[ஶிவ மஹிம்நா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Mahimna Stotram Tamil Lyrics அத2 ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்நஸ்தோத்ரம் ॥ மஹிம்ந: பாரம் தே பரமவிது3ஷோ யத்3யஸத்3ருஶீஸ்துதிர்ப்3ரஹ்மாதீ3நாமபி தத3வஸந்நாஸ்த்வயி கி3ர: ।அதா2வாச்ய: ஸர்வ: ஸ்வமதிபரிணாமாவதி4 க்3ருணந்மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத:3 பரிகர: ॥ 1 ॥ அதீத: பந்தா2நம் தவ ச மஹிமா வாங்மநஸயோ:அதத்3வ்யாவ்ருத்த்யா யம் சகிதமபி4த4த்தே ஶ்ருதிரபி ।ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய: கதிவித4கு3ண: கஸ்ய விஷய:பதே3 த்வர்வாசீநே பததி ந மந: கஸ்ய ந வச: ॥ 2 ॥ மது4ஸ்பீ2தா வாச: பரமமம்ருதம் நிர்மிதவத:தவ ப்3ரஹ்மந்^^ கிம் வாக3பி … Read more