[ஶிவ மஹிம்நா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Mahimna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Mahimna Stotram Tamil Lyrics

அத2 ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்நஸ்தோத்ரம் ॥

மஹிம்ந: பாரம் தே பரமவிது3ஷோ யத்3யஸத்3ருஶீ
ஸ்துதிர்ப்3ரஹ்மாதீ3நாமபி தத3வஸந்நாஸ்த்வயி கி3ர: ।
அதா2வாச்ய: ஸர்வ: ஸ்வமதிபரிணாமாவதி4 க்3ருணந்
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத:3 பரிகர: ॥ 1 ॥

அதீத: பந்தா2நம் தவ ச மஹிமா வாங்மநஸயோ:
அதத்3வ்யாவ்ருத்த்யா யம் சகிதமபி44த்தே ஶ்ருதிரபி ।
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய: கதிவித4கு3ண: கஸ்ய விஷய:
பதே3 த்வர்வாசீநே பததி ந மந: கஸ்ய ந வச: ॥ 2 ॥

மது4ஸ்பீ2தா வாச: பரமமம்ருதம் நிர்மிதவத:
தவ ப்3ரஹ்மந்^^ கிம் வாக3பி ஸுரகு3ரோர்விஸ்மயபத3ம் ।
மம த்வேதாம் வாணீம் கு3ணகத2நபுண்யேந ப4வத:
புநாமீத்யர்தே2ஸ்மிந் புரமத2ந பு3த்3தி4ர்வ்யவஸிதா ॥ 3 ॥

தவைஶ்வர்யம் யத்தஜ்ஜக3து33யரக்ஷாப்ரலயக்ருத்
த்ரயீவஸ்து வ்யஸ்தம் திஸ்ருஷு கு3ணபி4ந்நாஸு தநுஷு ।
அப4வ்யாநாமஸ்மிந் வரத3 ரமணீயாமரமணீம்
விஹந்தும் வ்யாக்ரோஶீம் வித34த இஹைகே ஜட3தி4ய: ॥ 4 ॥

கிமீஹ: கிங்காய: ஸ க2லு கிமுபாயஸ்த்ரிபு4வநம்
கிமாதா4ரோ தா4தா ஸ்ருஜதி கிமுபாதா3ந இதி ச ।
அதர்க்யைஶ்வர்யே த்வய்யநவஸர து3:ஸ்தோ2 ஹததி4ய:
குதர்கோயம் காம்ஶ்சித் முக2ரயதி மோஹாய ஜக3த: ॥ 5 ॥

அஜந்மாநோ லோகா: கிமவயவவந்தோபி ஜக3தாம்
அதி4ஷ்டா2தாரம் கிம் ப4வவிதி4ரநாத்3ருத்ய ப4வதி ।
அநீஶோ வா குர்யாத்3 பு4வநஜநநே க: பரிகரோ
யதோ மந்தா3ஸ்த்வாம் ப்ரத்யமரவர ஸம்ஶேரத இமே ॥ 6 ॥

த்ரயீ ஸாங்க்2யம் யோக:3 பஶுபதிமதம் வைஷ்ணவமிதி
ப்ரபி4ந்நே ப்ரஸ்தா2நே பரமித3மத:3 பத்2யமிதி ச ।
ருசீநாம் வைசித்ர்யாத்3ருஜுகுடில நாநாபதஜ2ுஷாம்
ந்ருணாமேகோ க3ம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ ॥ 7 ॥

மஹோக்ஷ: க2ட்வாங்க3ம் பரஶுரஜிநம் ப4ஸ்ம ப2ணிந:
கபாலம் சேதீயத்தவ வரத3 தந்த்ரோபகரணம் ।
ஸுராஸ்தாம் தாம்ருத்3தி4ம் த34தி து ப4வத்3பூ4ப்ரணிஹிதாம்
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமம் விஷயம்ருக3த்ருஷ்ணா ப்4ரமயதி ॥ 8 ॥

