[ശിവ പംചാക്ഷരി സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Malayalam ഓം നമഃ ശിവായ ശിവായ നമഃ ഓംഓം നമഃ ശിവായ ശിവായ നമഃ ഓം നാഗേംദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ ।നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായതസ്മൈ “ന” കാരായ നമഃ ശിവായ ॥ 1 ॥ മംദാകിനീ സലില ചംദന ചര്ചിതായനംദീശ്വര പ്രമഥനാഥ മഹേശ്വരായ ।മംദാര മുഖ്യ ബഹുപുഷ്പ സുപൂജിതായതസ്മൈ “മ” കാരായ നമഃ ശിവായ ॥ 2 ॥ ശിവായ ഗൌരീ വദനാബ്ജ ബൃംദസൂര്യായ ദക്ഷാധ്വര നാശകായ ।ശ്രീ നീലകംഠായ … Read more

[ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯತಸ್ಮೈ “ನ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥ ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।ಮಂದಾರ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯತಸ್ಮೈ “ಮ” ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥ ಶಿವಾಯ ಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜ ಬೃಂದಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ ।ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಾಯ … Read more

[ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Tamil ஓம் நம: ஶிவாய ஶிவாய நம: ஓம்ஓம் நம: ஶிவாய ஶிவாய நம: ஓம் நாகே3ந்த்3ரஹாராய த்ரிலோசநாயப4ஸ்மாங்க3ராகா3ய மஹேஶ்வராய ।நித்யாய ஶுத்3தா4ய தி3க3ம்ப3ராயதஸ்மை “ந” காராய நம: ஶிவாய ॥ 1 ॥ மந்தா3கிநீ ஸலில சந்த3ந சர்சிதாயநந்தீ3ஶ்வர ப்ரமத2நாத2 மஹேஶ்வராய ।மந்தா3ர முக்2ய ப3ஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாயதஸ்மை “ம” காராய நம: ஶிவாய ॥ 2 ॥ ஶிவாய கௌ3ரீ வத3நாப்3ஜ ப்3ருந்த3ஸூர்யாய த3க்ஷாத்4வர நாஶகாய ।ஶ்ரீ நீலகண்டா2ய வ்ருஷப4த்4வஜாயதஸ்மை … Read more

[శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Telugu ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓంఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయభస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ ।నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయతస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయనందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ ।మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయతస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృందసూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ ।శ్రీ నీలకంఠాయ … Read more

[शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम्] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनायभस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।नित्याय शुद्धाय दिगम्बरायतस्मै “न” काराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चितायनन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजितायतस्मै “म” काराय नमः शिवाय ॥ 2 ॥ शिवाय गौरी वदनाब्ज बृन्दसूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय ।श्री नीलकण्ठाय … Read more

[Shiva Panchakshara Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In English om namah shivaaya shivaaya namah omom namah shivaaya shivaaya namah om naagendrahaaraaya trilochanaayabhasmaangaraagaaya maheshvaraaya ।nityaaya shuddhaaya digambaraayatasmai “na” kaaraaya namah shivaaya ॥ 1 ॥ mandaakinee salila chandana charchitaayanandeeshvara pramathanaatha maheshvaraaya ।mandaara mukhya bahupushhpa supoojitaayatasmai “ma” kaaraaya namah shivaaya ॥ 2 ॥ shivaaya gauree vadanaabja brrindasooryaaya dakshhaadhvara naashakaaya ।shree neelakanthaaya … Read more

[শিব পংচাক্ষরি স্তোত্রম্] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Bengali Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Bengali ওং নমঃ শিবায শিবায নমঃ ওংওং নমঃ শিবায শিবায নমঃ ওং নাগেংদ্রহারায ত্রিলোচনাযভস্মাংগরাগায মহেশ্বরায ।নিত্যায শুদ্ধায দিগংবরাযতস্মৈ “ন” কারায নমঃ শিবায ॥ 1 ॥ মংদাকিনী সলিল চংদন চর্চিতাযনংদীশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায ।মংদার মুখ্য বহুপুষ্প সুপূজিতাযতস্মৈ “ম” কারায নমঃ শিবায ॥ 2 ॥ শিবায গৌরী বদনাব্জ বৃংদসূর্যায দক্ষাধ্বর নাশকায ।শ্রী নীলকংঠায … Read more

[ଶିଵ ପଂଚାକ୍ଷରି ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ନମଃ ଶିଵାଯ ଶିଵାଯ ନମଃ ଓଂଓଂ ନମଃ ଶିଵାଯ ଶିଵାଯ ନମଃ ଓଂ ନାଗେଂଦ୍ରହାରାଯ ତ୍ରିଲୋଚନାଯଭସ୍ମାଂଗରାଗାଯ ମହେଶ୍ଵରାଯ ।ନିତ୍ଯାଯ ଶୁଦ୍ଧାଯ ଦିଗଂବରାଯତସ୍ମୈ “ନ” କାରାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 1 ॥ ମଂଦାକିନୀ ସଲିଲ ଚଂଦନ ଚର୍ଚିତାଯନଂଦୀଶ୍ଵର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ଵରାଯ ।ମଂଦାର ମୁଖ୍ଯ ବହୁପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାଯତସ୍ମୈ “ମ” କାରାଯ ନମଃ ଶିଵାଯ ॥ 2 ॥ ଶିଵାଯ ଗୌରୀ ଵଦନାବ୍ଜ ବୃଂଦସୂର୍ଯାଯ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵର ନାଶକାଯ ।ଶ୍ରୀ ନୀଲକଂଠାଯ … Read more

[શિવ પંચાક્ષરિ સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati ઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓંઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓં નાગેંદ્રહારાય ત્રિલોચનાયભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય ।નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાયતસ્મૈ “ન” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 1 ॥ મંદાકિની સલિલ ચંદન ચર્ચિતાયનંદીશ્વર પ્રમથનાથ મહેશ્વરાય ।મંદાર મુખ્ય બહુપુષ્પ સુપૂજિતાયતસ્મૈ “મ” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 2 ॥ શિવાય ગૌરી વદનાબ્જ બૃંદસૂર્યાય દક્ષાધ્વર નાશકાય ।શ્રી નીલકંઠાય … Read more