[ஶிவ கவசம்] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Kavacham Tamil Lyrics

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவகவச ஸ்தோத்ர

மஹாமந்த்ரஸ்ய ருஷப4யோகீ3ஶ்வர ருஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 ।
ஶ்ரீஸாம்ப3ஸதா3ஶிவோ தே3வதா ।
ஓம் பீ3ஜம் ।
நம: ஶக்தி: ।
ஶிவாயேதி கீலகம் ।
மம ஸாம்ப3ஸதா3ஶிவப்ரீத்யர்தே2 ஜபே விநியோக:3 ॥

கரந்யாஸ:
ஓம் ஸதா3ஶிவாய அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: । நம் க3ங்கா34ராய தர்ஜநீப்4யாம் நம: । மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய மத்4யமாப்4யாம் நம: ।

ஶிம் ஶூலபாணயே அநாமிகாப்4யாம் நம: । வாம் பிநாகபாணயே கநிஷ்டி2காப்4யாம் நம: । யம் உமாபதயே கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।

ஹ்ருத3யாதி3 அங்க3ந்யாஸ:
ஓம் ஸதா3ஶிவாய ஹ்ருத3யாய நம: । நம் க3ங்கா34ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா । மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஶிகா2யை வஷட் ।

ஶிம் ஶூலபாணயே கவசாய ஹும் । வாம் பிநாகபாணயே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । யம் உமாபதயே அஸ்த்ராய ப2ட் । பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்33ந்த:4 ॥

த்4யாநம்
வஜ்ரத3ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிநயநம் காலகண்ட2 மரிந்த3மம் ।
ஸஹஸ்ரகரமத்யுக்3ரம் வந்தே3 ஶம்பு4ம் உமாபதிம் ॥
ருத்3ராக்ஷகங்கணலஸத்கரத3ண்ட3யுக்3ம: பாலாந்தராலஸிதப4ஸ்மத்4ருதத்ரிபுண்ட்3ர: ।
பஞ்சாக்ஷரம் பரிபட2ந் வரமந்த்ரராஜம் த்4யாயந் ஸதா3 பஶுபதிம் ஶரணம் வ்ரஜேதா2: ॥

அத: பரம் ஸர்வபுராணகு3ஹ்யம் நி:ஶேஷபாபௌக4ஹரம் பவித்ரம் ।
ஜயப்ரத3ம் ஸர்வவிபத்ப்ரமோசநம் வக்ஷ்யாமி ஶைவம் கவசம் ஹிதாய தே ॥

பஞ்சபூஜா
லம் ப்ருதி2வ்யாத்மநே க3ந்த4ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ4பம் ஆக்4ராபயாமி ।
ரம் அக்3ந்யாத்மநே தீ3பம் த3ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மநே அம்ருதம் மஹாநைவேத்3யம் நிவேத3யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

மந்த்ர:

ருஷப4 உவாச

நமஸ்க்ருத்ய மஹாதே3வம் விஶ்வவ்யாபிநமீஶ்வரம் ।
வக்ஷ்யே ஶிவமயம் வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 1 ॥

ஶுசௌ தே3ஶே ஸமாஸீநோ யதா2வத்கல்பிதாஸந: ।
ஜிதேந்த்3ரியோ ஜிதப்ராணஶ்சிந்தயேச்சி2வமவ்யயம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருத்புண்ட3ரீகாந்தரஸந்நிவிஷ்டம் ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தநபோ4வகாஶம் ।
அதீந்த்3ரியம் ஸூக்ஷ்மமநந்தமாத்3யம் த்4யாயேத் பராநந்த3மயம் மஹேஶம் ॥

த்4யாநாவதூ4தாகி2லகர்மப3ந்த-4 ஶ்சிரம் சிதா3நந்த3 நிமக்3நசேதா: ।
ஷட3க்ஷரந்யாஸ ஸமாஹிதாத்மா ஶைவேந குர்யாத்கவசேந ரக்ஷாம் ॥

மாம் பாது தே3வோகி2லதே3வதாத்மா ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் க3பீ4ரே ।
தந்நாம தி3வ்யம் பரமந்த்ரமூலம் து4நோது மே ஸர்வமக4ம் ஹ்ருதி3ஸ்த2ம் ॥

ஸர்வத்ர மாம் ரக்ஷது விஶ்வமூர்தி- ர்ஜ்யோதிர்மயாநந்த34நஶ்சிதா3த்மா ।
அணோரணியாநுருஶக்திரேக: ஸ ஈஶ்வர: பாது ப4யாத3ஶேஷாத் ॥

