[શિવ મંગળાષ્ટકમ્] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Gujarati ભવાય ચંદ્રચૂડાય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને ।કાલકાલાય રુદ્રાય નીલગ્રીવાય મંગળમ્ ॥ 1 ॥ વૃષારૂઢાય ભીમાય વ્યાઘ્રચર્માંબરાય ચ ।પશૂનાંપતયે તુભ્યં ગૌરીકાંતાય મંગળમ્ ॥ 2 ॥ ભસ્મોદ્ધૂળિતદેહાય નાગયજ્ઞોપવીતિને ।રુદ્રાક્ષમાલાભૂષાય વ્યોમકેશાય મંગળમ્ ॥ 3 ॥ સૂર્યચંદ્રાગ્નિનેત્રાય નમઃ કૈલાસવાસિને ।સચ્ચિદાનંદરૂપાય પ્રમથેશાય મંગળમ્ ॥ 4 ॥ મૃત્યુંજયાય સાંબાય સૃષ્ટિસ્થિત્યંતકારિણે ।ત્રયંબકાય શાંતાય ત્રિલોકેશાય મંગળમ્ ॥ 5 ॥ ગંગાધરાય … Read more