[ஶிவ மாநஸ பூஜ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Tamil ரத்நை: கல்பிதமாஸநம் ஹிமஜலை: ஸ்நாநம் ச தி3வ்யாம்ப3ரம்நாநாரத்ந விபூ4ஷிதம் ம்ருக3மதா3 மோதா3ங்கிதம் சந்த3நம் ।ஜாதீ சம்பக பி3ல்வபத்ர ரசிதம் புஷ்பம் ச தூ4பம் ததா2தீ3பம் தே3வ த3யாநிதே4 பஶுபதே ஹ்ருத்கல்பிதம் க்3ருஹ்யதாம் ॥ 1 ॥ ஸௌவர்ணே நவரத்நக2ண்ட3 ரசிதே பாத்ரே க்4ருதம் பாயஸம்ப4க்ஷ்யம் பஞ்சவித4ம் பயோத3தி4யுதம் ரம்பா4ப2லம் பாநகம் ।ஶாகாநாமயுதம் ஜலம் ருசிகரம் கர்பூர க2ண்டோ3ஜ்ஜ்சலம்தாம்பூ3லம் மநஸா மயா விரசிதம் ப4க்த்யா ப்ரபோ4 ஸ்வீகுரு ॥ 2 ॥ ச2த்ரம் சாமரயோர்யுக3ம் வ்யஜநகம் சாத3ர்ஶகம் … Read more