[શ્યામલા દંડકમ્] ᐈ Shyamala Dandakam Lyrics In Gujarati Pdf

Shyamala Dandakam Lyrics In Gujarati ધ્યાનમ્માણિક્યવીણામુપલાલયંતીં મદાલસાં મંજુલવાગ્વિલાસામ્ ।માહેંદ્રનીલદ્યુતિકોમલાંગીં માતંગકન્યાં મનસા સ્મરામિ ॥ 1 ॥ ચતુર્ભુજે ચંદ્રકલાવતંસે કુચોન્નતે કુંકુમરાગશોણે ।પુંડ્રેક્ષુપાશાંકુશપુષ્પબાણહસ્તે નમસ્તે જગદેકમાતઃ ॥ 2 ॥ વિનિયોગઃમાતા મરકતશ્યામા માતંગી મદશાલિની ।કુર્યાત્કટાક્ષં કળ્યાણી કદંબવનવાસિની ॥ 3 ॥ સ્તુતિજય માતંગતનયે જય નીલોત્પલદ્યુતે ।જય સંગીતરસિકે જય લીલાશુકપ્રિયે ॥ 4 ॥ દંડકમ્જય જનનિ સુધાસમુદ્રાંતરુદ્યન્મણીદ્વીપસંરૂઢ બિલ્વાટવીમધ્યકલ્પદ્રુમાકલ્પકાદંબકાંતારવાસપ્રિયે કૃત્તિવાસપ્રિયે સર્વલોકપ્રિયે, સાદરારબ્ધસંગીતસંભાવનાસંભ્રમાલોલનીપસ્રગાબદ્ધચૂલીસનાથત્રિકે સાનુમત્પુત્રિકે, શેખરીભૂતશીતાંશુરેખામયૂખાવલીબદ્ધસુસ્નિગ્ધનીલાલકશ્રેણિશૃંગારિતે … Read more