[ஶிவ தாண்ட3வ] ᐈ Shiva Tandava Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Shiva Tandava Stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Tamil ஜடாடவீக3லஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்த2லேக3லேவலம்ப்3ய லம்பி3தாம் பு4ஜங்க3துங்க3மாலிகாம் ।ட3மட்3ட3மட்3ட3மட்3ட3மந்நிநாத3வட்3ட3மர்வயம்சகார சண்ட3தாண்ட3வம் தநோது ந: ஶிவ: ஶிவம் ॥ 1 ॥ ஜடாகடாஹஸம்ப்4ரமப்4ரமந்நிலிம்பநிர்ஜ2ரீ–விலோலவீசிவல்லரீவிராஜமாநமூர்த4நி ।த4க3த்3த4க3த்3த4கஜ3்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகேகிஶோரசந்த்3ரஶேக2ரே ரதி: ப்ரதிக்ஷணம் மம ॥ 2 ॥ த4ராத4ரேந்த்3ரநந்தி3நீவிலாஸப3ந்து4ப3ந்து4ரஸ்பு2ரத்3தி3க3ந்தஸந்ததிப்ரமோத3மாநமாநஸே ।க்ருபாகடாக்ஷதோ4ரணீநிருத்3த4து3ர்த4ராபதி3க்வசித்3தி3க3ம்ப3ரே மநோ விநோத3மேது வஸ்துநி ॥ 3 ॥ ஜடாபு4ஜங்க3பிங்க3ல்த3ஸ்பு2ரத்ப2ணாமணிப்ரபா4கத3ம்ப3குஂகுமத்3ரவப்ரலிப்ததி3க்3வதூ4முகே2 ।மதா3ந்த4ஸிந்து4ரஸ்பு2ரத்த்வகு3த்தரீயமேது3ரேமநோ விநோத3மத்3பு4தம் பி3ப4ர்து பூ4தப4ர்தரி ॥ 4 ॥ ஸஹஸ்ரலோசநப்ரப்4ருத்யஶேஷலேக2ஶேக2ரப்ரஸூநதூ4ல்தி3தோ4ரணீ விதூ4ஸராங்க்4ரிபீட2பூ4: ।பு4ஜங்க3ராஜமாலயா நிப3த்3தஜ4ாடஜூடகஶ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரப3ந்து4ஶேக2ர: ॥ 5 ॥ லலாடசத்வரஜ்வலத்3த4நஂஜயஸ்பு2லிங்க3பா4–-நிபீதபஂசஸாயகம் நமந்நிலிம்பநாயகம் ।ஸுதா4மயூக2லேக2யா விராஜமாநஶேக2ரம்மஹாகபாலிஸம்பதே3ஶிரோஜடாலமஸ்து … Read more