யோ பூ4ஸ்வரூபேண பி34ர்தி விஶ்வம் பாயாத்ஸ பூ4மேர்கி3ரிஶோஷ்டமூர்தி: ।
யோபாம் ஸ்வரூபேண ந்ருணாம் கரோதி ஸஞ்ஜீவநம் ஸோவது மாம் ஜலேப்4ய: ॥

கல்பாவஸாநே பு4வநாநி த3க்3த்4வா ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூ4ரிலீல: ।
ஸ காலருத்3ரோவது மாம் த3வாக்3நே: வாத்யாதி3பீ4தேரகி2லாச்ச தாபாத் ॥

ப்ரதீ3ப்தவித்3யுத்கநகாவபா4ஸோ வித்3யாவராபீ4தி குடா2ரபாணி: ।
சதுர்முக2ஸ்தத்புருஷஸ்த்ரிநேத்ர: ப்ராச்யாம் ஸ்தி2தோ ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ॥

குடா2ரகே2டாங்குஶ ஶூலட4க்கா- கபாலபாஶாக்ஷ கு3ணாந்த3தா4ந: ।
சதுர்முகோ2 நீலருசிஸ்த்ரிநேத்ர: பாயாத3கோ4ரோ தி3ஶி த3க்ஷிணஸ்யாம் ॥

குந்தே3ந்து3ஶங்க2ஸ்ப2டிகாவபா4ஸோ வேதா3க்ஷமாலா வரதா34யாங்க: ।
த்ர்யக்ஷஶ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபா4வ: ஸத்3யோதி4ஜாதோவது மாம் ப்ரதீச்யாம் ॥

வராக்ஷமாலாப4யடங்கஹஸ்த: ஸரோஜகிஞ்ஜல்கஸமாநவர்ண: ।
த்ரிலோசநஶ்சாருசதுர்முகோ2 மாம் பாயாது3தீ3ச்யாம் தி3ஶி வாமதே3வ: ॥

வேதா34யேஷ்டாங்குஶடங்கபாஶ- கபாலட4க்காக்ஷரஶூலபாணி: ।
ஸிதத்3யுதி: பஞ்சமுகோ2வதாந்மாம் ஈஶாந ஊர்த்4வம் பரமப்ரகாஶ: ॥

மூர்தா4நமவ்யாந்மம சந்த்3ரமௌலி: பா4லம் மமாவ்யாத32 பா4லநேத்ர: ।
நேத்ரே மமாவ்யாத்343நேத்ரஹாரீ நாஸாம் ஸதா3 ரக்ஷது விஶ்வநாத:2 ॥

பாயாச்ச்2ருதீ மே ஶ்ருதிகீ3தகீர்தி: கபோலமவ்யாத்ஸததம் கபாலீ ।
வக்த்ரம் ஸதா3 ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ ஜிஹ்வாம் ஸதா3 ரக்ஷது வேதஜ3ிஹ்வ: ॥

கண்ட2ம் கி3ரீஶோவது நீலகண்ட:2 பாணித்3வயம் பாது பிநாகபாணி: ।
தோ3ர்மூலமவ்யாந்மம த4ர்மபா3ஹு: வக்ஷ:ஸ்த2லம் த3க்ஷமகா2ந்தகோவ்யாத் ॥

மமோத3ரம் பாது கி3ரீந்த்3ரத4ந்வா மத்4யம் மமாவ்யாந்மத3நாந்தகாரீ ।
ஹேரம்ப3தாதோ மம பாது நாபி4ம் பாயாத்கடிம் தூ4ர்ஜடிரீஶ்வரோ மே ॥

ஊருத்3வயம் பாது குபே3ரமித்ரோ ஜாநுத்3வயம் மே ஜக3தீ3ஶ்வரோவ்யாத் ।
ஜங்கா4யுக3ம் புங்க3வகேதுரவ்யாத் பாதௌ3 மமாவ்யாத்ஸுரவந்த்3யபாத:3 ॥

மஹேஶ்வர: பாது தி3நாதி3யாமே மாம் மத்4யயாமேவது வாமதே3வ: ।
த்ரிலோசந: பாது த்ருதீயயாமே வ்ருஷத்4வஜ: பாது தி3நாந்த்யயாமே ॥

பாயாந்நிஶாதௌ3 ஶஶிஶேக2ரோ மாம் க3ங்கா34ரோ ரக்ஷது மாம் நிஶீதே2 ।
கௌ3ரீபதி: பாது நிஶாவஸாநே ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் ॥

