[శ్రీ సీతారామ స్తోత్రం] ᐈ Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Telugu అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికాం ।రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియాం ॥ 1 ॥ రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికాం ।సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవాం ॥ 2 ॥ పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః ।వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగాం ॥ 3 ॥ కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయం ।పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణాం ॥ 4 ॥ చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననాం ।మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతాం ॥ 5 ॥ చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీం ।చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికాం ॥ 6 ॥ … Read more