[શ્યામલા દંડકમ્] ᐈ Shyamala Dandakam Lyrics In Gujarati Pdf

Shyamala Dandakam Lyrics In Gujarati

ધ્યાનમ્
માણિક્યવીણામુપલાલયંતીં મદાલસાં મંજુલવાગ્વિલાસામ્ ।
માહેંદ્રનીલદ્યુતિકોમલાંગીં માતંગકન્યાં મનસા સ્મરામિ ॥ 1 ॥

ચતુર્ભુજે ચંદ્રકલાવતંસે કુચોન્નતે કુંકુમરાગશોણે ।
પુંડ્રેક્ષુપાશાંકુશપુષ્પબાણહસ્તે નમસ્તે જગદેકમાતઃ ॥ 2 ॥

વિનિયોગઃ
માતા મરકતશ્યામા માતંગી મદશાલિની ।
કુર્યાત્કટાક્ષં કળ્યાણી કદંબવનવાસિની ॥ 3 ॥

સ્તુતિ
જય માતંગતનયે જય નીલોત્પલદ્યુતે ।
જય સંગીતરસિકે જય લીલાશુકપ્રિયે ॥ 4 ॥

દંડકમ્
જય જનનિ સુધાસમુદ્રાંતરુદ્યન્મણીદ્વીપસંરૂઢ બિલ્વાટવીમધ્યકલ્પદ્રુમાકલ્પકાદંબકાંતારવાસપ્રિયે કૃત્તિવાસપ્રિયે સર્વલોકપ્રિયે, સાદરારબ્ધસંગીતસંભાવનાસંભ્રમાલોલનીપસ્રગાબદ્ધચૂલીસનાથત્રિકે સાનુમત્પુત્રિકે, શેખરીભૂતશીતાંશુરેખામયૂખાવલીબદ્ધસુસ્નિગ્ધનીલાલકશ્રેણિશૃંગારિતે લોકસંભાવિતે કામલીલાધનુસ્સન્નિભભ્રૂલતાપુષ્પસંદોહસંદેહકૃલ્લોચને વાક્સુધાસેચને ચારુગોરોચનાપંકકેળીલલામાભિરામે સુરામે રમે, પ્રોલ્લસદ્વાલિકામૌક્તિકશ્રેણિકાચંદ્રિકામંડલોદ્ભાસિ લાવણ્યગંડસ્થલન્યસ્તકસ્તૂરિકાપત્રરેખાસમુદ્ભૂત સૌરભ્યસંભ્રાંતભૃંગાંગનાગીતસાંદ્રીભવન્મંદ્રતંત્રીસ્વરે સુસ્વરે ભાસ્વરે, વલ્લકીવાદનપ્રક્રિયાલોલતાલીદલાબદ્ધ-તાટંકભૂષાવિશેષાન્વિતે સિદ્ધસમ્માનિતે, દિવ્યહાલામદોદ્વેલહેલાલસચ્ચક્ષુરાંદોલનશ્રીસમાક્ષિપ્તકર્ણૈકનીલોત્પલે શ્યામલે પૂરિતાશેષલોકાભિવાંછાફલે શ્રીફલે, સ્વેદબિંદૂલ્લસદ્ફાલલાવણ્ય નિષ્યંદસંદોહસંદેહકૃન્નાસિકામૌક્તિકે સર્વવિશ્વાત્મિકે સર્વસિદ્ધ્યાત્મિકે કાલિકે મુગ્ધમંદસ્મિતોદારવક્ત્રસ્ફુરત્ પૂગતાંબૂલકર્પૂરખંડોત્કરે જ્ઞાનમુદ્રાકરે સર્વસંપત્કરે પદ્મભાસ્વત્કરે શ્રીકરે, કુંદપુષ્પદ્યુતિસ્નિગ્ધદંતાવલીનિર્મલાલોલકલ્લોલસમ્મેલન સ્મેરશોણાધરે ચારુવીણાધરે પક્વબિંબાધરે,