த்4ருவம் கஶ்சித் ஸர்வம் ஸகலமபரஸ்த்வத்4ருவமித3ம்
பரோ த்4ரௌவ்யாத்4ரௌவ்யே ஜக3தி க33தி வ்யஸ்தவிஷயே ।
ஸமஸ்தேப்யேதஸ்மிந் புரமத2ந தைர்விஸ்மித இவ
ஸ்துவந்^^ ஜிஹ்ரேமி த்வாம் ந க2லு நநு த்4ருஷ்டா முக2ரதா ॥ 9 ॥

தவைஶ்வர்யம் யத்நாத்3 யது3பரி விரிஞ்சிர்ஹரிரத:4
பரிச்சே2தும் யாதாவநலமநலஸ்கந்த4வபுஷ: ।
ததோ ப4க்திஶ்ரத்3தா4-ப4ரகு3ரு-க்3ருணத்3ப்4யாம் கி3ரிஶ யத்
ஸ்வயம் தஸ்தே2 தாப்4யாம் தவ கிமநுவ்ருத்திர்ந ப2லதி ॥ 1௦ ॥

அயத்நாதா3ஸாத்3ய த்ரிபு4வநமவைரவ்யதிகரம்
3ஶாஸ்யோ யத்3பா3ஹூநப்4ருத ரணகண்டூ3-பரவஶாந் ।
ஶிர:பத்3மஶ்ரேணீ-ரசிதசரணாம்போ4ருஹ-ப3லே:
ஸ்தி2ராயாஸ்த்வத்34க்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூ2ர்ஜிதமித3ம் ॥ 11 ॥

அமுஷ்ய த்வத்ஸேவா-ஸமதி43தஸாரம் பு4ஜவநம்
3லாத் கைலாஸேபி த்வத3தி4வஸதௌ விக்ரமயத: ।
அலப்4யா பாதாலேப்யலஸசலிதாங்கு3ஷ்ட2ஶிரஸி
ப்ரதிஷ்டா2 த்வய்யாஸீத்3 த்4ருவமுபசிதோ முஹ்யதி க2ல: ॥ 12 ॥

யத்3ருத்3தி4ம் ஸுத்ராம்ணோ வரத3 பரமோச்சைரபி ஸதீம்
அத4ஶ்சக்ரே பா3ண: பரிஜநவிதே4யத்ரிபு4வந: ।
ந தச்சித்ரம் தஸ்மிந் வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ:
ந கஸ்யாப்யுந்நத்யை ப4வதி ஶிரஸஸ்த்வய்யவநதி: ॥ 13 ॥

அகாண்ட-3ப்3ரஹ்மாண்ட-3க்ஷயசகித-தே3வாஸுரக்ருபா
விதே4யஸ்யாஸீத்3^^ யஸ்த்ரிநயந விஷம் ஸம்ஹ்ருதவத: ।
ஸ கல்மாஷ: கண்டே2 தவ ந குருதே ந ஶ்ரியமஹோ
விகாரோபி ஶ்லாக்4யோ பு4வந-ப4ய- ப4ங்க-3 வ்யஸநிந: ॥ 14 ॥

அஸித்3தா4ர்தா2 நைவ க்வசித3பி ஸதே3வாஸுரநரே
நிவர்தந்தே நித்யம் ஜக3தி ஜயிநோ யஸ்ய விஶிகா2: ।
ஸ பஶ்யந்நீஶ த்வாமிதரஸுரஸாதா4ரணமபூ4த்
ஸ்மர: ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வஶிஷு பத்2ய: பரிப4வ: ॥ 15 ॥

மஹீ பாதா3கா4தாத்3 வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்ஶயபத3ம்
பத3ம் விஷ்ணோர்ப்4ராம்யத்3 பு4ஜ-பரிக-4ருக்3ண-க்3ரஹ- க3ணம் ।
முஹுர்த்3யௌர்தௌ3ஸ்த்2யம் யாத்யநிப்4ருத-ஜடா-தாடி3த-தடா
ஜக3த்3ரக்ஷாயை த்வம் நடஸி நநு வாமைவ விபு4தா ॥ 16 ॥

