[ശിവ മംഗളാഷ്ടകമ്] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Malayalam ഭവായ ചംദ്രചൂഡായ നിര്ഗുണായ ഗുണാത്മനേ ।കാലകാലായ രുദ്രായ നീലഗ്രീവായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥ വൃഷാരൂഢായ ഭീമായ വ്യാഘ്രചര്മാംബരായ ച ।പശൂനാംപതയേ തുഭ്യം ഗൌരീകാംതായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥ ഭസ്മോദ്ധൂളിതദേഹായ നാഗയജ്ഞോപവീതിനേ ।രുദ്രാക്ഷമാലാഭൂഷായ വ്യോമകേശായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥ സൂര്യചംദ്രാഗ്നിനേത്രായ നമഃ കൈലാസവാസിനേ ।സച്ചിദാനംദരൂപായ പ്രമഥേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥ മൃത്യുംജയായ സാംബായ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ ।ത്രയംബകായ ശാംതായ ത്രിലോകേശായ മംഗളമ് ॥ 5 ॥ ഗംഗാധരായ … Read more