[શિવ ષડક્ષરી સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Gujarati ॥ઓં ઓં॥ઓંકારબિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયંતિ યોગિનઃ ।કામદં મોક્ષદં તસ્માદોંકારાય નમોનમઃ ॥ 1 ॥ ॥ઓં નં॥નમંતિ મુનયઃ સર્વે નમંત્યપ્સરસાં ગણાઃ ।નરાણામાદિદેવાય નકારાય નમોનમઃ ॥ 2 ॥ ॥ઓં મં॥મહાતત્વં મહાદેવ પ્રિયં જ્ઞાનપ્રદં પરં ।મહાપાપહરં તસ્માન્મકારાય નમોનમઃ ॥ 3 ॥ ॥ઓં શિં॥શિવં શાંતં શિવાકારં શિવાનુગ્રહકારણં ।મહાપાપહરં તસ્માચ્છિકારાય નમોનમઃ ॥ 4 ॥ ॥ઓં … Read more