[ஶிவ தாண்ட3வ] ᐈ Shiva Tandava Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Shiva Tandava Stotram Lyrics In Tamil

ஜடாடவீக3லஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்த2லே
3லேவலம்ப்3ய லம்பி3தாம் பு4ஜங்க3துங்க3மாலிகாம் ।
3மட்33மட்33மட்33மந்நிநாத3வட்33மர்வயம்
சகார சண்ட3தாண்ட3வம் தநோது ந: ஶிவ: ஶிவம் ॥ 1 ॥

ஜடாகடாஹஸம்ப்4ரமப்4ரமந்நிலிம்பநிர்ஜ2ரீ-
-விலோலவீசிவல்லரீவிராஜமாநமூர்த4நி ।
43த்343த்34கஜ3்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகே
கிஶோரசந்த்3ரஶேக2ரே ரதி: ப்ரதிக்ஷணம் மம ॥ 2 ॥

4ராத4ரேந்த்3ரநந்தி3நீவிலாஸப3ந்து43ந்து4
ஸ்பு2ரத்3தி33ந்தஸந்ததிப்ரமோத3மாநமாநஸே ।
க்ருபாகடாக்ஷதோ4ரணீநிருத்34து3ர்த4ராபதி3
க்வசித்3தி33ம்ப3ரே மநோ விநோத3மேது வஸ்துநி ॥ 3 ॥

ஜடாபு4ஜங்க3பிங்க3ல்த3ஸ்பு2ரத்ப2ணாமணிப்ரபா4
கத3ம்ப3குஂகுமத்3ரவப்ரலிப்ததி3க்3வதூ4முகே2 ।
மதா3ந்த4ஸிந்து4ரஸ்பு2ரத்த்வகு3த்தரீயமேது3ரே
மநோ விநோத3மத்3பு4தம் பி34ர்து பூ4தப4ர்தரி ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ரலோசநப்ரப்4ருத்யஶேஷலேக2ஶேக2
ப்ரஸூநதூ4ல்தி3தோ4ரணீ விதூ4ஸராங்க்4ரிபீட2பூ4: ।
பு4ஜங்க3ராஜமாலயா நிப3த்3தஜ4ாடஜூடக
ஶ்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரப3ந்து4ஶேக2ர: ॥ 5 ॥

லலாடசத்வரஜ்வலத்34நஂஜயஸ்பு2லிங்க3பா4
-நிபீதபஂசஸாயகம் நமந்நிலிம்பநாயகம் ।
ஸுதா4மயூக2லேக2யா விராஜமாநஶேக2ரம்
மஹாகபாலிஸம்பதே3ஶிரோஜடாலமஸ்து ந: ॥ 6 ॥

கராலபா2லபட்டிகாத43த்343த்34கஜ3்ஜ்வல-
த்34நஂஜயாத4ரீக்ருதப்ரசண்ட3பஂசஸாயகே ।
4ராத4ரேந்த்3ரநந்தி3நீகுசாக்3ரசித்ரபத்ரக-
-ப்ரகல்பநைகஶில்பிநி த்ரிலோசநே மதிர்மம ॥ 7 ॥

நவீநமேக4மண்ட3லீ நிருத்34து3ர்த4ரஸ்பு2ரத்-
குஹூநிஶீதி2நீதம: ப்ரப3ந்த43ந்து4கந்த4ர: ।
நிலிம்பநிர்ஜ2ரீத4ரஸ்தநோது க்ருத்திஸிந்து4ர:
கல்தா3நிதா4நப3ந்து4ர: ஶ்ரியம் ஜக3த்3து4ரந்த4ர: ॥ 8 ॥

ப்ரபு2ல்லநீலபஂகஜப்ரபஂசகாலிமப்ரபா4
-விலம்பி3கண்ட2கந்த3லீருசிப்ரப3த்34கந்த4ரம் ।
ஸ்மரச்சி23ம் புரச்சி23ம் ப4வச்சி23ம் மக2ச்சி23ம்
கஜ3ச்சி2தா3ந்த4கச்சி23ம் தமந்தகச்சி23ம் பஜ4ே ॥ 9 ॥

அக3ர்வஸர்வமங்க3ல்தா3கல்தா3கத3ம்ப3மஂஜரீ
ரஸப்ரவாஹமாது4ரீ விஜ்ரும்ப4ணாமது4வ்ரதம் ।
ஸ்மராந்தகம் புராந்தகம் ப4வாந்தகம் மகா2ந்தகம்
கஜ3ாந்தகாந்த4காந்தகம் தமந்தகாந்தகம் பஜ4ே ॥ 1௦ ॥

ஜயத்வத3ப்4ரவிப்4ரமப்4ரமத்3பு4ஜங்க3மஶ்வஸ-
-த்3விநிர்க3மத்க்ரமஸ்பு2ரத்கராலபா2லஹவ்யவாட் ।
தி4மித்3தி4மித்3தி4மித்4வநந்ம்ருத3ங்க3துங்க3மங்க3ல்த3
த்4வநிக்ரமப்ரவர்தித ப்ரசண்ட3தாண்ட3வ: ஶிவ: ॥ 11 ॥

த்3ருஷத்3விசித்ரதல்பயோர்பு4ஜங்க3மௌக்திகஸ்ரஜோர்-
-க3ரிஷ்ட2ரத்நலோஷ்ட2யோ: ஸுஹ்ருத்3விபக்ஷபக்ஷயோ: ।
த்ருஷ்ணாரவிந்த3சக்ஷுஷோ: ப்ரஜாமஹீமஹேந்த்3ரயோ:
ஸமம் ப்ரவர்தயந்மந: கதா3 ஸதா3ஶிவம் பஜ4ே ॥ 12 ॥

கதா3 நிலிம்பநிர்ஜ2ரீநிகுஂஜகோடரே வஸந்
விமுக்தது3ர்மதி: ஸதா3 ஶிர:ஸ்த2மஂஜலிம் வஹந் ।
விமுக்தலோலலோசநோ லலாடபா2லலக்3நக:
ஶிவேதி மந்த்ரமுச்சரந் ஸதா3 ஸுகீ2 ப4வாம்யஹம் ॥ 13 ॥

இமம் ஹி நித்யமேவமுக்தமுத்தமோத்தமம் ஸ்தவம்
பட2ந்ஸ்மரந்ப்3ருவந்நரோ விஶுத்3தி4மேதிஸந்ததம் ।
ஹரே கு3ரௌ ஸுப4க்திமாஶு யாதி நாந்யதா2 க3திம்
விமோஹநம் ஹி தே3ஹிநாம் ஸுஶஂகரஸ்ய சிந்தநம் ॥ 14 ॥

பூஜாவஸாநஸமயே த3ஶவக்த்ரகீ3தம் ய:
ஶம்பு4பூஜநபரம் பட2தி ப்ரதோ3ஷே ।
தஸ்ய ஸ்தி2ராம் ரத2கஜ3ேந்த்3ரதுரங்க3யுக்தாம்
லக்ஷ்மீம் ஸதை3வ ஸுமுகி2ம் ப்ரத3தா3தி ஶம்பு4: ॥ 15 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment