[ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In Tamil

॥ஓம் ஓம்॥
ஓங்காரபி3ந்து3 ஸம்யுக்தம் நித்யம் த்4யாயந்தி யோகி3ந: ।
காமத3ம் மோக்ஷத3ம் தஸ்மாதோ3ங்காராய நமோநம: ॥ 1 ॥

॥ஓம் நம்॥
நமந்தி முநய: ஸர்வே நமந்த்யப்ஸரஸாம் க3ணா: ।
நராணாமாதி3தே3வாய நகாராய நமோநம: ॥ 2 ॥

॥ஓம் மம்॥
மஹாதத்வம் மஹாதே3வ ப்ரியம் ஜ்ஞாநப்ரத3ம் பரம் ।
மஹாபாபஹரம் தஸ்மாந்மகாராய நமோநம: ॥ 3 ॥

॥ஓம் ஶிம்॥
ஶிவம் ஶாந்தம் ஶிவாகாரம் ஶிவாநுக்3ரஹகாரணம் ।
மஹாபாபஹரம் தஸ்மாச்சி2காராய நமோநம: ॥ 4 ॥

॥ஓம் வாம்॥
வாஹநம் வ்ருஷபோ4யஸ்ய வாஸுகி: கண்ட2பூ4ஷணம் ।
வாமே ஶக்தித4ரம் தே3வம் வகாராய நமோநம: ॥ 5 ॥

॥ஓம் யம்॥
யகாரே ஸம்ஸ்தி2தோ தே3வோ யகாரம் பரமம் ஶுப4ம் ।
யம் நித்யம் பரமாநந்த3ம் யகாராய நமோநம: ॥ 6 ॥

ஷட3க்ஷரமித3ம் ஸ்தோத்ரம் ய: படே2ச்சி2வ ஸந்நிதௌ4 ।
தஸ்ய ம்ருத்யுப4யம் நாஸ்தி ஹ்யபம்ருத்யுப4யம் குத: ॥

ஶிவஶிவேதி ஶிவேதி ஶிவேதி வா
4வப4வேதி ப4வேதி ப4வேதி வா ।
ஹரஹரேதி ஹரேதி ஹரேதி வா
பு4ஜமநஶ்ஶிவமேவ நிரந்தரம் ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய
ஶ்ரீமச்ச2ங்கரப43வத்பாத3பூஜ்யக்ருத ஶிவஷட3க்ஷரீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Leave a Comment