[ശിവ മാനസ പൂജ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Malayalam

രത്നൈഃ കല്പിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്നാനം ച ദിവ്യാംബരം
നാനാരത്ന വിഭൂഷിതം മൃഗമദാ മോദാംകിതം ചംദനമ് ।
ജാതീ ചംപക ബില്വപത്ര രചിതം പുഷ്പം ച ധൂപം തഥാ
ദീപം ദേവ ദയാനിധേ പശുപതേ ഹൃത്കല്പിതം ഗൃഹ്യതാമ് ॥ 1 ॥

സൌവര്ണേ നവരത്നഖംഡ രചിതേ പാത്രേ ഘൃതം പായസം
ഭക്ഷ്യം പംചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം പാനകമ് ।
ശാകാനാമയുതം ജലം രുചികരം കര്പൂര ഖംഡോജ്ജ്ചലം
താംബൂലം മനസാ മയാ വിരചിതം ഭക്ത്യാ പ്രഭോ സ്വീകുരു ॥ 2 ॥

ഛത്രം ചാമരയോര്യുഗം വ്യജനകം ചാദര്ശകം നിര്മലം
വീണാ ഭേരി മൃദംഗ കാഹലകലാ ഗീതം ച നൃത്യം തഥാ ।
സാഷ്ടാംഗം പ്രണതിഃ സ്തുതി-ര്ബഹുവിധാ-ഹ്യേതത്-സമസ്തം മയാ
സംകല്പേന സമര്പിതം തവ വിഭോ പൂജാം ഗൃഹാണ പ്രഭോ ॥ 3 ॥

ആത്മാ ത്വം ഗിരിജാ മതിഃ സഹചരാഃ പ്രാണാഃ ശരീരം ഗൃഹം
പൂജാ തേ വിഷയോപഭോഗ-രചനാ നിദ്രാ സമാധിസ്ഥിതിഃ ।
സംചാരഃ പദയോഃ പ്രദക്ഷിണവിധിഃ സ്തോത്രാണി സര്വാ ഗിരോ
യദ്യത്കര്മ കരോമി തത്തദഖിലം ശംഭോ തവാരാധനമ് ॥ 4 ॥

കര ചരണ കൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധമ് ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്-ക്ഷമസ്വ
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment