[ஶிவ மாநஸ பூஜ] ᐈ Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Manasa Puja Stotram Tamil

ரத்நை: கல்பிதமாஸநம் ஹிமஜலை: ஸ்நாநம் ச தி3வ்யாம்ப3ரம்
நாநாரத்ந விபூ4ஷிதம் ம்ருக3மதா3 மோதா3ங்கிதம் சந்த3நம் ।
ஜாதீ சம்பக பி3ல்வபத்ர ரசிதம் புஷ்பம் ச தூ4பம் ததா2
தீ3பம் தே3வ த3யாநிதே4 பஶுபதே ஹ்ருத்கல்பிதம் க்3ருஹ்யதாம் ॥ 1 ॥

ஸௌவர்ணே நவரத்நக2ண்ட3 ரசிதே பாத்ரே க்4ருதம் பாயஸம்
4க்ஷ்யம் பஞ்சவித4ம் பயோத3தி4யுதம் ரம்பா42லம் பாநகம் ।
ஶாகாநாமயுதம் ஜலம் ருசிகரம் கர்பூர க2ண்டோ3ஜ்ஜ்சலம்
தாம்பூ3லம் மநஸா மயா விரசிதம் ப4க்த்யா ப்ரபோ4 ஸ்வீகுரு ॥ 2 ॥

2த்ரம் சாமரயோர்யுக3ம் வ்யஜநகம் சாத3ர்ஶகம் நிர்மலம்
வீணா பே4ரி ம்ருத3ங்க3 காஹலகலா கீ3தம் ச ந்ருத்யம் ததா2 ।
ஸாஷ்டாங்க3ம் ப்ரணதி: ஸ்துதி-ர்ப3ஹுவிதா4-ஹ்யேதத்-ஸமஸ்தம் மயா
ஸங்கல்பேந ஸமர்பிதம் தவ விபோ4 பூஜாம் க்3ருஹாண ப்ரபோ4 ॥ 3 ॥

ஆத்மா த்வம் கி3ரிஜா மதி: ஸஹசரா: ப்ராணா: ஶரீரம் க்3ருஹம்
பூஜா தே விஷயோபபோ4க-3ரசநா நித்3ரா ஸமாதி4ஸ்தி2தி: ।
ஸஞ்சார: பத3யோ: ப்ரத3க்ஷிணவிதி4: ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா கி3ரோ
யத்3யத்கர்ம கரோமி தத்தத3கி2லம் ஶம்போ4 தவாராத4நம் ॥ 4 ॥

கர சரண க்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவண நயநஜம் வா மாநஸம் வாபராத4ம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்-க்ஷமஸ்வ
ஜய ஜய கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥ 5 ॥

********

Leave a Comment