[ஶிவ பஞ்சாக்ஷரி ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Tamil ஓம் நம: ஶிவாய ஶிவாய நம: ஓம்ஓம் நம: ஶிவாய ஶிவாய நம: ஓம் நாகே3ந்த்3ரஹாராய த்ரிலோசநாயப4ஸ்மாங்க3ராகா3ய மஹேஶ்வராய ।நித்யாய ஶுத்3தா4ய தி3க3ம்ப3ராயதஸ்மை “ந” காராய நம: ஶிவாய ॥ 1 ॥ மந்தா3கிநீ ஸலில சந்த3ந சர்சிதாயநந்தீ3ஶ்வர ப்ரமத2நாத2 மஹேஶ்வராய ।மந்தா3ர முக்2ய ப3ஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாயதஸ்மை “ம” காராய நம: ஶிவாய ॥ 2 ॥ ஶிவாய கௌ3ரீ வத3நாப்3ஜ ப்3ருந்த3ஸூர்யாய த3க்ஷாத்4வர நாஶகாய ।ஶ்ரீ நீலகண்டா2ய வ்ருஷப4த்4வஜாயதஸ்மை … Read more