[ശ്രീ മല്ലികാര്ജുന മംഗളാശാസനമ്] ᐈ Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Malayalam

ഉമാകാംതായ കാംതായ കാമിതാര്ഥ പ്രദായിനേ
ശ്രീഗിരീശായ ദേവായ മല്ലിനാഥായ മംഗളമ് ॥

സര്വമംