[శ్రీ సీతారామ స్తోత్రం] ᐈ Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Telugu

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికాం ।
రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియాం ॥ 1 ॥

రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికాం ।
సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవాం ॥ 2 ॥

పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః ।
వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగాం ॥ 3 ॥

కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయం ।
పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణాం ॥ 4 ॥

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననాం ।
మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతాం ॥ 5 ॥

చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీం ।
చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికాం ॥ 6 ॥

శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికాం ।
కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభాం ॥ 7 ॥

దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణాం ।
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ ॥ 8 ॥

అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదంపతీ।
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతాం ॥ 9 ॥

అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః ।
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాః సంపదః సకలార్థదాః ॥ 10 ॥

ఏవం శ్రీరామచంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః ।
కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదం ।
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ॥ 11 ॥

ఇతి హనూమత్కృత-సీతారామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

********

Leave a Comment