[શિવ માનસ પૂજ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Gujarati રત્નૈઃ કલ્પિતમાસનં હિમજલૈઃ સ્નાનં ચ દિવ્યાંબરંનાનારત્ન વિભૂષિતં મૃગમદા મોદાંકિતં ચંદનમ્ ।જાતી ચંપક બિલ્વપત્ર રચિતં પુષ્પં ચ ધૂપં તથાદીપં દેવ દયાનિધે પશુપતે હૃત્કલ્પિતં ગૃહ્યતામ્ ॥ 1 ॥ સૌવર્ણે નવરત્નખંડ રચિતે પાત્રે ઘૃતં પાયસંભક્ષ્યં પંચવિધં પયોદધિયુતં રંભાફલં પાનકમ્ ।શાકાનામયુતં જલં રુચિકરં કર્પૂર ખંડોજ્જ્ચલંતાંબૂલં મનસા મયા વિરચિતં ભક્ત્યા પ્રભો સ્વીકુરુ ॥ 2 ॥ … Read more