[ஶிவ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil ப4வாய சந்த்3ரசூடா3ய நிர்கு3ணாய கு3ணாத்மநே ।காலகாலாய ருத்3ராய நீலக்3ரீவாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥ வ்ருஷாரூடா4ய பீ4மாய வ்யாக்4ரசர்மாம்ப3ராய ச ।பஶூநாம்பதயே துப்4யம் கௌ3ரீகாந்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥ ப4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3ததே3ஹாய நாக3யஜ்ஞோபவீதிநே ।ருத்3ராக்ஷமாலாபூ4ஷாய வ்யோமகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥ ஸூர்யசந்த்3ராக்3நிநேத்ராய நம: கைலாஸவாஸிநே ।ஸச்சிதா3நந்த3ரூபாய ப்ரமதே2ஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸாம்பா3ய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2த்யந்தகாரிணே ।த்ரயம்ப3காய ஶாந்தாய த்ரிலோகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥ க3ங்கா3த4ராய … Read more

[శివ మంగళాష్టకం] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Telugu భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం ॥ 1 ॥ వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ ।పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళం ॥ 2 ॥ భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే ।రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళం ॥ 3 ॥ సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే ।సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥ మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే ।త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళం ॥ 5 ॥ గంగాధరాయ … Read more

[शिव मङ्गलाष्टकम्] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने ।कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च ।पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ॥ 2 ॥ भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने ।रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने ।सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥ मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे ।त्रयम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥ गङ्गाधराय … Read more

[Shiva Mangalashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In English bhavaaya camdracoodaaya nirguNaaya guNaatmane ।kaalakaalaaya rudraaya neelagreevaaya mamgalam ॥ 1 ॥ vrrishhaaroodhaaya bheemaaya vyaaghracarmaambaraaya ca ।pashoonaampataye tubhyam gaureekaamtaaya mamgalam ॥ 2 ॥ bhasmoddhoolitadehaaya naagayajjhNopaveetine ।rudraakshhamaalaabhooshhaaya vyomakeshaaya mamgalam ॥ 3 ॥ sooryacamdraagninetraaya namah kailaasavaasine ।saccidaanamdaroopaaya pramatheshaaya mamgalam ॥ 4 ॥ mrrityumjayaaya saambaaya srrishhtisthityamtakaariNe ।trayambakaaya shaamtaaya trilokeshaaya mamgalam ॥ 5 ॥ gamgaadharaaya … Read more

[শিব মংগলাষ্টকম্] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Bengali Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Bengali ভবায চংদ্রচূডায নির্গুণায গুণাত্মনে ।কালকালায রুদ্রায নীলগ্রীবায মংগলম্ ॥ 1 ॥ বৃষারূঢায ভীমায ব্যাঘ্রচর্মাংবরায চ ।পশূনাংপতযে তুভ্যং গৌরীকাংতায মংগলম্ ॥ 2 ॥ ভস্মোদ্ধূলিতদেহায নাগযজ্ঞোপবীতিনে ।রুদ্রাক্ষমালাভূষায ব্যোমকেশায মংগলম্ ॥ 3 ॥ সূর্যচংদ্রাগ্নিনেত্রায নমঃ কৈলাসবাসিনে ।সচ্চিদানংদরূপায প্রমথেশায মংগলম্ ॥ 4 ॥ মৃত্যুংজযায সাংবায সৃষ্টিস্থিত্যংতকারিণে ।ত্রযংবকায শাংতায ত্রিলোকেশায মংগলম্ ॥ 5 ॥ গংগাধরায … Read more

[ଶିଵ ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Oriya/Odia ଭଵାଯ ଚଂଦ୍ରଚୂଡାଯ ନିର୍ଗୁଣାଯ ଗୁଣାତ୍ମନେ ।କାଲକାଲାଯ ରୁଦ୍ରାଯ ନୀଲଗ୍ରୀଵାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 1 ॥ ଵୃଷାରୂଢାଯ ଭୀମାଯ ଵ୍ଯାଘ୍ରଚର୍ମାଂବରାଯ ଚ ।ପଶୂନାଂପତଯେ ତୁଭ୍ଯଂ ଗୌରୀକାଂତାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 2 ॥ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତଦେହାଯ ନାଗଯଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ ।ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭୂଷାଯ ଵ୍ଯୋମକେଶାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 3 ॥ ସୂର୍ଯଚଂଦ୍ରାଗ୍ନିନେତ୍ରାଯ ନମଃ କୈଲାସଵାସିନେ ।ସଚ୍ଚିଦାନଂଦରୂପାଯ ପ୍ରମଥେଶାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 4 ॥ ମୃତ୍ଯୁଂଜଯାଯ ସାଂବାଯ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ଯଂତକାରିଣେ ।ତ୍ରଯଂବକାଯ ଶାଂତାଯ ତ୍ରିଲୋକେଶାଯ ମଂଗଳମ୍ ॥ 5 ॥ ଗଂଗାଧରାଯ … Read more

[શિવ મંગળાષ્ટકમ્] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Gujarati ભવાય ચંદ્રચૂડાય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને ।કાલકાલાય રુદ્રાય નીલગ્રીવાય મંગળમ્ ॥ 1 ॥ વૃષારૂઢાય ભીમાય વ્યાઘ્રચર્માંબરાય ચ ।પશૂનાંપતયે તુભ્યં ગૌરીકાંતાય મંગળમ્ ॥ 2 ॥ ભસ્મોદ્ધૂળિતદેહાય નાગયજ્ઞોપવીતિને ।રુદ્રાક્ષમાલાભૂષાય વ્યોમકેશાય મંગળમ્ ॥ 3 ॥ સૂર્યચંદ્રાગ્નિનેત્રાય નમઃ કૈલાસવાસિને ।સચ્ચિદાનંદરૂપાય પ્રમથેશાય મંગળમ્ ॥ 4 ॥ મૃત્યુંજયાય સાંબાય સૃષ્ટિસ્થિત્યંતકારિણે ।ત્રયંબકાય શાંતાય ત્રિલોકેશાય મંગળમ્ ॥ 5 ॥ ગંગાધરાય … Read more

[ശിവ മംഗളാഷ്ടകമ്] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam ഭവായ ചംദ്രചൂഡായ നിര്ഗുണായ ഗുണാത്മനേ ।കാലകാലായ രുദ്രായ നീലഗ്രീവായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥ വൃഷാരൂഢായ ഭീമായ വ്യാഘ്രചര്മാംബരായ ച ।പശൂനാംപതയേ തുഭ്യം ഗൌരീകാംതായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥ ഭസ്മോദ്ധൂളിതദേഹായ നാഗയജ്ഞോപവീതിനേ ।രുദ്രാക്ഷമാലാഭൂഷായ വ്യോമകേശായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥ സൂര്യചംദ്രാഗ്നിനേത്രായ നമഃ കൈലാസവാസിനേ ।സച്ചിദാനംദരൂപായ പ്രമഥേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥ മൃത്യുംജയായ സാംബായ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ ।ത്രയംബകായ ശാംതായ ത്രിലോകേശായ മംഗളമ് ॥ 5 ॥ ഗംഗാധരായ … Read more

[ಶಿವ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Kannada ಭವಾಯ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 1 ॥ ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಚ ।ಪಶೂನಾಂಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಗೌರೀಕಾಂತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 2 ॥ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತದೇಹಾಯ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭೂಷಾಯ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 3 ॥ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ।ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಪ್ರಮಥೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 4 ॥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ ।ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ಶಾಂತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 5 ॥ ಗಂಗಾಧರಾಯ … Read more