[ஸித்3த4 குஞ்ஜிகா] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Tamil ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய ஸதா3ஶிவ ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச2ன்த:3,ஶ்ரீத்ரிகு3ணாத்மிகா தே3வதா, ஓம் ஐம் பீ3ஜம், ஓம் ஹ்ரீம் ஶக்தி:, ஓம் க்லீம் கீலகம்,மம ஸர்வாபீ4ஷ்டஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 । ஶிவ உவாசஶ்ருணு தே3வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।யேன மன்த்ரப்ரபா4வேண சண்டீ3ஜாப: ஶுபோ4 ப4வேத் ॥ 1 ॥ ந கவசம் நார்க3லாஸ்தோத்ரம் கீலகம் ந ரஹஸ்யகம் ।ந ஸூக்தம் நாபி த்4யானம் ச ந ந்யாஸோ ந ச வார்சனம் ॥ 2 … Read more