[શ્રી મલ્લિકાર્જુન મંગળાશાસનમ્] ᐈ Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Gujarati ઉમાકાંતાય કાંતાય કામિતાર્થ પ્રદાયિનેશ્રીગિરીશાય દેવાય મલ્લિનાથાય મંગળમ્ ॥ સર્વમંગળ રૂપાય શ્રી નગેંદ્ર નિવાસિનેગંગાધરાય નાથાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ્ ॥ સત્યાનંદ સ્વરૂપાય નિત્યાનંદ વિધાયનેસ્તુત્યાય શ્રુતિગમ્યાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ્ ॥ મુક્તિપ્રદાય મુખ્યાય ભક્તાનુગ્રહકારિણેસુંદરેશાય સૌમ્યાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ્ ॥ શ્રીશૈલે શિખરેશ્વરં ગણપતિં શ્રી હટકેશંપુનસ્સારંગેશ્વર બિંદુતીર્થમમલં ઘંટાર્ક સિદ્ધેશ્વરમ્ ।ગંગાં શ્રી ભ્રમરાંબિકાં ગિરિસુતામારામવીરેશ્વરંશંખંચક્ર વરાહતીર્થમનિશં શ્રીશૈલનાથં ભજે ॥ હસ્તેકુરંગં … Read more