[ஶிவாநந்த3 லஹரி] ᐈ Shivananda Lahari Lyrics In Tamil Pdf

Shivananda Lahari Tamil Lyrics

கலாப்4யாம் சூடா3லங்க்ருத-ஶஶி கலாப்4யாம் நிஜ தப:-
2லாப்4யாம் ப4க்தேஶு ப்ரகடித-ப2லாப்4யாம் ப4வது மே ।
ஶிவாப்4யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபு4வந ஶிவாப்4யாம் ஹ்ருதி3 புநர்-
4வாப்4யாம் ஆநந்த3 ஸ்பு2ர-த3நுப4வாப்4யாம் நதிரியம் ॥ 1 ॥

3லந்தீ ஶம்போ4 த்வச்-சரித-ஸரித: கில்பி3ஶ-ரஜோ
3லந்தீ தீ4குல்யா-ஸரணிஶு பதந்தீ விஜயதாம்
தி3ஶந்தீ ஸம்ஸார-ப்4ரமண-பரிதாப-உபஶமநம்
வஸந்தீ மச்-சேதோ-ஹ்ருத3பு4வி ஶிவாநந்த-3லஹரீ 2

த்ரயீ-வேத்3யம் ஹ்ருத்3யம் த்ரி-புர-ஹரம் ஆத்3யம் த்ரி-நயநம்
ஜடா-பா4ரோதா3ரம் சலத்3-உரக-3ஹாரம் ம்ருக3 த4ரம்
மஹா-தே3வம் தே3வம் மயி ஸத3ய-பா4வம் பஶு-பதிம்
சித்3-ஆலம்ப3ம் ஸாம்ப3ம் ஶிவம்-அதி-விட3ம்ப3ம் ஹ்ருதி3 பஜ4ே 3

ஸஹஸ்ரம் வர்தந்தே ஜக3தி விபு3தா4: க்ஶுத்3ர-ப2லதா3
ந மந்யே ஸ்வப்நே வா தத்3-அநுஸரணம் தத்-க்ருத-ப2லம்
ஹரி-ப்3ரஹ்மாதீ3நாம்-அபி நிகட-பா4ஜாம்-அஸுலப4ம்
சிரம் யாசே ஶம்போ4 ஶிவ தவ பதா3ம்போ4ஜ-பஜ4நம் 4

ஸ்ம்ருதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்3யே ஶகுந-கவிதா-கா3ந-ப2ணிதௌ
புராணே மந்த்ரே வா ஸ்துதி-நடந-ஹாஸ்யேஶு-அசதுர:
கத2ம் ராஜ்நாம் ப்ரீதிர்-ப4வதி மயி கோ(அ)ஹம் பஶு-பதே
பஶும் மாம் ஸர்வஜ்ந ப்ரதி2த-க்ருபயா பாலய விபோ4 5

4டோ வா ம்ருத்-பிண்டோ3-அபி-அணுர்-அபி ச தூ4மோ-அக்3நிர்-அசல:
படோ வா தந்துர்-வா பரிஹரதி கிம் கோ4ர-ஶமநம்
வ்ருதா2 கண்ட-2க்ஶோப4ம் வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதா3ம்போ4ஜம் ஶம்போ4ர்-பஜ4 பரம-ஸௌக்2யம் வ்ரஜ ஸுதீ4: 6

மநஸ்-தே பாதா3ப்3ஜே நிவஸது வச: ஸ்தோத்ர-ப2ணிதௌ
கரௌ ச-அப்4யர்சாயாம் ஶ்ருதிர்-அபி கதா2கர்ணந-விதௌ4
தவ த்4யாநே பு3த்3தி4ர்-நயந-யுக3லம் மூர்தி-விப4வே
பர-க்3ரந்தா2ந் கைர்-வா பரம-ஶிவ ஜாநே பரம்-அத: 7

யதா2 பு3த்3தி4:-ஶுக்தௌ ரஜதம் இதி காசாஶ்மநி மணிர்-
ஜலே பைஶ்டே க்ஶீரம் ப4வதி ம்ருக-3த்ருஶ்ணாஸு ஸலிலம்
ததா2 தே3வ-ப்4ராந்த்யா பஜ4தி ப4வத்3-அந்யம் ஜட3 ஜநோ
மஹா-தே3வேஶம் த்வாம் மநஸி ச ந மத்வா பஶு-பதே 8

3பீ4ரே காஸாரே விஶதி விஜநே கோ4ர-விபிநே
விஶாலே ஶைலே ச ப்4ரமதி குஸுமார்த2ம் ஜட-3மதி:
ஸமர்ப்யைகம் சேத:-ஸரஸிஜம் உமா நாத2 ப4வதே
ஸுகே2ந-அவஸ்தா2தும் ஜந இஹ ந ஜாநாதி கிம்-அஹோ 9

நரத்வம் தே3வத்வம் நக-3வந-ம்ருக3த்வம் மஶகதா
பஶுத்வம் கீடத்வம் ப4வது விஹக3த்வாதி3-ஜநநம்
ஸதா3 த்வத்-பாதா3ப்3ஜ-ஸ்மரண-பரமாநந்த-3லஹரீ
விஹாராஸக்தம் சேத்3-ஹ்ருத3யம்-இஹ கிம் தேந வபுஶா 1௦

வடுர்வா கே3ஹீ வா யதிர்-அபி ஜடீ வா ததி3தரோ
நரோ வா ய: கஶ்சித்3-ப4வது ப4வ கிம் தேந ப4வதி
யதீ3யம் ஹ்ருத்-பத்3மம் யதி3 ப4வத்3-அதீ4நம் பஶு-பதே
ததீ3யஸ்-த்வம் ஶம்போ4 ப4வஸி ப4வ பா4ரம் ச வஹஸி 11

கு3ஹாயாம் கே3ஹே வா ப3ஹிர்-அபி வநே வா(அ)த்3ரி-ஶிக2ரே
ஜலே வா வஹ்நௌ வா வஸது வஸதே: கிம் வத3 ப2லம்
ஸதா3 யஸ்யைவாந்த:கரணம்-அபி ஶம்போ3 தவ பதே3
ஸ்தி2தம் செத்3-யோகோ3(அ)ஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ3 ஸ ச ஸுகீ2 12

அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜ-பஜ4ந-தூ3ரே ஜட3தி4யா
4ரமந்தம் மாம்-அந்த4ம் பரம-க்ருபயா பாதும் உசிதம்
மத்3-அந்ய: கோ தீ3நஸ்-தவ க்ருபண-ரக்ஶாதி-நிபுணஸ்-
த்வத்3-அந்ய: கோ வா மே த்ரி-ஜக3தி ஶரண்ய: பஶு-பதே 13

ப்ரபு4ஸ்-த்வம் தீ3நாநாம் க2லு பரம-ப3ந்து4: பஶு-பதே
ப்ரமுக்2யோ(அ)ஹம் தேஶாம்-அபி கிம்-உத ப3ந்து4த்வம்-அநயோ:
த்வயைவ க்ஶந்தவ்யா: ஶிவ மத்3-அபராதா4S-ச ஸகலா:
ப்ரயத்நாத்-கர்தவ்யம் மத்3-அவநம்-இயம் ப3ந்து4-ஸரணி: 14

உபேக்ஶா நோ சேத் கிம் ந ஹரஸி ப4வத்3-த்4யாந-விமுகா2ம்
து3ராஶா-பூ4யிஶ்டா2ம் விதி4-லிபிம்-அஶக்தோ யதி3 ப4வாந்
ஶிரஸ்-தத்3-வதி3தா4த்ரம் ந நக2லு ஸுவ்ருத்தம் பஶு-பதே
கத2ம் வா நிர்-யத்நம் கர-நக-2முகே2நைவ லுலிதம் 15

விரிந்சிர்-தீ3ர்கா4யுர்-ப4வது ப4வதா தத்-பர-ஶிரS-
சதுஶ்கம் ஸம்ரக்ஶ்யம் ஸ க2லு பு4வி தை3ந்யம் லிகி2தவாந்
விசார: கோ வா மாம் விஶத-3க்ருபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஶ-வ்யாபார: ஸ்வயம்-அபி ச தீ3நாவந-பர: 16

2லாத்3-வா புண்யாநாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ4
ப்ரஸந்நே(அ)பி ஸ்வாமிந் ப4வத்3-அமல-பாதா3ப்3ஜ-யுக3லம்
கத2ம் பஶ்யேயம் மாம் ஸ்த23யதி நம:-ஸம்ப்4ரம-ஜுஶாம்
நிலிம்பாநாம் ஶ்ரேணிர்-நிஜ-கநக-மாணிக்ய-மகுடை: 17

த்வம்-ஏகோ லோகாநாம் பரம-ப2லதோ3 தி3வ்ய-பத3வீம்
வஹந்தஸ்-த்வந்மூலாம் புநர்-அபி பஜ4ந்தே ஹரி-முகா2:
கியத்3-வா தா3க்ஶிண்யம் தவ ஶிவ மதா3ஶா ச கியதீ
கதா3 வா மத்3-ரக்ஶாம் வஹஸி கருணா-பூரித-த்3ருஶா 18

து3ராஶா-பூ4யிஶ்டே2 து3ரதி4ப-க்3ருஹ-த்3வார-க4டகே
து3ரந்தே ஸம்ஸாரே து3ரித-நிலயே து3:க2 ஜநகே
மதா3யாஸம் கிம் ந வ்யபநயஸி கஸ்யோபக்ருதயே
வதே3யம் ப்ரீதிS-சேத் தவ ஶிவ க்ருதார்தா2: க2லு வயம் 19

ஸதா3 மோஹாடவ்யாம் சரதி யுவதீநாம் குச-கி3ரௌ
நடத்ய்-ஆஶா-ஶாகா2ஸ்-வடதி ஜ2டிதி ஸ்வைரம்-அபி4த:
கபாலிந் பி4க்ஶோ மே ஹ்ருத3ய-கபிம்-அத்யந்த-சபலம்
த்3ருட4ம் ப4க்த்யா ப3த்3த்4வா ஶிவ ப4வத்3-அதீ4நம் குரு விபோ4 2௦

த்4ருதி-ஸ்தம்பா4தா4ரம் த்3ருட-4கு3ண நிப3த்3தா4ம் ஸக3மநாம்
விசித்ராம் பத்3மாட்4யாம் ப்ரதி-தி3வஸ-ஸந்மார்க-34டிதாம்
ஸ்மராரே மச்சேத:-ஸ்பு2ட-பட-குடீம் ப்ராப்ய விஶதா3ம்
ஜய ஸ்வாமிந் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ க3ணை:-ஸேவித விபோ4 21

ப்ரலோபா4த்3யைர்-அர்தா2ஹரண-பர-தந்த்ரோ த4நி-க்3ருஹே
ப்ரவேஶோத்3யுக்த:-ஸந் ப்4ரமதி ப3ஹுதா4 தஸ்கர-பதே
இமம் சேதS-சோரம் கத2ம்-இஹ ஸஹே ஶந்கர விபோ4
தவாதீ4நம் க்ருத்வா மயி நிரபராதே4 குரு க்ருபாம் 22

கரோமி த்வத்-பூஜாம் ஸபதி3 ஸுக2தோ3 மே ப4வ விபோ4
விதி4த்வம் விஶ்ணுத்வம் தி3ஶஸி க2லு தஸ்யா: ப2லம்-இதி
புநஶ்ச த்வாம் த்3ரஶ்டும் தி3வி பு4வி வஹந் பக்ஶி-ம்ருக3தாம்-
அத்3ருஶ்ட்வா தத்-கே23ம் கத2ம்-இஹ ஸஹே ஶந்கர விபோ4 23

கதா3 வா கைலாஸே கநக-மணி-ஸௌதே4 ஸஹ-க3ணைர்-
வஸந் ஶம்போ4ர்-அக்3ரே ஸ்பு2ட-க4டித-மூர்தா4ந்ஜலி-புட:
விபோ4 ஸாம்ப3 ஸ்வாமிந் பரம-ஶிவ பாஹீதி நிக33ந்
விதா4த்ருருணாம் கல்பாந் க்ஶணம்-இவ விநேஶ்யாமி ஸுக2த: 24

ஸ்தவைர்-ப்3ரஹ்மாதீ3நாம் ஜய-ஜய-வசோபி4ர்-நியமாநாம்
3ணாநாம் கேலீபி4ர்-மத3கல-மஹோக்ஶஸ்ய ககுதி3
ஸ்தி2தம் நீல-க்3ரீவம் த்ரி-நயநம்-உமாஶ்லிஶ்ட-வபுஶம்
கதா3 த்வாம் பஶ்யேயம் கர-த்4ருத-ம்ருக3ம் க2ண்ட-3பரஶும் 25

