[ശിവ ഷഡക്ഷരീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Malayalam ॥ഓം ഓം॥ഓംകാരബിംദു സംയുക്തം നിത്യം ധ്യായംതി യോഗിനഃ ।കാമദം മോക്ഷദം തസ്മാദോംകാരായ നമോനമഃ ॥ 1 ॥ ॥ഓം നം॥നമംതി മുനയഃ സര്വേ നമംത്യപ്സരസാം ഗണാഃ ।നരാണാമാദിദേവായ നകാരായ നമോനമഃ ॥ 2 ॥ ॥ഓം മം॥മഹാതത്വം മഹാദേവ പ്രിയം ജ്ഞാനപ്രദം പരം ।മഹാപാപഹരം തസ്മാന്മകാരായ നമോനമഃ ॥ 3 ॥ ॥ഓം ശിം॥ശിവം ശാംതം ശിവാകാരം ശിവാനുഗ്രഹകാരണം ।മഹാപാപഹരം തസ്മാച്ഛികാരായ നമോനമഃ ॥ 4 ॥ ॥ഓം … Read more