ നിരംജനായ നിരുപമവിഭവായ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തപരിപൂര്ണ- സച്ചിദാനംദാദ്വയായ പരമശാംതസ്വരൂപായ പരമശാംതപ്രകാശായ തേജോരൂപായ തേജോമയായ തേജോഽധിപതയേ ജയ ജയ രുദ്ര മഹാരുദ്ര മഹാരൌദ്ര ഭദ്രാവതാര മഹാഭൈരവ കാലഭൈരവ കല്പാംതഭൈരവ കപാലമാലാധര ഖട്വാംഗ ചര്മഖഡ്ഗധര പാശാംകുശ- ഡമരൂശൂല ചാപബാണഗദാശക്തിഭിംദിപാല- തോമര മുസല മുദ്ഗര പാശ പരിഘ- ഭുശുംഡീ ശതഘ്നീ ചക്രാദ്യായുധഭീഷണാകാര- സഹസ്രമുഖദംഷ്ട്രാകരാലവദന വികടാട്ടഹാസ വിസ്ഫാരിത ബ്രഹ്മാംഡമംഡല നാഗേംദ്രകുംഡല നാഗേംദ്രഹാര നാഗേംദ്രവലയ നാഗേംദ്രചര്മധര നാഗേംദ്രനികേതന മൃത്യുംജയ ത്ര്യംബക ത്രിപുരാംതക വിശ്വരൂപ വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ്വര വൃഷഭവാഹന വിഷവിഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സര്വതോമുഖ മാം രക്ഷ രക്ഷ ജ്വലജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല മഹാമൃത്യുഭയം ശമയ ശമയ അപമൃത്യുഭയം നാശയ നാശയ രോഗഭയം ഉത്സാദയോത്സാദയ വിഷസര്പഭയം ശമയ ശമയ ചോരാന് മാരയ മാരയ മമ ശത്രൂന് ഉച്ചാടയോച്ചാടയ ത്രിശൂലേന വിദാരയ വിദാരയ കുഠാരേണ ഭിംധി ഭിംധി ഖഡ്ഗേന ഛിംദ്ദി ഛിംദ്ദി ഖട്വാംഗേന വിപോധയ വിപോധയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ നിഷ്പേഷയ ബാണൈഃ സംതാഡയ സംതാഡയ യക്ഷ രക്ഷാംസി ഭീഷയ ഭീഷയ അശേഷ ഭൂതാന് വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ കൂഷ്മാംഡഭൂതവേതാലമാരീഗണ- ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗണാന് സംത്രാസയ സംത്രാസയ മമ അഭയം കുരു കുരു മമ പാപം ശോധയ ശോധയ വിത്രസ്തം മാം ആശ്വാസയ ആശ്വാസയ നരകമഹാഭയാന് മാം ഉദ്ധര ഉദ്ധര അമൃതകടാക്ഷവീക്ഷണേന മാം- ആലോകയ ആലോകയ സംജീവയ സംജീവയ ക്ഷുത്തൃഷ്ണാര്തം മാം ആപ്യായയ ആപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാം ആനംദയ ആനംദയ ശിവകവചേന മാം ആച്ഛാദയ ആച്ഛാദയ

ഹര ഹര മൃത്യുംജയ ത്ര്യംബക സദാശിവ പരമശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ നമഃ ॥

പൂര്വവത് – ഹൃദയാദി ന്യാസഃ ।

പംചപൂജാ ॥

ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്വിമോകഃ ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഋഷഭ ഉവാച ഇത്യേതത്പരമം ശൈവം കവചം വ്യാഹൃതം മയാ ।
സര്വ ബാധാ പ്രശമനം രഹസ്യം സര്വ ദേഹിനാമ് ॥