கதா3 வா த்வாம் த்3ருஶ்ட்வா கி3ரிஶ தவ ப4வ்யாந்க்4ரி-யுக3லம்
க்3ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்4யாம் ஶிரஸி நயநே வக்ஶஸி வஹந்
ஸமாஶ்லிஶ்யாக்4ராய ஸ்பு2ட-ஜலஜ-க3ந்தா4ந் பரிமலாந்-
அலப்4யாம் ப்3ரஹ்மாத்3யைர்-முத3ம்-அநுப4விஶ்யாமி ஹ்ருத3யே 26

கரஸ்தே2 ஹேமாத்3ரௌ கி3ரிஶ நிகடஸ்தே2 த4ந-பதௌ
க்3ருஹஸ்தே2 ஸ்வர்பூ4ஜா(அ)மர-ஸுரபி4-சிந்தாமணி-க3ணே
ஶிரஸ்தே2 ஶீதாம்ஶௌ சரண-யுக3லஸ்தே2(அ)கி2ல ஶுபே4
கம்-அர்த2ம் தா3ஸ்யே(அ)ஹம் ப4வது ப4வத்3-அர்த2ம் மம மந: 27

ஸாரூப்யம் தவ பூஜநே ஶிவ மஹா-தே3வேதி ஸங்கீர்தநே
ஸாமீப்யம் ஶிவ ப4க்தி-து4ர்ய-ஜநதா-ஸாங்க3த்ய-ஸம்பா4ஶணே
ஸாலோக்யம் ச சராசராத்மக-தநு-த்4யாநே ப4வாநீ-பதே
ஸாயுஜ்யம் மம ஸித்3தி4ம்-அத்ர ப4வதி ஸ்வாமிந் க்ருதார்தோ2ஸ்ம்யஹம் 28

த்வத்-பாதா3ம்பு3ஜம்-அர்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாமி-அந்வஹம்
த்வாம்-ஈஶம் ஶரணம் வ்ரஜாமி வசஸா த்வாம்-ஏவ யாசே விபோ4
வீக்ஶாம் மே தி3ஶ சாக்ஶுஶீம் ஸ-கருணாம் தி3வ்யைS-சிரம் ப்ரார்தி2தாம்
ஶம்போ4 லோக-கு3ரோ மதீ3ய-மநஸ: ஸௌக்2யோபதே3ஶம் குரு 29

வஸ்த்ரோத்3-தூ4த விதௌ4 ஸஹஸ்ர-கரதா புஶ்பார்சநே விஶ்ணுதா
3ந்தே4 க3ந்த-4வஹாத்மதா(அ)ந்ந-பசநே ப3ஹிர்-முகா2த்4யக்ஶதா
பாத்ரே காந்சந-க3ர்ப4தாஸ்தி மயி சேத்3 பா3லேந்து3 சூடா3-மணே
ஶுஶ்ரூஶாம் கரவாணி தே பஶு-பதே ஸ்வாமிந் த்ரி-லோகீ-கு3ரோ 3௦

நாலம் வா பரமோபகாரகம்-இத3ம் த்வேகம் பஶூநாம் பதே
பஶ்யந் குக்ஶி-க3தாந் சராசர-க3ணாந் பா3ஹ்யஸ்தி2தாந் ரக்ஶிதும்
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயநௌஶத4ம்-அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ4-கரம்
நிக்ஶிப்தம் க3ரலம் க3லே ந க3லிதம் நோத்3கீ3ர்ணம்-ஏவ-த்வயா 31

ஜ்வாலோக்3ர: ஸகலாமராதி-ப4யத:3 க்ஶ்வேல: கத2ம் வா த்வயா
த்3ருஶ்ட: கிம் ச கரே த்4ருத: கர-தலே கிம் பக்வ-ஜம்பூ3-ப2லம்
ஜிஹ்வாயாம் நிஹிதஶ்ச ஸித்3த-4கு4டிகா வா கண்ட-2தே3ஶே ப்4ருத:
கிம் தே நீல-மணிர்-விபூ4ஶணம்-அயம் ஶம்போ4 மஹாத்மந் வத3 32

நாலம் வா ஸக்ருத்3-ஏவ தே3வ ப4வத: ஸேவா நதிர்-வா நுதி:
பூஜா வா ஸ்மரணம் கதா2-ஶ்ரவணம்-அபி-ஆலோகநம் மாத்3ருஶாம்
ஸ்வாமிந்ந்-அஸ்தி2ர-தே3வதாநுஸரணாயாஸேந கிம் லப்4யதே
கா வா முக்திர்-இத: குதோ ப4வதி சேத் கிம் ப்ரார்த2நீயம் ததா3 33

கிம் ப்3ரூமஸ்-தவ ஸாஹஸம் பஶு-பதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ4 ப4வத்3
தை4ர்யம் சேத்3ருஶம்-ஆத்மந:-ஸ்தி2திர்-இயம் சாந்யை: கத2ம் லப்4யதே
ப்4ரஶ்யத்3-தே3வ-க3ணம் த்ரஸந்-முநி-க3ணம் நஶ்யத்-ப்ரபந்சம் லயம்
பஶ்யந்-நிர்ப4ய ஏக ஏவ விஹரதி-ஆநந்த-3ஸாந்த்3ரோ ப4வாந் 34

யோக-3க்ஶேம-து4ரம்-த4ரஸ்ய ஸகல:-ஶ்ரேய: ப்ரதோ3த்3யோகி3நோ
த்3ருஶ்டாத்3ருஶ்ட-மதோபதே3ஶ-க்ருதிநோ பா3ஹ்யாந்தர-வ்யாபிந:
ஸர்வஜ்நஸ்ய த3யா-கரஸ்ய ப4வத: கிம் வேதி3தவ்யம் மயா
ஶம்போ4 த்வம் பரமாந்தரங்க3 இதி மே சித்தே ஸ்மராமி-அந்வஹம் 35

4க்தோ ப4க்தி-கு3ணாவ்ருதே முத்3-அம்ருதா-பூர்ணே ப்ரஸந்நே மந:
கும்பே4 ஸாம்ப3 தவாந்க்4ரி-பல்லவ யுக3ம் ஸம்ஸ்தா2ப்ய ஸம்வித்-ப2லம்
ஸத்த்வம் மந்த்ரம்-உதீ3ரயந்-நிஜ ஶரீராகா3ர ஶுத்3தி4ம் வஹந்
புண்யாஹம் ப்ரகடீ கரோமி ருசிரம் கல்யாணம்-ஆபாத3யந் 36

