[ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯತಸ್ಮೈ “ನ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥ ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।ಮಂದಾರ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯತಸ್ಮೈ “ಮ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥ ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ಬೃಂದಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ ।ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಾಯ … Read more