യഃ സദാ ധാരയേന്മര്ത്യഃ ശൈവം കവചമുത്തമമ് ।
ന തസ്യ ജായതേ കാപി ഭയം ശംഭോരനുഗ്രഹാത് ॥

ക്ഷീണായുഃ പ്രാപ്തമൃത്യുര്വാ മഹാരോഗഹതോഽപി വാ ।
സദ്യഃ സുഖമവാപ്നോതി ദീര്ഘമായുശ്ച വിംദതി ॥

സര്വദാരിദ്രയശമനം സൌമാംഗല്യവിവര്ധനമ് ।
യോ ധത്തേ കവചം ശൈവം സ ദേവൈരപി പൂജ്യതേ ॥

മഹാപാതകസംഘാതൈര്മുച്യതേ ചോപപാതകൈഃ ।
ദേഹാംതേ മുക്തിമാപ്നോതി ശിവവര്മാനുഭാവതഃ ॥

ത്വമപി ശ്രദ്ദയാ വത്സ ശൈവം കവചമുത്തമമ് ।
ധാരയസ്വ മയാ ദത്തം സദ്യഃ ശ്രേയോ ഹ്യവാപ്സ്യസി ॥

ശ്രീസൂത ഉവാച

ഇത്യുക്ത്വാ ഋഷഭോ യോഗീ തസ്മൈ പാര്ഥിവ സൂനവേ ।
ദദൌ ശംഖം മഹാരാവം ഖഡ്ഗം ച അരിനിഷൂദനമ് ॥

പുനശ്ച ഭസ്മ സംമംത്ര്യ തദംഗം പരിതോഽസ്പൃശത് ।
ഗജാനാം ഷട്സഹസ്രസ്യ ത്രിഗുണസ്യ ബലം ദദൌ ॥

ഭസ്മപ്രഭാവാത് സംപ്രാപ്തബലൈശ്വര്യ ധൃതി സ്മൃതിഃ ।
സ രാജപുത്രഃ ശുശുഭേ ശരദര്ക ഇവ ശ്രിയാ ॥

തമാഹ പ്രാംജലിം ഭൂയഃ സ യോഗീ നൃപനംദനമ് ।
ഏഷ ഖഡ്ഗോ മയാ ദത്തസ്തപോമംത്രാനുഭാവതഃ ॥

ശിതധാരമിമം ഖഡ്ഗം യസ്മൈ ദര്ശയസേ സ്ഫുടമ് ।
സ സദ്യോ മ്രിയതേ ശത്രുഃ സാക്ഷാന്മൃത്യുരപി സ്വയമ് ॥

അസ്യ ശംഖസ്യ നിര്ഹ്രാദം യേ ശൃണ്വംതി തവാഹിതാഃ ।
തേ മൂര്ച്ഛിതാഃ പതിഷ്യംതി ന്യസ്തശസ്ത്രാ വിചേതനാഃ ॥

ഖഡ്ഗശംഖാവിമൌ ദിവ്യൌ പരസൈന്യവിനാശകൌ ।
ആത്മസൈന്യസ്വപക്ഷാണാം ശൌര്യതേജോവിവര്ധനൌ ॥

ഏതയോശ്ച പ്രഭാവേന ശൈവേന കവചേന ച ।
ദ്വിഷട്സഹസ്ര നാഗാനാം ബലേന മഹതാപി ച ॥

ഭസ്മധാരണ സാമര്ഥ്യാച്ഛത്രുസൈന്യം വിജേഷ്യസേ ।
പ്രാപ്യ സിംഹാസനം പിത്ര്യം ഗോപ്താഽസി പൃഥിവീമിമാമ് ॥

ഇതി ഭദ്രായുഷം സമ്യഗനുശാസ്യ സമാതൃകമ് ।
താഭ്യാം സംപൂജിതഃ സോഽഥ യോഗീ സ്വൈരഗതിര്യയൌ ॥

ഇതി ശ്രീസ്കാംദമഹാപുരാണേ ബ്രഹ്മോത്തരഖംഡേ ശിവകവച പ്രഭാവ വര്ണനം നാമ ദ്വാദശോഽധ്യായഃ സംപൂര്ണഃ ॥ ॥

********

Leave a Comment