સુલલિત નવયૌવનારંભચંદ્રોદયોદ્વેલલાવણ્યદુગ્ધાર્ણવાવિર્ભવત્કંબુબિંબોકભૃત્કંથરે સત્કલામંદિરે મંથરે દિવ્યરત્નપ્રભાબંધુરચ્છન્નહારાદિભૂષાસમુદ્યોતમાનાનવદ્યાંગશોભે શુભે, રત્નકેયૂરરશ્મિચ્છટાપલ્લવપ્રોલ્લસદ્દોલ્લતારાજિતે યોગિભિઃ પૂજિતે વિશ્વદિઙ્મંડલવ્યાપ્તમાણિક્યતેજસ્સ્ફુરત્કંકણાલંકૃતે વિભ્રમાલંકૃતે સાધુભિઃ પૂજિતે વાસરારંભવેલાસમુજ્જૃંભ
માણારવિંદપ્રતિદ્વંદ્વિપાણિદ્વયે સંતતોદ્યદ્દયે અદ્વયે દિવ્યરત્નોર્મિકાદીધિતિસ્તોમ સંધ્યાયમાનાંગુલીપલ્લવોદ્યન્નખેંદુપ્રભામંડલે સન્નુતાખંડલે ચિત્પ્રભામંડલે પ્રોલ્લસત્કુંડલે,

તારકારાજિનીકાશહારાવલિસ્મેર ચારુસ્તનાભોગભારાનમન્મધ્યવલ્લીવલિચ્છેદ વીચીસમુદ્યત્સમુલ્લાસસંદર્શિતાકારસૌંદર્યરત્નાકરે વલ્લકીભૃત્કરે કિંકરશ્રીકરે, હેમકુંભોપમોત્તુંગ વક્ષોજભારાવનમ્રે ત્રિલોકાવનમ્રે લસદ્વૃત્તગંભીર નાભીસરસ્તીરશૈવાલશંકાકરશ્યામરોમાવલીભૂષણે મંજુસંભાષણે, ચારુશિંચત્કટીસૂત્રનિર્ભત્સિતાનંગલીલધનુશ્શિંચિનીડંબરે દિવ્યરત્નાંબરે,

પદ્મરાગોલ્લસ ન્મેખલામૌક્તિકશ્રોણિશોભાજિતસ્વર્ણભૂભૃત્તલે ચંદ્રિકાશીતલે વિકસિતનવકિંશુકાતામ્રદિવ્યાંશુકચ્છન્ન ચારૂરુશોભાપરાભૂતસિંદૂરશોણાયમાનેંદ્રમાતંગ હસ્તાર્ગલે વૈભવાનર્ગલે શ્યામલે કોમલસ્નિગ્ધ નીલોત્પલોત્પાદિતાનંગતૂણીરશંકાકરોદાર જંઘાલતે ચારુલીલાગતે નમ્રદિક્પાલસીમંતિની કુંતલસ્નિગ્ધનીલપ્રભાપુંચસંજાતદુર્વાંકુરાશંક સારંગસંયોગરિંખન્નખેંદૂજ્જ્વલે પ્રોજ્જ્વલે નિર્મલે પ્રહ્વ દેવેશ લક્ષ્મીશ ભૂતેશ તોયેશ વાણીશ કીનાશ દૈત્યેશ યક્ષેશ વાય્વગ્નિકોટીરમાણિક્ય સંહૃષ્ટબાલાતપોદ્દામ લાક્ષારસારુણ્યતારુણ્ય લક્ષ્મીગૃહિતાંઘ્રિપદ્મે સુપદ્મે ઉમે,

