[शिव मङ्गलाष्टकम्] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने ।कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च ।पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ॥ 2 ॥ भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने ।रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने ।सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥ मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे ।त्रयम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥ गङ्गाधराय … Read more