[ଶିଵ ଷଡକ୍ଷରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia ॥ଓଂ ଓଂ॥ଓଂକାରବିଂଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିତ୍ଯଂ ଧ୍ଯାଯଂତି ଯୋଗିନଃ ।କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ତସ୍ମାଦୋଂକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 1 ॥ ॥ଓଂ ନଂ॥ନମଂତି ମୁନଯଃ ସର୍ଵେ ନମଂତ୍ଯପ୍ସରସାଂ ଗଣାଃ ।ନରାଣାମାଦିଦେଵାଯ ନକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 2 ॥ ॥ଓଂ ମଂ॥ମହାତତ୍ଵଂ ମହାଦେଵ ପ୍ରିଯଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ପରଂ ।ମହାପାପହରଂ ତସ୍ମାନ୍ମକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 3 ॥ ॥ଓଂ ଶିଂ॥ଶିଵଂ ଶାଂତଂ ଶିଵାକାରଂ ଶିଵାନୁଗ୍ରହକାରଣଂ ।ମହାପାପହରଂ ତସ୍ମାଚ୍ଛିକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 4 ॥ ॥ଓଂ … Read more