ஆம்நாயாம்பு3தி4ம்-ஆத3ரேண ஸுமந:-ஸந்கா4:-ஸமுத்3யந்-மநோ
மந்தா2நம் த்3ருட4 ப4க்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதம் க்ருத்வா மதி2த்வா தத:
ஸோமம் கல்ப-தரும் ஸு-பர்வ-ஸுரபி4ம் சிந்தா-மணிம் தீ4மதாம்
நித்யாநந்த-3ஸுதா4ம் நிரந்தர-ரமா-ஸௌபா4க்3யம்-ஆதந்வதே 37

ப்ராக்-புண்யாசல-மார்க-33ர்ஶித-ஸுதா4-மூர்தி: ப்ரஸந்ந:-ஶிவ:
ஸோம:-ஸத்3-கு3ண-ஸேவிதோ ம்ருக-34ர: பூர்ணாஸ்-தமோ-மோசக:
சேத: புஶ்கர-லக்ஶிதோ ப4வதி சேத்3-ஆநந்த-3பாதோ2-நிதி4:
ப்ராக3ல்ப்4யேந விஜ்ரும்ப4தே ஸுமநஸாம் வ்ருத்திஸ்-ததா3 ஜாயதே 38

4ர்மோ மே சதுர்-அந்க்4ரிக: ஸுசரித: பாபம் விநாஶம் க3தம்
காம-க்ரோத-4மதா33யோ விக3லிதா: காலா: ஸுகா2விஶ்க்ருதா:
ஜ்நாநாநந்த-3மஹௌஶதி4: ஸுப2லிதா கைவல்ய நாதே2 ஸதா3
மாந்யே மாநஸ-புண்ட3ரீக-நக3ரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்தி2தே 39

தீ4-யந்த்ரேண வசோ-க4டேந கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமைர்-
ஆநீதைஶ்ச ஸதா3ஶிவஸ்ய சரிதாம்போ4-ராஶி-தி3வ்யாம்ருதை:
ஹ்ருத்-கேதா3ர-யுதாS-ச ப4க்தி-கலமா: ஸாப2ல்யம்-ஆதந்வதே
து3ர்பி4க்ஶாந்-மம ஸேவகஸ்ய ப43வந் விஶ்வேஶ பீ4தி: குத: 4௦

பாபோத்பாத-விமோசநாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருத்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்4யாந-நதி-ப்ரதி3க்ஶிண-ஸபர்யாலோகநாகர்ணநே
ஜிஹ்வா-சித்த-ஶிரோந்க்4ரி-ஹஸ்த-நயந-ஶ்ரோத்ரைர்-அஹம் ப்ரார்தி2தோ
மாம்-ஆஜ்நாபய தந்-நிரூபய முஹுர்-மாமேவ மா மே(அ)வச: 41

கா3ம்பீ4ர்யம் பரிகா2-பத3ம் க4ந-த்4ருதி: ப்ராகார-உத்3யத்3-கு3
ஸ்தோமS-சாப்த-ப3லம் க4நேந்த்3ரிய-சயோ த்3வாராணி தே3ஹே ஸ்தி2த:
வித்3யா-வஸ்து-ஸம்ருத்3தி4ர்-இதி-அகி2ல-ஸாமக்3ரீ-ஸமேதே ஸதா3
து3ர்கா3தி-ப்ரிய-தே3வ மாமக-மநோ-து3ர்கே3 நிவாஸம் குரு 42

மா க3ச்ச த்வம்-இதஸ்-ததோ கி3ரிஶ போ4 மய்யேவ வாஸம் குரு
ஸ்வாமிந்ந்-ஆதி3 கிராத மாமக-மந: காந்தார-ஸீமாந்தரே
வர்தந்தே ப3ஹுஶோ ம்ருகா3 மத-3ஜுஶோ மாத்ஸர்ய-மோஹாத3யஸ்-
தாந் ஹத்வா ம்ருக3யா-விநோத3 ருசிதா-லாப4ம் ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி 43

கர-லக்3ந ம்ருக:3 கரீந்த்3ர-ப4ந்கோ3
4ந ஶார்தூ3ல-விக2ண்ட3நோ(அ)ஸ்த-ஜந்து:
கி3ரிஶோ விஶத்3-ஆக்ருதிS-ச சேத:
குஹரே பந்ச முகோ2ஸ்தி மே குதோ பீ4: 44

சந்த:3-ஶாகி2-ஶிகா2ந்விதைர்-த்3விஜ-வரை: ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்2யாபாதி3நி கே2த-3பே4தி3நி ஸுதா4-ஸாரை: ப2லைர்-தீ3பிதே
சேத: பக்ஶி-ஶிகா2-மணே த்யஜ வ்ருதா2-ஸந்சாரம்-அந்யைர்-அலம்
நித்யம் ஶந்கர-பாத-3பத்3ம-யுக3லீ-நீடே3 விஹாரம் குரு 45

ஆகீர்ணே நக-2ராஜி-காந்தி-விப4வைர்-உத்3யத்-ஸுதா4-வைப4வைர்-
ஆதௌ4தேபி ச பத்3ம-ராக-3லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைர்-ஆஶ்ரிதே
நித்யம் ப4க்தி-வதூ4 க3ணைS-ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா-விஹாரம் குரு
ஸ்தி2த்வா மாநஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கி3ரிஜா நாதா2ந்க்4ரி-ஸௌதா4ந்தரே 46

ஶம்பு4-த்4யாந-வஸந்த-ஸந்கி3நி ஹ்ருதா3ராமே(அ)க-4ஜீர்ணச்சதா3:
ஸ்ரஸ்தா ப4க்தி லதாச்சடா விலஸிதா: புண்ய-ப்ரவால-ஶ்ரிதா:
தீ3ப்யந்தே கு3ண-கோரகா ஜப-வச: புஶ்பாணி ஸத்3-வாஸநா
ஜ்நாநாநந்த-3ஸுதா4-மரந்த-3லஹரீ ஸம்வித்-ப2லாப்4யுந்நதி: 47

