[ശിവ പംചാക്ഷരി സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Malayalam ഓം നമഃ ശിവായ ശിവായ നമഃ ഓംഓം നമഃ ശിവായ ശിവായ നമഃ ഓം നാഗേംദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ ।നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായതസ്മൈ “ന” കാരായ നമഃ ശിവായ ॥ 1 ॥ മംദാകിനീ സലില ചംദന ചര്ചിതായനംദീശ്വര പ്രമഥനാഥ മഹേശ്വരായ ।മംദാര മുഖ്യ ബഹുപുഷ്പ സുപൂജിതായതസ്മൈ “മ” കാരായ നമഃ ശിവായ ॥ 2 ॥ ശിവായ ഗൌരീ വദനാബ്ജ ബൃംദസൂര്യായ ദക്ഷാധ്വര നാശകായ ।ശ്രീ നീലകംഠായ … Read more