அந்த:ஸ்தி2தம் ரக்ஷது ஶங்கரோ மாம் ஸ்தா2ணு: ஸதா3 பாது ப3ஹி:ஸ்தி2தம் மாம் ।
தத3ந்தரே பாது பதி: பஶூநாம் ஸதா3ஶிவோ ரக்ஷது மாம் ஸமந்தாத் ॥

திஷ்ட2ந்தமவ்யாத்3 பு4வநைகநாத:2 பாயாத்3வ்ரஜந்தம் ப்ரமதா2தி4நாத:2 ।
வேதா3ந்தவேத்3யோவது மாம் நிஷண்ணம் மாமவ்யய: பாது ஶிவ: ஶயாநம் ॥

மார்கே3ஷு மாம் ரக்ஷது நீலகண்ட:2 ஶைலாதி3து3ர்கே3ஷு புரத்ரயாரி: ।
அரண்யவாஸாதி3 மஹாப்ரவாஸே பாயாந்ம்ருக3வ்யாத4 உதா3ரஶக்தி: ॥

கல்பாந்தகாலோக்3ரபடுப்ரகோப- ஸ்பு2டாட்டஹாஸோச்சலிதாண்ட3கோஶ: ।
கோ4ராரிஸேநார்ணவ து3ர்நிவார- மஹாப4யாத்3ரக்ஷது வீரப4த்3ர: ॥

பத்த்யஶ்வமாதங்க3ரதா2வரூதி2நீ- ஸஹஸ்ரலக்ஷாயுத கோடிபீ4ஷணம் ।
அக்ஷௌஹிணீநாம் ஶதமாததாயிநாம் சி2ந்த்3யாந்ம்ருடோ3 கோ4ரகுடா2ர தா4ரயா ॥

நிஹந்து த3ஸ்யூந்ப்ரலயாநலார்சி: ஜ்வலத்த்ரிஶூலம் த்ரிபுராந்தகஸ்ய । ஶார்தூ3லஸிம்ஹர்க்ஷவ்ருகாதி3ஹிம்ஸ்ராந் ஸந்த்ராஸயத்வீஶத4நு: பிநாக: ॥

து3: ஸ்வப்ந து3: ஶகுந து3ர்க3தி தௌ3ர்மநஸ்ய- து3ர்பி4க்ஷ து3ர்வ்யஸந து3:ஸஹ து3ர்யஶாம்ஸி । உத்பாததாபவிஷபீ4திமஸத்3க்3ரஹார்திம் வ்யாதீ4ம்ஶ்ச நாஶயது மே ஜக3தாமதீ4ஶ: ॥