நித்யாநந்த-3ரஸாலயம் ஸுர-முநி-ஸ்வாந்தாம்பு3ஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்சம் ஸத்3-த்3விஜ-ஸேவிதம் கலுஶ-ஹ்ருத்-ஸத்3-வாஸநாவிஶ்க்ருதம்
ஶம்பு4-த்4யாந-ஸரோவரம் வ்ரஜ மநோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி2ரம்
கிம் க்ஶுத்3ராஶ்ரய-பல்வல-ப்4ரமண-ஸஞ்ஜாத-ஶ்ரமம் ப்ராப்ஸ்யஸி 48

ஆநந்தா3ம்ருத-பூரிதா ஹர-பதா3ம்போ4ஜாலவாலோத்3யதா
ஸ்தை2ர்யோபக்4நம்-உபேத்ய ப4க்தி லதிகா ஶாகோ2பஶாகா2ந்விதா
உச்சைர்-மாநஸ-காயமாந-படலீம்-ஆக்ரம்ய நிஶ்-கல்மஶா
நித்யாபீ4ஶ்ட-ப2ல-ப்ரதா3 ப4வது மே ஸத்-கர்ம-ஸம்வர்தி4தா 49

ஸந்த்4யாரம்ப-4விஜ்ரும்பி4தம் ஶ்ருதி-ஶிர-ஸ்தா2நாந்தர்-ஆதி4ஶ்டி2தம்
ஸ-ப்ரேம ப்4ரமராபி4ராமம்-அஸக்ருத் ஸத்3-வாஸநா-ஶோபி4தம்
போ4கீ3ந்த்3ராப4ரணம் ஸமஸ்த-ஸுமந:-பூஜ்யம் கு3ணாவிஶ்க்ருதம்
ஸேவே ஶ்ரீ-கி3ரி-மல்லிகார்ஜுந-மஹா-லிந்க3ம் ஶிவாலிந்கி3தம் 5௦

ப்4ருந்கீ3ச்சா-நடநோத்கட: கரி-மத-3க்3ராஹீ ஸ்பு2ரந்-மாத4வ-
ஆஹ்லாதோ3 நாத-3யுதோ மஹாஸித-வபு: பந்சேஶுணா சாத்3ருத:
ஸத்-பக்ஶ: ஸுமநோ-வநேஶு ஸ புந: ஸாக்ஶாந்-மதீ3யே மநோ
ராஜீவே ப்4ரமராதி4போ விஹரதாம் ஶ்ரீ ஶைல-வாஸீ விபு4: 51

காருண்யாம்ருத-வர்ஶிணம் க4ந-விபத்3-க்3ரீஶ்மச்சிதா3-கர்மட2ம்
வித்3யா-ஸஸ்ய-ப2லோத3யாய ஸுமந:-ஸம்ஸேவ்யம்-இச்சாக்ருதிம்
ந்ருத்யத்3-ப4க்த-மயூரம்-அத்3ரி-நிலயம் சந்சஜ்-ஜடா-மண்ட3லம்
ஶம்போ4 வாந்சதி நீல-கந்த4ர-ஸதா3 த்வாம் மே மநS-சாதக: 52

ஆகாஶேந ஶிகீ2 ஸமஸ்த ப2ணிநாம் நேத்ரா கலாபீ நதா-
(அ)நுக்3ராஹி-ப்ரணவோபதே3ஶ-நிநதை3: கேகீதி யோ கீ3யதே
ஶ்யாமாம் ஶைல-ஸமுத்34வாம் க4ந-ருசிம் த்3ருஶ்ட்வா நடந்தம் முதா3
வேதா3ந்தோபவநே விஹார-ரஸிகம் தம் நீல-கண்ட2ம் பஜ4ே 53

ஸந்த்4யா க4ர்ம-தி3நாத்யயோ ஹரி-கராகா4த-ப்ரபூ4தாநக-
த்4வாநோ வாரித3 க3ர்ஜிதம் தி3விஶதா3ம் த்3ருஶ்டிச்சடா சந்சலா
4க்தாநாம் பரிதோஶ பா3ஶ்ப விததிர்-வ்ருஶ்டிர்-மயூரீ ஶிவா
யஸ்மிந்ந்-உஜ்ஜ்வல-தாண்ட3வம் விஜயதே தம் நீல-கண்ட2ம் பஜ4ே 54

ஆத்3யாயாமித-தேஜஸே-ஶ்ருதி-பதை3ர்-வேத்3யாய ஸாத்4யாய தே
வித்3யாநந்த-3மயாத்மநே த்ரி-ஜக3த:-ஸம்ரக்ஶணோத்3யோகி3நே
த்4யேயாயாகி2ல-யோகி3பி4:-ஸுர-க3ணைர்-கே3யாய மாயாவிநே
ஸம்யக் தாண்ட3வ-ஸம்ப்4ரமாய ஜடிநே ஸேயம் நதி:-ஶம்ப4வே 55

நித்யாய த்ரி-கு3ணாத்மநே புர-ஜிதே காத்யாயநீ-ஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி3 குடும்பி3நே முநி-மந: ப்ரத்யக்ஶ-சிந்-மூர்தயே
மாயா-ஸ்ருஶ்ட-ஜக3த்-த்ரயாய ஸகல-ஆம்நாயாந்த-ஸந்சாரிணே
ஸாயம் தாண்ட3வ-ஸம்ப்4ரமாய ஜடிநே ஸேயம் நதி:-ஶம்ப4வே 56

நித்யம் ஸ்வோத3ர-போஶணாய ஸகலாந்-உத்3தி3ஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்த2ம் பர்யடநம் கரோமி ப4வத:-ஸேவாம் ந ஜாநே விபோ4
மஜ்-ஜந்மாந்தர-புண்ய-பாக-ப3லதஸ்-த்வம் ஶர்வ ஸர்வாந்தரஸ்-
திஶ்ட2ஸ்யேவ ஹி தேந வா பஶு-பதே தே ரக்ஶணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் 57

ஏகோ வாரிஜ-பா3ந்த4வ: க்ஶிதி-நபோ4 வ்யாப்தம் தமோ-மண்ட3லம்
பி4த்வா லோசந-கோ3சரோபி ப4வதி த்வம் கோடி-ஸூர்ய-ப்ரப:4
வேத்3ய: கிம் ந ப4வஸ்யஹோ க4ந-தரம் கீத்3ருந்க்34வேந்-மத்தமஸ்-
தத்-ஸர்வம் வ்யபநீய மே பஶு-பதே ஸாக்ஶாத் ப்ரஸந்நோ ப4வ 58

