[ଶିଵ ଷଡକ୍ଷରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Oriya/Odia

॥ଓଂ ଓଂ॥
ଓଂକାରବିଂଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିତ୍ଯଂ ଧ୍ଯାଯଂତି ଯୋଗିନଃ ।
କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ତସ୍ମାଦୋଂକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 1 ॥

॥ଓଂ ନଂ॥
ନମଂତି ମୁନଯଃ ସର୍ଵେ ନମଂତ୍ଯପ୍ସରସାଂ ଗଣାଃ ।
ନରାଣାମାଦିଦେଵାଯ ନକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 2 ॥

॥ଓଂ ମଂ॥
ମହାତତ୍ଵଂ ମହାଦେଵ ପ୍ରିଯଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ପରଂ ।
ମହାପାପହରଂ ତସ୍ମାନ୍ମକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 3 ॥

॥ଓଂ ଶିଂ॥
ଶିଵଂ ଶାଂତଂ ଶିଵାକାରଂ ଶିଵାନୁଗ୍ରହକାରଣଂ ।
ମହାପାପହରଂ ତସ୍ମାଚ୍ଛିକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 4 ॥

॥ଓଂ ଵାଂ॥
ଵାହନଂ ଵୃଷଭୋଯସ୍ଯ ଵାସୁକିଃ କଂଠଭୂଷଣଂ ।
ଵାମେ ଶକ୍ତିଧରଂ ଦେଵଂ ଵକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 5 ॥

॥ଓଂ ଯଂ॥
ଯକାରେ ସଂସ୍ଥିତୋ ଦେଵୋ ଯକାରଂ ପରମଂ ଶୁଭଂ ।
ଯଂ ନିତ୍ଯଂ ପରମାନଂଦଂ ଯକାରାଯ ନମୋନମଃ ॥ 6 ॥

ଷଡକ୍ଷରମିଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଯଃ ପଠେଚ୍ଛିଵ ସନ୍ନିଧୌ ।
ତସ୍ଯ ମୃତ୍ଯୁଭଯଂ ନାସ୍ତି ହ୍ଯପମୃତ୍ଯୁଭଯଂ କୁତଃ ॥

ଶିଵଶିଵେତି ଶିଵେତି ଶିଵେତି ଵା
ଭଵଭଵେତି ଭଵେତି ଭଵେତି ଵା ।
ହରହରେତି ହରେତି ହରେତି ଵା
ଭୁଜମନଶ୍ଶିଵମେଵ ନିରଂତରମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସ ପରିଵ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକରଭଗଵତ୍ପାଦପୂଜ୍ଯକୃତ ଶିଵଷଡକ୍ଷରୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ।

********

Leave a Comment