வியத்3வ்யாபீ தாரா-க3ண-கு3ணித-பே2நோத்33ம-ருசி:
ப்ரவாஹோ வாராம் ய: ப்ருஷதலகு4த்3ருஷ்ட: ஶிரஸி தே ।
ஜக3த்3த்3வீபாகாரம் ஜலதி4வலயம் தேந க்ருதமிதி
அநேநைவோந்நேயம் த்4ருதமஹிம தி3வ்யம் தவ வபு: ॥ 17 ॥

ரத:2 க்ஷோணீ யந்தா ஶதத்4ருதிரகே3ந்த்3ரோ த4நுரதோ2
ரதா2ங்கே3 சந்த்3ரார்கௌ ரத-2சரண-பாணி: ஶர இதி ।
தி34க்ஷோஸ்தே கோயம் த்ரிபுரத்ருணமாட3ம்ப3ர-விதி4:
விதே4யை: க்ரீட3ந்த்யோ ந க2லு பரதந்த்ரா: ப்ரபு4தி4ய: ॥ 18 ॥

ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரம் கமல ப3லிமாதா4ய பத3யோ:
யதே3கோநே தஸ்மிந்^^ நிஜமுத3ஹரந்நேத்ரகமலம் ।
3தோ ப4க்த்யுத்3ரேக: பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷ:
த்ரயாணாம் ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாக3ர்தி ஜக3தாம் ॥ 19 ॥

க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்3ரத்^^ த்வமஸி ப2லயோகே3 க்ரதுமதாம்
க்வ கர்ம ப்ரத்4வஸ்தம் ப2லதி புருஷாராத4நம்ருதே ।
அதஸ்த்வாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு ப2லதா3ந-ப்ரதிபு4வம்
ஶ்ருதௌ ஶ்ரத்3தா4ம் ப3த்4வா த்3ருட4பரிகர: கர்மஸு ஜந: ॥ 2௦ ॥

க்ரியாத3க்ஷோ த3க்ஷ: க்ரதுபதிரதீ4ஶஸ்தநுப்4ருதாம்
ருஷீணாமார்த்விஜ்யம் ஶரணத3 ஸத3ஸ்யா: ஸுர-க3ணா: ।
க்ரதுப்4ரம்ஶஸ்த்வத்த: க்ரதுப2ல-விதா4ந-வ்யஸநிந:
த்4ருவம் கர்து: ஶ்ரத்3தா4-விது4ரமபி4சாராய ஹி மகா2: ॥ 21 ॥

ப்ரஜாநாத2ம் நாத2 ப்ரஸப4மபி4கம் ஸ்வாம் து3ஹிதரம்
3தம் ரோஹித்3^^ பூ4தாம் ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா ।
4நுஷ்பாணேர்யாதம் தி3வமபி ஸபத்ராக்ருதமமும்
த்ரஸந்தம் தேத்3யாபி த்யஜதி ந ம்ருக3வ்யாத4ரப4ஸ: ॥ 22 ॥

ஸ்வலாவண்யாஶம்ஸா த்4ருதத4நுஷமஹ்நாய த்ருணவத்
புர: ப்லுஷ்டம் த்3ருஷ்ட்வா புரமத2ந புஷ்பாயுத4மபி ।
யதி3 ஸ்த்ரைணம் தே3வீ யமநிரத-தே3ஹார்த-44டநாத்
அவைதி த்வாமத்3தா4 ப3த வரத3 முக்3தா4 யுவதய: ॥ 23 ॥

ஶ்மஶாநேஷ்வாக்ரீடா3 ஸ்மரஹர பிஶாசா: ஸஹசரா:
சிதா-ப4ஸ்மாலேப: ஸ்ரக3பி ந்ருகரோடீ-பரிகர: ।
அமங்க3ல்யம் ஶீலம் தவ ப4வது நாமைவமகி2லம்
ததா2பி ஸ்மர்த்ரூணாம் வரத3 பரமம் மங்க3லமஸி ॥ 24 ॥

