[શિવ ષડક્ષરી સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Gujarati

॥ઓં ઓં॥
ઓંકારબિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયંતિ યોગિનઃ ।
કામદં મોક્ષદં તસ્માદોંકારાય નમોનમઃ ॥ 1 ॥

॥ઓં નં॥
નમંતિ મુનયઃ સર્વે નમંત્યપ્સરસાં ગણાઃ ।
નરાણામાદિદેવાય નકારાય નમોનમઃ ॥ 2 ॥

॥ઓં મં॥
મહાતત્વં મહાદેવ પ્રિયં જ્ઞાનપ્રદં પરં ।
મહાપાપહરં તસ્માન્મકારાય નમોનમઃ ॥ 3 ॥

॥ઓં શિં॥
શિવં શાંતં શિવાકારં શિવાનુગ્રહકારણં ।
મહાપાપહરં તસ્માચ્છિકારાય નમોનમઃ ॥ 4 ॥

॥ઓં વાં॥
વાહનં વૃષભોયસ્ય વાસુકિઃ કંઠભૂષણં ।
વામે શક્તિધરં દેવં વકારાય નમોનમઃ ॥ 5 ॥

॥ઓં યં॥
યકારે સંસ્થિતો દેવો યકારં પરમં શુભં ।
યં નિત્યં પરમાનંદં યકારાય નમોનમઃ ॥ 6 ॥

ષડક્ષરમિદં સ્તોત્રં યઃ પઠેચ્છિવ સન્નિધૌ ।
તસ્ય મૃત્યુભયં નાસ્તિ હ્યપમૃત્યુભયં કુતઃ ॥

શિવશિવેતિ શિવેતિ શિવેતિ વા
ભવભવેતિ ભવેતિ ભવેતિ વા ।
હરહરેતિ હરેતિ હરેતિ વા
ભુજમનશ્શિવમેવ નિરંતરમ્ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવત્પાદપૂજ્યકૃત શિવષડક્ષરીસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।

********

Leave a Comment