ஓம் நமோ ப43வதே ஸதா3ஶிவாய

ஸகலதத்வாத்மகாய ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வயந்த்ராதி4ஷ்டி2தாய ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வதத்வவிதூ3ராய ப்3ரஹ்மருத்3ராவதாரிணே நீலகண்டா2ய பார்வதீமநோஹரப்ரியாய ஸோமஸூர்யாக்3நிலோசநாய ப4ஸ்மோத்3தூ4லிதவிக்3ரஹாய மஹாமணி முகுடதா4ரணாய மாணிக்யபூ4ஷணாய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திப்ரலயகால- ரௌத்3ராவதாராய த3க்ஷாத்4வரத்4வம்ஸகாய மஹாகாலபே43நாய மூலதா4ரைகநிலயாய தத்வாதீதாய க3ங்கா34ராய ஸர்வதே3வாதி3தே3வாய ஷடா3ஶ்ரயாய வேதா3ந்தஸாராய த்ரிவர்க3ஸாத4நாய அநந்தகோடிப்3ரஹ்மாண்ட3நாயகாய அநந்த வாஸுகி தக்ஷக- கர்கோடக ஶங்க2 குலிக- பத்3ம மஹாபத்3மேதி- அஷ்டமஹாநாக3குலபூ4ஷணாய ப்ரணவஸ்வரூபாய சிதா3காஶாய ஆகாஶ தி3க் ஸ்வரூபாய க்3ரஹநக்ஷத்ரமாலிநே ஸகலாய கலங்கரஹிதாய ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலோகைகப4ர்த்ரே ஸகலலோகைகஸம்ஹர்த்ரே ஸகலலோகைககு3ரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலநிக3மகு3ஹ்யாய ஸகலவேதா3ந்தபாரகா3ய ஸகலலோகைகவரப்ரதா3ய ஸகலலோகைகஶங்கராய ஸகலது3ரிதார்திப4ஞ்ஜநாய ஸகலஜக334யங்கராய ஶஶாங்கஶேக2ராய ஶாஶ்வதநிஜாவாஸாய நிராகாராய நிராபா4ஸாய நிராமயாய நிர்மலாய நிர்மதா3ய நிஶ்சிந்தாய நிரஹங்காராய நிரங்குஶாய நிஷ்கலங்காய நிர்கு3ணாய நிஷ்காமாய நிரூபப்லவாய நிருபத்3ரவாய நிரவத்3யாய நிரந்தராய நிஷ்காரணாய நிராதங்காய நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிஸ்ஸங்கா3ய நிர்த்3வந்த்3வாய நிராதா4ராய நீராகா3ய நிஷ்க்ரோதா4ய நிர்லோபாய நிஷ்பாபாய நிர்ப4யாய நிர்விகல்பாய நிர்பே4தா3ய நிஷ்க்ரியாய நிஸ்துலாய நி:ஸம்ஶயாய நிரஞ்ஜநாய நிருபமவிப4வாய நித்யஶுத்34பு3த்34முக்தபரிபூர்ண- ஸச்சிதா3நந்தா3த்3வயாய பரமஶாந்தஸ்வரூபாய பரமஶாந்தப்ரகாஶாய தேஜோரூபாய தேஜோமயாய தேஜோதி4பதயே ஜய ஜய ருத்3ர மஹாருத்3ர மஹாரௌத்3ர ப4த்3ராவதார மஹாபை4ரவ காலபை4ரவ கல்பாந்தபை4ரவ கபாலமாலாத4ர க2ட்வாங்க3 சர்மக2ட்334ர பாஶாங்குஶ- ட3மரூஶூல சாபபா3ணக3தா3ஶக்திபி4ந்தி3பால- தோமர முஸல முத்33ர பாஶ பரிக-4 பு4ஶுண்டீ3 ஶதக்4நீ சக்ராத்3யாயுத4பீ4ஷணாகார- ஸஹஸ்ரமுக23ம்ஷ்ட்ராகராலவத3ந விகடாட்டஹாஸ விஸ்பா2ரித ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3ல நாகே3ந்த்3ரகுண்ட3ல நாகே3ந்த்3ரஹார நாகே3ந்த்3ரவலய நாகே3ந்த்3ரசர்மத4ர நாகே3ந்த்3ரநிகேதந ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப3க த்ரிபுராந்தக விஶ்வரூப விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர வ்ருஷப4வாஹந விஷவிபூ4ஷண விஶ்வதோமுக2 ஸர்வதோமுக2 மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வலஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல மஹாம்ருத்யுப4யம் ஶமய ஶமய அபம்ருத்யுப4யம் நாஶய நாஶய ரோக34யம் உத்ஸாத3யோத்ஸாத3ய விஷஸர்பப4யம் ஶமய ஶமய சோராந் மாரய மாரய மம ஶத்ரூந் உச்சாடயோச்சாடய த்ரிஶூலேந விதா3ரய விதா3ரய குடா2ரேண பி4ந்தி4 பி4ந்தி4 க2ட்3கே3ந சி2ந்த்3தி3 சி2ந்த்3தி3 க2ட்வாங்கே3ந விபோத4ய விபோத4ய முஸலேந நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய பா3ணை: ஸந்தாட3ய ஸந்தாட3ய யக்ஷ ரக்ஷாம்ஸி பீ4ஷய பீ4ஷய அஶேஷ பூ4தாந் வித்3ராவய வித்3ராவய கூஷ்மாண்ட3பூ4தவேதாலமாரீக3ண- ப்3ரஹ்மராக்ஷஸக3ணாந் ஸந்த்ராஸய ஸந்த்ராஸய மம அப4யம் குரு குரு மம பாபம் ஶோத4ய ஶோத4ய வித்ரஸ்தம் மாம் ஆஶ்வாஸய ஆஶ்வாஸய நரகமஹாப4யாந் மாம் உத்34ர உத்34ர அம்ருதகடாக்ஷவீக்ஷணேந மாம்- ஆலோகய ஆலோகய ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய க்ஷுத்த்ருஷ்ணார்தம் மாம் ஆப்யாயய ஆப்யாயய து3:கா2துரம் மாம் ஆநந்த3ய ஆநந்த3ய ஶிவகவசேந மாம் ஆச்சா23ய ஆச்சா23

ஹர ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப3க ஸதா3ஶிவ பரமஶிவ நமஸ்தே நமஸ்தே நம: ॥