மந: ப்ரத்யக்சித்தே ஸவித4மவிதா4யாத்த-மருத:
ப்ரஹ்ருஷ்யத்3ரோமாண: ப்ரமத-3ஸலிலோத்ஸங்க3தி-த்3ருஶ: ।
யதா3லோக்யாஹ்லாத3ம் ஹ்ரத3 இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே
34த்யந்தஸ்தத்த்வம் கிமபி யமிநஸ்தத் கில ப4வாந் ॥ 25 ॥

த்வமர்கஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வமஸி பவநஸ்த்வம் ஹுதவஹ:
த்வமாபஸ்த்வம் வ்யோம த்வமு த4ரணிராத்மா த்வமிதி ச ।
பரிச்சி2ந்நாமேவம் த்வயி பரிணதா பி3ப்4ரதி கி3ரம்
ந வித்3மஸ்தத்தத்த்வம் வயமிஹ து யத் த்வம் ந ப4வஸி ॥ 26 ॥

த்ரயீம் திஸ்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபு4வநமதோ2 த்ரீநபி ஸுராந்
அகாராத்3யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபி4ரபி434த் தீர்ணவிக்ருதி ।
துரீயம் தே தா4ம த்4வநிபி4ரவருந்தா4நமணுபி4:
ஸமஸ்தம் வ்யஸ்தம் த்வாம் ஶரணத3 க்3ருணாத்யோமிதி பத3ம் ॥ 27 ॥

4வ: ஶர்வோ ருத்3ர: பஶுபதிரதோ2க்3ர: ஸஹமஹாந்
ததா2 பீ4மேஶாநாவிதி யத3பி4தா4நாஷ்டகமித3ம் ।
அமுஷ்மிந் ப்ரத்யேகம் ப்ரவிசரதி தே3வ ஶ்ருதிரபி
ப்ரியாயாஸ்மைதா4ம்நே ப்ரணிஹித-நமஸ்யோஸ்மி ப4வதே ॥ 28 ॥

நமோ நேதி3ஷ்டா2ய ப்ரியத3வ த3விஷ்டா2ய ச நம:
நம: க்ஷோதி3ஷ்டா2ய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டா2ய ச நம: ।
நமோ வர்ஷிஷ்டா2ய த்ரிநயந யவிஷ்டா2ய ச நம:
நம: ஸர்வஸ்மை தே ததி33மதிஸர்வாய ச நம: ॥ 29 ॥

3ஹுல-ரஜஸே விஶ்வோத்பத்தௌ ப4வாய நமோ நம:
ப்ரப3ல-தமஸே தத் ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம: ।
ஜந-ஸுக2க்ருதே ஸத்த்வோத்3ரிக்தௌ ம்ருடா3ய நமோ நம:
ப்ரமஹஸி பதே3 நிஸ்த்ரைகு3ண்யே ஶிவாய நமோ நம: ॥ 3௦ ॥

க்ருஶ-பரிணதி-சேத: க்லேஶவஶ்யம் க்வ சேத3ம் க்வ ச தவ கு3ண-ஸீமோல்லங்கி4நீ ஶஶ்வத்3ருத்3தி4: ।
இதி சகிதமமந்தீ3க்ருத்ய மாம் ப4க்திராதா4த்3 வரத3 சரணயோஸ்தே வாக்ய-புஷ்போபஹாரம் ॥ 31 ॥

அஸித-கி3ரி-ஸமம் ஸ்யாத் கஜ்ஜலம் ஸிந்து4-பாத்ரே ஸுர-தருவர-ஶாகா2 லேக2நீ பத்ரமுர்வீ ।
லிக2தி யதி3 க்3ருஹீத்வா ஶாரதா3 ஸர்வகாலம் தத3பி தவ கு3ணாநாமீஶ பாரம் ந யாதி ॥ 32 ॥

