[ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Tamil ॥ஓம் ஓம்॥ஓங்காரபி3ந்து3 ஸம்யுக்தம் நித்யம் த்4யாயந்தி யோகி3ந: ।காமத3ம் மோக்ஷத3ம் தஸ்மாதோ3ங்காராய நமோநம: ॥ 1 ॥ ॥ஓம் நம்॥நமந்தி முநய: ஸர்வே நமந்த்யப்ஸரஸாம் க3ணா: ।நராணாமாதி3தே3வாய நகாராய நமோநம: ॥ 2 ॥ ॥ஓம் மம்॥மஹாதத்வம் மஹாதே3வ ப்ரியம் ஜ்ஞாநப்ரத3ம் பரம் ।மஹாபாபஹரம் தஸ்மாந்மகாராய நமோநம: ॥ 3 ॥ ॥ஓம் ஶிம்॥ஶிவம் ஶாந்தம் ஶிவாகாரம் ஶிவாநுக்3ரஹகாரணம் ।மஹாபாபஹரம் தஸ்மாச்சி2காராய நமோநம: ॥ 4 ॥ ॥ஓம் வாம்॥வாஹநம் … Read more