ஹம்ஸ: பத்3ம-வநம் ஸமிச்சதி யதா2 நீலாம்பு33ம் சாதக:
கோக: கோக-நத-3ப்ரியம் ப்ரதி-தி3நம் சந்த்3ரம் சகோரஸ்-ததா2
சேதோ வாந்சதி மாமகம் பஶு-பதே சிந்-மார்க3 ம்ருக்3யம் விபோ4
கௌ3ரீ நாத2 ப4வத்-பதா3ப்3ஜ-யுக3லம் கைவல்ய-ஸௌக்2ய-ப்ரத3ம் 59

ரோத4ஸ்-தோயஹ்ருத: ஶ்ரமேண-பதி2கS-சாயாம் தரோர்-வ்ருஶ்டித:
பீ4த: ஸ்வஸ்த2 க்3ருஹம் க்3ருஹஸ்த2ம்-அதிதி2ர்-தீ3ந: ப்ரப4ம் தா4ர்மிகம்
தீ3பம் ஸந்தமஸாகுலS-ச ஶிகி2நம் ஶீதாவ்ருதஸ்-த்வம் ததா2
சேத:-ஸர்வ-ப4யாபஹம்-வ்ரஜ ஸுக2ம் ஶம்போ4: பதா3ம்போ4ருஹம் 6௦

அந்கோலம் நிஜ பீ3ஜ ஸந்ததிர்-அயஸ்காந்தோபலம் ஸூசிகா
ஸாத்4வீ நைஜ விபு4ம் லதா க்ஶிதி-ருஹம் ஸிந்து4ஹ்-ஸரித்3-வல்லப4ம்
ப்ராப்நோதீஹ யதா2 ததா2 பஶு-பதே: பாதா3ரவிந்த-3த்3வயம்
சேதோவ்ருத்திர்-உபேத்ய திஶ்ட2தி ஸதா3 ஸா ப4க்திர்-இதி-உச்யதே 61

ஆநந்தா3ஶ்ருபி4ர்-ஆதநோதி புலகம் நைர்மல்யதS-சாத3நம்
வாசா ஶந்க2 முகே2 ஸ்தி2தைS-ச ஜட2ரா-பூர்திம் சரித்ராம்ருதை:
ருத்3ராக்ஶைர்-ப4ஸிதேந தே3வ வபுஶோ ரக்ஶாம் ப4வத்3-பா4வநா-
பர்யந்கே விநிவேஶ்ய ப4க்தி ஜநநீ ப4க்தார்ப4கம் ரக்ஶதி 62

மார்கா3-வர்தித பாது3கா பஶு-பதேர்-அங்க3ஸ்ய கூர்சாயதே
3ண்டூ3ஶாம்பு3-நிஶேசநம் புர-ரிபோர்-தி3வ்யாபி4ஶேகாயதே
கிந்சித்3-ப4க்ஶித-மாம்ஸ-ஶேஶ-கப3லம் நவ்யோபஹாராயதே
4க்தி: கிம் ந கரோதி-அஹோ வந-சரோ ப4க்தாவதம்ஸாயதே 63

வக்ஶஸ்தாட3நம்-அந்தகஸ்ய கடி2நாபஸ்மார ஸம்மர்த3நம்
பூ4-ப்4ருத்-பர்யடநம் நமத்-ஸுர-ஶிர:-கோடீர ஸந்க4ர்ஶணம்
கர்மேத3ம் ம்ருது3லஸ்ய தாவக-பத-3த்3வந்த்3வஸ்ய கௌ3ரீ-பதே
மச்சேதோ-மணி-பாது3கா-விஹரணம் ஶம்போ4 ஸதா3ந்கீ3-குரு 64

வக்ஶஸ்-தாட3ந ஶந்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா:
கோடீரோஜ்ஜ்வல-ரத்ந-தீ3ப-கலிகா-நீராஜநம் குர்வதே
த்3ருஶ்ட்வா முக்தி-வதூ4ஸ்-தநோதி நிப்4ருதாஶ்லேஶம் ப4வாநீ-பதே
யச்-சேதஸ்-தவ பாத-3பத்3ம-பஜ4நம் தஸ்யேஹ கிம் து3ர்-லப4ம் 65

க்ரீடா3ர்த2ம் ஸ்ருஜஸி ப்ரபந்சம்-அகி2லம் க்ரீடா3-ம்ருகா3ஸ்-தே ஜநா:
யத்-கர்மாசரிதம் மயா ச ப4வத: ப்ரீத்யை ப4வத்யேவ தத்
ஶம்போ4 ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்சேஶ்டிதம் நிஶ்சிதம்
தஸ்மாந்-மாமக ரக்ஶணம் பஶு-பதே கர்தவ்யம்-ஏவ த்வயா 66

3ஹு-வித-4பரிதோஶ-பா3ஶ்ப-பூர-
ஸ்பு2ட-புலகாந்கித-சாரு-போ4க-3பூ4மிம்
சிர-பத-32ல-காந்க்ஶி-ஸேவ்யமாநாம்
பரம ஸதா3ஶிவ-பா4வநாம் ப்ரபத்3யே 67

அமித-முத3ம்ருதம் முஹுர்-து3ஹந்தீம்
விமல-ப4வத்-பத-3கோ3ஶ்ட2ம்-ஆவஸந்தீம்
ஸத3ய பஶு-பதே ஸுபுண்ய-பாகாம்
மம பரிபாலய ப4க்தி தே4நும்-ஏகாம் 68

ஜட3தா பஶுதா கலந்கிதா
குடில-சரத்வம் ச நாஸ்தி மயி தே3
அஸ்தி யதி3 ராஜ-மௌலே
4வத்3-ஆப4ரணஸ்ய நாஸ்மி கிம் பாத்ரம் 69

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதந்த்ர-பு3த்3த்4யா
வரி-வஸிதும் ஸுலப:4 ப்ரஸந்ந-மூர்தி:
அக3ணித ப2ல-தா3யக: ப்ரபு4ர்-மே
ஜக3த்3-அதி4கோ ஹ்ருதி3 ராஜ-ஶேக2ரோஸ்தி 7௦

ஆரூட-44க்தி-கு3ண-குந்சித-பா4வ-சாப-
யுக்தை:-ஶிவ-ஸ்மரண-பா3ண-க3ணைர்-அமோகை4:
நிர்ஜித்ய கில்பி3ஶ-ரிபூந் விஜயீ ஸுதீ4ந்த்3ர:-
ஸாநந்த3ம்-ஆவஹதி ஸுஸ்தி2ர-ராஜ-லக்ஶ்மீம் 71

