[శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Telugu ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓంఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయభస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ ।నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయతస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయనందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ ।మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయతస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృందసూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ ।శ్రీ నీలకంఠాయ … Read more