[ஶிவ கவசம்] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Kavacham Tamil Lyrics அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவகவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ருஷப4யோகீ3ஶ்வர ருஷி: ।அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 ।ஶ்ரீஸாம்ப3ஸதா3ஶிவோ தே3வதா ।ஓம் பீ3ஜம் ।நம: ஶக்தி: ।ஶிவாயேதி கீலகம் ।மம ஸாம்ப3ஸதா3ஶிவப்ரீத்யர்தே2 ஜபே விநியோக:3 ॥ கரந்யாஸ:ஓம் ஸதா3ஶிவாய அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: । நம் க3ங்கா3த4ராய தர்ஜநீப்4யாம் நம: । மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய மத்4யமாப்4யாம் நம: । ஶிம் ஶூலபாணயே அநாமிகாப்4யாம் நம: । வாம் பிநாகபாணயே கநிஷ்டி2காப்4யாம் நம: । யம் உமாபதயே கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம: । ஹ்ருத3யாதி3 அங்க3ந்யாஸ:ஓம் ஸதா3ஶிவாய … Read more