த்4யாநாந்ஜநேந ஸமவேக்ஶ்ய தம:-ப்ரதே3ஶம்
பி4த்வா மஹா-ப3லிபி4ர்-ஈஶ்வர நாம-மந்த்ரை:
தி3வ்யாஶ்ரிதம் பு4ஜக-3பூ4ஶணம்-உத்3வஹந்தி
யே பாத-3பத்3மம்-இஹ தே ஶிவ தே க்ருதார்தா2: 72

பூ4-தா3ரதாம்-உத3வஹத்3-யத்3-அபேக்ஶயா ஶ்ரீ-
பூ4-தா3ர ஏவ கிமத: ஸுமதே லப4ஸ்வ
கேதா3ரம்-ஆகலித முக்தி மஹௌஶதீ4நாம்
பாதா3ரவிந்த3 பஜ4நம் பரமேஶ்வரஸ்ய 73

ஆஶா-பாஶ-க்லேஶ-து3ர்-வாஸநாதி3
பே4தோ3த்3யுக்தைர்-தி3வ்ய-க3ந்தை4ர்-அமந்தை3:
ஆஶா-ஶாடீகஸ்ய பாதா3ரவிந்த3ம்
சேத:-பேடீம் வாஸிதாம் மே தநோது 74

கல்யாணிநம் ஸரஸ-சித்ர-க3திம் ஸவேக3ம்
ஸர்வேந்கி3தஜ்நம்-அநக4ம் த்4ருவ-லக்ஶணாட்4யம்
சேதஸ்-துரந்க3ம்-அதி4ருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேத:-ஸமஸ்த ஜக3தாம் வ்ருஶபா4தி4ரூட4 75

4க்திர்-மஹேஶ-பத-3புஶ்கரம்-ஆவஸந்தீ
காத3ம்பி3நீவ குருதே பரிதோஶ-வர்ஶம்
ஸம்பூரிதோ ப4வதி யஸ்ய மநஸ்-தடாகஸ்-
தஜ்-ஜந்ம-ஸஸ்யம்-அகி2லம் ஸப2லம் ச நாந்யத் 76

பு3த்3தி4:-ஸ்தி2ரா ப4விதும்-ஈஶ்வர-பாத-3பத்3
ஸக்தா வதூ4ர்-விரஹிணீவ ஸதா3 ஸ்மரந்தீ
ஸத்3-பா4வநா-ஸ்மரண-த3ர்ஶந-கீர்தநாதி3
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவ-மந்த்ர-ஜபேந விந்தே 77

ஸத்3-உபசார-விதி4ஶு-அநு-போ3தி4தாம்
ஸவிநயாம் ஸுஹ்ருத3ம் ஸது3பாஶ்ரிதாம்
மம ஸமுத்34ர பு3த்3தி4ம்-இமாம் ப்ரபோ4
வர-கு3ணேந நவோட-4வதூ4ம்-இவ 78

நித்யம் யோகி3-மநஹ்-ஸரோஜ-த3ல-ஸந்சார-க்ஶமஸ்-த்வத்-க்ரம:-
ஶம்போ4 தேந கத2ம் கடோ2ர-யம-ராட்3-வக்ஶ:-கவாட-க்ஶதி:
அத்யந்தம் ம்ருது3லம் த்வத்3-அந்க்4ரி-யுக3லம் ஹா மே மநS-சிந்தயதி-
ஏதல்-லோசந-கோ3சரம் குரு விபோ4 ஹஸ்தேந ஸம்வாஹயே 79

ஏஶ்யத்யேஶ ஜநிம் மநோ(அ)ஸ்ய கடி2நம் தஸ்மிந்-நடாநீதி மத்3
ரக்ஶாயை கி3ரி ஸீம்நி கோமல-பத-3ந்யாஸ: புராப்4யாஸித:
நோ-சேத்3-தி3வ்ய-க்3ருஹாந்தரேஶு ஸுமநஸ்-தல்பேஶு வேத்3யாதி3ஶு
ப்ராய:-ஸத்ஸு ஶிலா-தலேஶு நடநம் ஶம்போ4 கிமர்த2ம் தவ 8௦

கந்சித்-காலம்-உமா-மஹேஶ ப4வத: பாதா3ரவிந்தா3ர்சநை:
கந்சித்3-த்4யாந-ஸமாதி4பி4S-ச நதிபி4: கந்சித் கதா2கர்ணநை:
கந்சித் கந்சித்3-அவேக்ஶணைS-ச நுதிபி4: கந்சித்3-த3ஶாம்-ஈத்3ருஶீம்
ய: ப்ராப்நோதி முதா3 த்வத்3-அர்பித மநா ஜீவந் ஸ முக்த: க2லு 81

பா3ணத்வம் வ்ருஶப4த்வம்-அர்த-4வபுஶா பா4ர்யாத்வம்-ஆர்யா-பதே
கோ4ணித்வம் ஸகி2தா ம்ருத3ந்க3 வஹதா சேத்யாதி3 ரூபம் த3தௌ4
த்வத்-பாதே3 நயநார்பணம் ச க்ருதவாந் த்வத்3-தே3ஹ பா4கோ3 ஹரி:
பூஜ்யாத்-பூஜ்ய-தர:-ஸ ஏவ ஹி ந சேத் கோ வா தத3ந்யோ(அ)தி4க: 82

ஜநந-ம்ருதி-யுதாநாம் ஸேவயா தே3வதாநாம்
ந ப4வதி ஸுக-2லேஶ: ஸம்ஶயோ நாஸ்தி தத்ர
அஜநிம்-அம்ருத ரூபம் ஸாம்ப3ம்-ஈஶம் பஜ4ந்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்2யம் தே ஹி த4ந்யா லப4ந்தே 83

ஶிவ தவ பரிசர்யா ஸந்நிதா4நாய கௌ3ர்யா
4வ மம கு3ண-து4ர்யாம் பு3த்3தி4-கந்யாம் ப்ரதா3ஸ்யே
ஸகல-பு4வந-ப3ந்தோ4 ஸச்சித்3-ஆநந்த-3ஸிந்தோ4
ஸத3ய ஹ்ருத3ய-கே3ஹே ஸர்வதா3 ஸம்வஸ த்வம் 84