સુરુચિરનવરત્નપીઠસ્થિતે સુસ્થિતે રત્નપદ્માસને રત્નસિંહાસને શંખપદ્મદ્વયોપાશ્રિતે વિશ્રુતે તત્ર વિઘ્નેશદુર્ગાવટુક્ષેત્રપાલૈર્યુતે મત્તમાતંગ કન્યાસમૂહાન્વિતે ભૈરવૈરષ્ટભિર્વેષ્ટિતે મંચુલામેનકાદ્યંગનામાનિતે દેવિ વામાદિભિઃ શક્તિભિસ્સેવિતે ધાત્રિ લક્ષ્મ્યાદિશક્ત્યષ્ટકૈઃ સંયુતે માતૃકામંડલૈર્મંડિતે યક્ષગંધર્વસિદ્ધાંગના મંડલૈરર્ચિતે, ભૈરવી સંવૃતે પંચબાણાત્મિકે પંચબાણેન રત્યા ચ સંભાવિતે પ્રીતિભાજા વસંતેન ચાનંદિતે ભક્તિભાજં પરં શ્રેયસે કલ્પસે યોગિનાં માનસે દ્યોતસે છંદસામોજસા ભ્રાજસે ગીતવિદ્યા વિનોદાતિ તૃષ્ણેન કૃષ્ણેન સંપૂજ્યસે ભક્તિમચ્ચેતસા વેધસા સ્તૂયસે વિશ્વહૃદ્યેન વાદ્યેન વિદ્યાધરૈર્ગીયસે, શ્રવણહરદક્ષિણક્વાણયા વીણયા કિન્નરૈર્ગીયસે યક્ષગંધર્વસિદ્ધાંગના મંડલૈરર્ચ્યસે સર્વસૌભાગ્યવાંછાવતીભિર્ વધૂભિસ્સુરાણાં સમારાધ્યસે સર્વવિદ્યાવિશેષત્મકં ચાટુગાથા સમુચ્ચારણાકંઠમૂલોલ્લસદ્વર્ણરાજિત્રયં કોમલશ્યામલોદારપક્ષદ્વયં તુંડશોભાતિદૂરીભવત્ કિંશુકં તં શુકં લાલયંતી પરિક્રીડસે,

પાણિપદ્મદ્વયેનાક્ષમાલામપિ સ્ફાટિકીં જ્ઞાનસારાત્મકં પુસ્તકંચંકુશં પાશમાબિભ્રતી તેન સંચિંત્યસે તસ્ય વક્ત્રાંતરાત્ ગદ્યપદ્યાત્મિકા ભારતી નિસ્સરેત્ યેન વાધ્વંસનાદા કૃતિર્ભાવ્યસે તસ્ય વશ્યા ભવંતિસ્તિયઃ પૂરુષાઃ યેન વા શાતકંબદ્યુતિર્ભાવ્યસે સોપિ લક્ષ્મીસહસ્રૈઃ પરિક્રીડતે, કિન્ન સિદ્ધ્યેદ્વપુઃ શ્યામલં કોમલં ચંદ્રચૂડાન્વિતં તાવકં ધ્યાયતઃ તસ્ય લીલા સરોવારિધીઃ તસ્ય કેલીવનં નંદનં તસ્ય ભદ્રાસનં ભૂતલં તસ્ય ગીર્દેવતા કિંકરિ તસ્ય ચાજ્ઞાકરી શ્રી સ્વયં,

સર્વતીર્થાત્મિકે સર્વ મંત્રાત્મિકે, સર્વ યંત્રાત્મિકે સર્વ તંત્રાત્મિકે, સર્વ ચક્રાત્મિકે સર્વ શક્ત્યાત્મિકે, સર્વ પીઠાત્મિકે સર્વ વેદાત્મિકે, સર્વ વિદ્યાત્મિકે સર્વ યોગાત્મિકે, સર્વ વર્ણાત્મિકે સર્વગીતાત્મિકે, સર્વ નાદાત્મિકે સર્વ શબ્દાત્મિકે, સર્વ વિશ્વાત્મિકે સર્વ વર્ગાત્મિકે, સર્વ સર્વાત્મિકે સર્વગે સર્વ રૂપે, જગન્માતૃકે પાહિ માં પાહિ માં પાહિ માં દેવિ તુભ્યં નમો દેવિ તુભ્યં નમો દેવિ તુભ્યં નમો દેવિ તુભ્યં નમઃ ॥

********

Leave a Comment