பூர்வவத் – ஹ்ருத3யாதி3 ந்யாஸ: ।

பஞ்சபூஜா ॥

பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்3விமோக: ॥

2லஶ்ருதி:
ருஷப4 உவாச இத்யேதத்பரமம் ஶைவம் கவசம் வ்யாஹ்ருதம் மயா ।
ஸர்வ பா3தா4 ப்ரஶமநம் ரஹஸ்யம் ஸர்வ தே3ஹிநாம் ॥

ய: ஸதா3 தா4ரயேந்மர்த்ய: ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே காபி ப4யம் ஶம்போ4ரநுக்3ரஹாத் ॥

க்ஷீணாயு: ப்ராப்தம்ருத்யுர்வா மஹாரோக3ஹதோபி வா ।
ஸத்3ய: ஸுக2மவாப்நோதி தீ3ர்க4மாயுஶ்ச விந்த3தி ॥

ஸர்வதா3ரித்3ரயஶமநம் ஸௌமாங்க3ல்யவிவர்த4நம் ।
யோ த4த்தே கவசம் ஶைவம் ஸ தே3வைரபி பூஜ்யதே ॥

மஹாபாதகஸங்கா4தைர்முச்யதே சோபபாதகை: ।
தே3ஹாந்தே முக்திமாப்நோதி ஶிவவர்மாநுபா4வத: ॥

த்வமபி ஶ்ரத்33யா வத்ஸ ஶைவம் கவசமுத்தமம் ।
தா4ரயஸ்வ மயா த3த்தம் ஸத்3ய: ஶ்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச

இத்யுக்த்வா ருஷபோ4 யோகீ3 தஸ்மை பார்தி2வ ஸூநவே ।
3தௌ3 ஶங்க2ம் மஹாராவம் க2ட்33ம் ச அரிநிஷூத3நம் ॥

புநஶ்ச ப4ஸ்ம ஸம்மந்த்ர்ய தத3ங்க3ம் பரிதோஸ்ப்ருஶத் ।
கஜ3ாநாம் ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்ரிகு3ணஸ்ய ப3லம் த3தௌ3 ॥

4ஸ்மப்ரபா4வாத் ஸம்ப்ராப்தப3லைஶ்வர்ய த்4ருதி ஸ்ம்ருதி: ।
ஸ ராஜபுத்ர: ஶுஶுபே4 ஶரத3ர்க இவ ஶ்ரியா ॥

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூ4ய: ஸ யோகீ3 ந்ருபநந்த3நம் ।
ஏஷ க2ட்3கோ3 மயா த3த்தஸ்தபோமந்த்ராநுபா4வத: ॥

ஶிததா4ரமிமம் க2ட்33ம் யஸ்மை த3ர்ஶயஸே ஸ்பு2டம் ।
ஸ ஸத்3யோ ம்ரியதே ஶத்ரு: ஸாக்ஷாந்ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் ॥

அஸ்ய ஶங்க2ஸ்ய நிர்ஹ்ராத3ம் யே ஶ்ருண்வந்தி தவாஹிதா: ।
தே மூர்ச்சி2தா: பதிஷ்யந்தி ந்யஸ்தஶஸ்த்ரா விசேதநா: ॥

2ட்33ஶங்கா2விமௌ தி3வ்யௌ பரஸைந்யவிநாஶகௌ ।
ஆத்மஸைந்யஸ்வபக்ஷாணாம் ஶௌர்யதேஜோவிவர்த4நௌ ॥

ஏதயோஶ்ச ப்ரபா4வேந ஶைவேந கவசேந ச ।
த்3விஷட்ஸஹஸ்ர நாகா3நாம் ப3லேந மஹதாபி ச ॥

4ஸ்மதா4ரண ஸாமர்த்2யாச்ச2த்ருஸைந்யம் விஜேஷ்யஸே ।
ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸநம் பித்ர்யம் கோ3ப்தாஸி ப்ருதி2வீமிமாம் ॥

இதி ப4த்3ராயுஷம் ஸம்யக3நுஶாஸ்ய ஸமாத்ருகம் ।
தாப்4யாம் ஸம்பூஜித: ஸோத2 யோகீ3 ஸ்வைரக3திர்யயௌ ॥

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த3மஹாபுராணே ப்3ரஹ்மோத்தரக2ண்டே3 ஶிவகவச ப்ரபா4வ வர்ணநம் நாம த்3வாத3ஶோத்4யாய: ஸம்பூர்ண: ॥ ॥

********

Leave a Comment