[ശിവ മാനസ പൂജ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Malayalam രത്നൈഃ കല്പിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്നാനം ച ദിവ്യാംബരംനാനാരത്ന വിഭൂഷിതം മൃഗമദാ മോദാംകിതം ചംദനമ് ।ജാതീ ചംപക ബില്വപത്ര രചിതം പുഷ്പം ച ധൂപം തഥാദീപം ദേവ ദയാനിധേ പശുപതേ ഹൃത്കല്പിതം ഗൃഹ്യതാമ് ॥ 1 ॥ സൌവര്ണേ നവരത്നഖംഡ രചിതേ പാത്രേ ഘൃതം പായസംഭക്ഷ്യം പംചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം പാനകമ് ।ശാകാനാമയുതം ജലം രുചികരം കര്പൂര ഖംഡോജ്ജ്ചലംതാംബൂലം മനസാ മയാ വിരചിതം ഭക്ത്യാ പ്രഭോ സ്വീകുരു ॥ 2 ॥ … Read more