[श्री सीताराम स्तोत्रम्] ᐈ Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Sita Rama Stotram Hindi/Sanskrit Lyrics अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ 1 ॥ रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् ।सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥ 2 ॥ पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः ।वशिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥ 3 ॥ कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् ।पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥ 4 ॥ चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननाम् ।मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगताम् ॥ 5 ॥ चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीम् ।चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकाम् ॥ 6 ॥ शरणागतगोप्तारं … Read more