[ശ്രീ മല്ലികാര്ജുന മംഗളാശാസനമ്] ᐈ Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Malayalam ഉമാകാംതായ കാംതായ കാമിതാര്ഥ പ്രദായിനേശ്രീഗിരീശായ ദേവായ മല്ലിനാഥായ മംഗളമ് ॥ സര്വമംഗള രൂപായ ശ്രീ നഗേംദ്ര നിവാസിനേഗംഗാധരായ നാഥായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥ സത്യാനംദ സ്വരൂപായ നിത്യാനംദ വിധായനേസ്തുത്യായ ശ്രുതിഗമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥ മുക്തിപ്രദായ മുഖ്യായ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണേസുംദരേശായ സൌമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥ ശ്രീശൈലേ ശിഖരേശ്വരം ഗണപതിം ശ്രീ ഹടകേശംപുനസ്സാരംഗേശ്വര ബിംദുതീര്ഥമമലം ഘംടാര്ക സിദ്ധേശ്വരമ് ।ഗംഗാം ശ്രീ ഭ്രമരാംബികാം ഗിരിസുതാമാരാമവീരേശ്വരംശംഖംചക്ര വരാഹതീര്ഥമനിശം ശ്രീശൈലനാഥം ഭജേ ॥ ഹസ്തേകുരംഗം … Read more