[ஶிவாநந்த3 லஹரி] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Tamil Pdf

Shivananda Lahari Tamil Lyrics கலாப்4யாம் சூடா3லங்க்ருத-ஶஶி கலாப்4யாம் நிஜ தப:-ப2லாப்4யாம் ப4க்தேஶு ப்ரகடித-ப2லாப்4யாம் ப4வது மே ।ஶிவாப்4யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபு4வந ஶிவாப்4யாம் ஹ்ருதி3 புநர்-ப4வாப்4யாம் ஆநந்த3 ஸ்பு2ர-த3நுப4வாப்4யாம் நதிரியம் ॥ 1 ॥ க3லந்தீ ஶம்போ4 த்வச்-சரித-ஸரித: கில்பி3ஶ-ரஜோத3லந்தீ தீ4குல்யா-ஸரணிஶு பதந்தீ விஜயதாம்தி3ஶந்தீ ஸம்ஸார-ப்4ரமண-பரிதாப-உபஶமநம்வஸந்தீ மச்-சேதோ-ஹ்ருத3பு4வி ஶிவாநந்த-3லஹரீ 2 த்ரயீ-வேத்3யம் ஹ்ருத்3யம் த்ரி-புர-ஹரம் ஆத்3யம் த்ரி-நயநம்ஜடா-பா4ரோதா3ரம் சலத்3-உரக-3ஹாரம் ம்ருக3 த4ரம்மஹா-தே3வம் தே3வம் மயி ஸத3ய-பா4வம் பஶு-பதிம்சித்3-ஆலம்ப3ம் ஸாம்ப3ம் ஶிவம்-அதி-விட3ம்ப3ம் ஹ்ருதி3 பஜ4ே 3 ஸஹஸ்ரம் வர்தந்தே ஜக3தி விபு3தா4: க்ஶுத்3ர-ப2லதா3ந மந்யே ஸ்வப்நே வா தத்3-அநுஸரணம் … Read more