[శివ మంగళాష్టకం] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Telugu భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం ॥ 1 ॥ వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ ।పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళం ॥ 2 ॥ భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే ।రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళం ॥ 3 ॥ సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే ।సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥ మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే ।త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళం ॥ 5 ॥ గంగాధరాయ … Read more