அஸுர-ஸுர-முநீந்த்3ரைரர்சிதஸ்யேந்து3-மௌலே: க்3ரதி2த-கு3ணமஹிம்நோ நிர்கு3ணஸ்யேஶ்வரஸ்ய ।
ஸகல-க3ண-வரிஷ்ட:2 புஷ்பத3ந்தாபி4தா4ந: ருசிரமலகு4வ்ருத்தை: ஸ்தோத்ரமேதச்சகார ॥ 33 ॥

அஹரஹரநவத்3யம் தூ4ர்ஜடே: ஸ்தோத்ரமேதத் பட2தி பரமப4க்த்யா ஶுத்3த-4சித்த: புமாந் ய: ।
ஸ ப4வதி ஶிவலோகே ருத்3ரதுல்யஸ்ததா2த்ர ப்ரசுரதர-த4நாயு: புத்ரவாந் கீர்திமாம்ஶ்ச ॥ 34 ॥

மஹேஶாந்நாபரோ தே3வோ மஹிம்நோ நாபரா ஸ்துதி: ।
அகோ4ராந்நாபரோ மந்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் கு3ரோ: பரம் ॥ 35 ॥

தீ3க்ஷா தா3நம் தபஸ்தீர்த2ம் ஜ்ஞாநம் யாகா3தி3கா: க்ரியா: ।
மஹிம்நஸ்தவ பாட2ஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோட3ஶீம் ॥ 36 ॥

குஸுமத3ஶந-நாமா ஸர்வ-க3ந்த4ர்வ-ராஜ:
ஶஶித4ரவர-மௌலேர்தே3வதே3வஸ்ய தா3ஸ: ।
ஸ க2லு நிஜ-மஹிம்நோ ப்4ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷாத்
ஸ்தவநமித3மகார்ஷீத்3 தி3வ்ய-தி3வ்யம் மஹிம்ந: ॥ 37 ॥

ஸுரகு3ருமபி4பூஜ்ய ஸ்வர்க-3மோக்ஷைக-ஹேதும்
பட2தி யதி3 மநுஷ்ய: ப்ராஞ்ஜலிர்நாந்ய-சேதா: ।
வ்ரஜதி ஶிவ-ஸமீபம் கிந்நரை: ஸ்தூயமாந:
ஸ்தவநமித3மமோக4ம் புஷ்பத3ந்தப்ரணீதம் ॥ 38 ॥

ஆஸமாப்தமித3ம் ஸ்தோத்ரம் புண்யம் க3ந்த4ர்வ-பா4ஷிதம் ।
அநௌபம்யம் மநோஹாரி ஸர்வமீஶ்வரவர்ணநம் ॥ 39 ॥

இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஶ்ரீமச்ச2ங்கர-பாத3யோ: ।
அர்பிதா தேந தே3வேஶ: ப்ரீயதாம் மே ஸதா3ஶிவ: ॥ 4௦ ॥

தவ தத்த்வம் ந ஜாநாமி கீத்3ருஶோஸி மஹேஶ்வர ।
யாத்3ருஶோஸி மஹாதே3வ தாத்3ருஶாய நமோ நம: ॥ 41 ॥

ஏககாலம் த்3விகாலம் வா த்ரிகாலம் ய: படே2ந்நர: ।
ஸர்வபாப-விநிர்முக்த: ஶிவ லோகே மஹீயதே ॥ 42 ॥

ஶ்ரீ புஷ்பத3ந்த-முக-2பங்கஜ-நிர்க3தேந
ஸ்தோத்ரேண கில்பி3ஷ-ஹரேண ஹர-ப்ரியேண ।
கண்ட2ஸ்தி2தேந படி2தேந ஸமாஹிதேந
ஸுப்ரீணிதோ ப4வதி பூ4தபதிர்மஹேஶ: ॥ 43 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ புஷ்பத3ந்த விரசிதம் ஶிவமஹிம்ந: ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

********

Leave a Comment