[ஸித்3த4 குஞ்ஜிகா] ᐈ Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Siddha Kunjika Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகுஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய ஸதா3ஶிவ ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச2ன்த:3,
ஶ்ரீத்ரிகு3ணாத்மிகா தே3வதா, ஓம் ஐம் பீ3ஜம், ஓம் ஹ்ரீம் ஶக்தி:, ஓம் க்லீம் கீலகம்,
மம ஸர்வாபீ4ஷ்டஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ।

ஶிவ உவாச
ஶ்ருணு தே3வி ப்ரவக்ஷ்யாமி குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
யேன மன்த்ரப்ரபா4வேண சண்டீ3ஜாப: ஶுபோ4 ப4வேத் ॥ 1 ॥

ந கவசம் நார்க3லாஸ்தோத்ரம் கீலகம் ந ரஹஸ்யகம் ।
ந ஸூக்தம் நாபி த்4யானம் ச ந ந்யாஸோ ந ச வார்சனம் ॥ 2 ॥

குஞ்ஜிகாபாட2மாத்ரேண து3ர்கா3பாட22லம் லபே4த் ।
அதி கு3ஹ்யதரம் தே3வி தே3வானாமபி து3ர்லப4ம் ॥ 3 ॥

கோ3பனீயம் ப்ரயத்னேன ஸ்வயோனிரிவ பார்வதி ।
மாரணம் மோஹனம் வஶ்யம் ஸ்தம்ப4னோச்சாடனாதி3கம் ।
பாட2மாத்ரேண ஸம்ஸித்3த்4யேத் குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 4 ॥

அத2 மன்த்ர: ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டா3யை விச்சே ।
ஓம் க்3லௌம் ஹும் க்லீம் ஜூம் ஸ: ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல
ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டா3யை விச்சே ஜ்வல ஹம் ஸம் லம் க்ஷம் ப2ட் ஸ்வாஹா ॥ 5 ॥
இதி மன்த்ர: ।

நமஸ்தே ருத்3ரரூபிண்யை நமஸ்தே மது4மர்தி3னி ।
நம: கைடப4ஹாரிண்யை நமஸ்தே மஹிஷார்தி3னி ॥ 6 ॥

நமஸ்தே ஶும்ப4ஹன்த்ர்யை ச நிஶும்பா4ஸுரகா4தினி ।
ஜாக்3ரதம் ஹி மஹாதே3வி ஜபம் ஸித்34ம் குருஷ்வ மே ॥ 7 ॥

ஐங்காரீ ஸ்ருஷ்டிரூபாயை ஹ்ரீங்காரீ ப்ரதிபாலிகா ।
க்லீங்காரீ காமரூபிண்யை பீ3ஜரூபே நமோஸ்து தே ॥ 8 ॥

சாமுண்டா3 சண்ட3கா4தீ ச யைகாரீ வரதா3யினீ ।
விச்சே சாப4யதா3 நித்யம் நமஸ்தே மன்த்ரரூபிணி ॥ 9 ॥

தா4ம் தீ4ம் தூ4ம் தூ4ர்ஜடே: பத்னீ வாம் வீம் வூம் வாக3தீ4ஶ்வரீ ।
க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் காலிகா தே3வி ஶாம் ஶீம் ஶூம் மே ஶுப4ம் குரு ॥ 1௦ ॥

ஹும் ஹும் ஹுங்காரரூபிண்யை ஜம் ஜம் ஜம் ஜம்ப4னாதி3னீ ।
ப்4ராம் ப்4ரீம் ப்4ரூம் பை4ரவீ ப4த்3ரே ப4வான்யை தே நமோ நம: ॥ 11 ॥

அம் கம் சம் டம் தம் பம் யம் ஶம் வீம் து3ம் ஐம் வீம் ஹம் க்ஷம் ।
தி4ஜாக்3ரம் தி4ஜாக்3ரம் த்ரோடய த்ரோடய தீ3ப்தம் குரு குரு ஸ்வாஹா ॥ 12 ॥

பாம் பீம் பூம் பார்வதீ பூர்ணா கா2ம் கீ2ம் கூ2ம் கே2சரீ ததா2 ।
ஸாம் ஸீம் ஸூம் ஸப்தஶதீ தே3வ்யா மன்த்ரஸித்3தி4ம் குருஷ்வ மே ॥ 13 ॥

குஞ்ஜிகாயை நமோ நம: ।

இத3ம் து குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் மன்த்ரஜாக3ர்திஹேதவே ।
அப4க்தே நைவ தா3தவ்யம் கோ3பிதம் ரக்ஷ பார்வதி ॥ 14 ॥

யஸ்து குஞ்ஜிகயா தே3வி ஹீனாம் ஸப்தஶதீம் படே2த் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே ஸித்3தி4ரரண்யே ரோத3னம் யதா2 ॥ 15 ॥

இதி ஶ்ரீருத்3ரயாமலே கௌ3ரீதன்த்ரே ஶிவபார்வதீஸம்வாதே3 குஞ்ஜிகாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Language

Leave a Comment