[ശിവ ഷഡക്ഷരീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Malayalam

॥ഓം ഓം॥
ഓംകാരബിംദു സംയുക്തം നിത്യം ധ്യായംതി യോഗിനഃ ।
കാമദം മോക്ഷദം തസ്മാദോംകാരായ നമോനമഃ ॥ 1 ॥

॥ഓം നം॥
നമംതി മുനയഃ സര്വേ നമംത്യപ്സരസാം ഗണാഃ ।
നരാണാമാദിദേവായ നകാരായ നമോനമഃ ॥ 2 ॥

॥ഓം മം॥
മഹാതത്വം മഹാദേവ പ്രിയം ജ്ഞാനപ്രദം പരം ।
മഹാപാപഹരം തസ്മാന്മകാരായ നമോനമഃ ॥ 3 ॥

॥ഓം ശിം॥
ശിവം ശാംതം ശിവാകാരം ശിവാനുഗ്രഹകാരണം ।
മഹാപാപഹരം തസ്മാച്ഛികാരായ നമോനമഃ ॥ 4 ॥

॥ഓം വാം॥
വാഹനം വൃഷഭോയസ്യ വാസുകിഃ കംഠഭൂഷണം ।
വാമേ ശക്തിധരം ദേവം വകാരായ നമോനമഃ ॥ 5 ॥

॥ഓം യം॥
യകാരേ സംസ്ഥിതോ ദേവോ യകാരം പരമം ശുഭം ।
യം നിത്യം പരമാനംദം യകാരായ നമോനമഃ ॥ 6 ॥

ഷഡക്ഷരമിദം സ്തോത്രം യഃ പഠേച്ഛിവ സന്നിധൌ ।
തസ്യ മൃത്യുഭയം നാസ്തി ഹ്യപമൃത്യുഭയം കുതഃ ॥

ശിവശിവേതി ശിവേതി ശിവേതി വാ
ഭവഭവേതി ഭവേതി ഭവേതി വാ ।
ഹരഹരേതി ഹരേതി ഹരേതി വാ
ഭുജമനശ്ശിവമേവ നിരംതരമ് ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ
ശ്രീമച്ഛംകരഭഗവത്പാദപൂജ്യകൃത ശിവഷഡക്ഷരീസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ।

********

Leave a Comment