ஜலதி4 மத2ந த3க்ஶோ நைவ பாதால பே4தீ3
ந ச வந ம்ருக3யாயாம் நைவ லுப்3த:4 ப்ரவீண:
அஶந-குஸும-பூ4ஶா-வஸ்த்ர-முக்2யாம் ஸபர்யாம்
கத2ய கத2ம்-அஹம் தே கல்பயாநீந்து3-மௌலே 85

பூஜா-த்3ரவ்ய-ஸம்ருத்34யோ விரசிதா: பூஜாம் கத2ம் குர்மஹே
பக்ஶித்வம் ந ச வா கீடித்வம்-அபி ந ப்ராப்தம் மயா து3ர்-லப4ம்
ஜாநே மஸ்தகம்-அந்க்4ரி-பல்லவம்-உமா-ஜாநே ந தே(அ)ஹம் விபோ4
ந ஜ்நாதம் ஹி பிதாமஹேந ஹரிணா தத்த்வேந தத்3-ரூபிணா 86

அஶநம் க3ரலம் ப2ணீ கலாபோ
வஸநம் சர்ம ச வாஹநம் மஹோக்ஶ:
மம தா3ஸ்யஸி கிம் கிம்-அஸ்தி ஶம்போ4
தவ பாதா3ம்பு3ஜ-ப4க்திம்-ஏவ தே3ஹி 87

யதா3 க்ருதாம்போ4-நிதி4-ஸேது-ப3ந்த4ந:
கரஸ்த-2லாத:4-க்ருத-பர்வதாதி4ப:
4வாநி தே லந்கி4த-பத்3ம-ஸம்ப4வஸ்-
ததா3 ஶிவார்சா-ஸ்தவ பா4வந-க்ஶம: 88

நதிபி4ர்-நுதிபி4ஸ்-த்வம்-ஈஶ பூஜா
விதி4பி4ர்-த்4யாந-ஸமாதி4பி4ர்-ந துஶ்ட:
4நுஶா முஸலேந சாஶ்மபி4ர்-வா
வத3 தே ப்ரீதி-கரம் ததா2 கரோமி 89

வசஸா சரிதம் வதா3மி ஶம்போ4ர்-
அஹம்-உத்3யோக3 விதா4ஸு தே(அ)ப்ரஸக்த:
மநஸாக்ருதிம்-ஈஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதா3ஶிவம் நமாமி 9௦

ஆத்3யா(அ)வித்3யா ஹ்ருத்3-க3தா நிர்க3தாஸீத்-
வித்3யா ஹ்ருத்3யா ஹ்ருத்3-க3தா த்வத்-ப்ரஸாதா3த்
ஸேவே நித்யம் ஶ்ரீ-கரம் த்வத்-பதா3ப்3ஜம்
பா4வே முக்தேர்-பா4ஜநம் ராஜ-மௌலே 91

தூ3ரீக்ருதாநி து3ரிதாநி து3ரக்ஶராணி
தௌ3ர்-பா4க்3ய-து3:க-2து3ரஹங்க்ருதி-து3ர்-வசாம்ஸி
ஸாரம் த்வதீ3ய சரிதம் நிதராம் பிப3ந்தம்
கௌ3ரீஶ மாம்-இஹ ஸமுத்34ர ஸத்-கடாக்ஶை: 92

ஸோம கலா-த4ர-மௌலௌ
கோமல க4ந-கந்த4ரே மஹா-மஹஸி
ஸ்வாமிநி கி3ரிஜா நாதே2
மாமக ஹ்ருத3யம் நிரந்தரம் ரமதாம் 93

ஸா ரஸநா தே நயநே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருத-க்ருத்ய:
யா யே யௌ யோ ப4ர்க3ம்
வத3தீக்ஶேதே ஸதா3ர்சத: ஸ்மரதி 94

அதி ம்ருது3லௌ மம சரணௌ-
அதி கடி2நம் தே மநோ ப4வாநீஶ
இதி விசிகித்ஸாம் ஸந்த்யஜ
ஶிவ கத2ம்-ஆஸீத்3-கி3ரௌ ததா2 ப்ரவேஶ: 95

தை4யாந்குஶேந நிப்4ருதம்
ரப4ஸாத்3-ஆக்ருஶ்ய ப4க்தி-ஶ்ருந்க2லயா
புர-ஹர சரணாலாநே
ஹ்ருத3ய-மதே34ம் ப3தா4ந சித்3-யந்த்ரை: 96

ப்ரசரத்யபி4த: ப்ரக3ல்ப-4வ்ருத்த்யா
மத3வாந்-ஏஶ மந:-கரீ க3ரீயாந்
பரிக்3ருஹ்ய நயேந ப4க்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தா2ணு-பத3ம் த்3ருட4ம் நயாமும் 97

ஸர்வாலந்கார-யுக்தாம் ஸரல-பத-3யுதாம் ஸாது4-வ்ருத்தாம் ஸுவர்ணாம்
ஸத்3பி4:-ஸம்ஸ்தூய-மாநாம் ஸரஸ கு3ண-யுதாம் லக்ஶிதாம் லக்ஶணாட்4யாம்
உத்3யத்3-பூ4ஶா-விஶேஶாம்-உபக3த-விநயாம் த்3யோத-மாநார்த-2ரேகா2ம்
கல்யாணீம் தே3வ கௌ3ரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கந்யகாம் த்வம் க்3ருஹாண 98

இத3ம் தே யுக்தம் வா பரம-ஶிவ காருண்ய ஜலதே4
3தௌ திர்யக்3-ரூபம் தவ பத-3ஶிரோ-த3ர்ஶந-தி4யா
ஹரி-ப்3ரஹ்மாணௌ தௌ தி3வி பு4வி சரந்தௌ ஶ்ரம-யுதௌ
கத2ம் ஶம்போ4 ஸ்வாமிந் கத2ய மம வேத்3யோஸி புரத: 99

ஸ்தோத்ரேணாலம்-அஹம் ப்ரவச்மி ந ம்ருஶா தே3வா விரிந்சாத3ய:
ஸ்துத்யாநாம் க3ணநா-ப்ரஸந்க-3ஸமயே த்வாம்-அக்3ரக3ண்யம் விது3:
மாஹாத்ம்யாக்3ர-விசாரண-ப்ரகரணே தா4நா-துஶஸ்தோமவத்3
தூ4தாஸ்-த்வாம் விது3ர்-உத்தமோத்தம ப2லம் ஶம்போ4 ப4வத்-ஸேவகா: 1௦௦

********

Leave a Comment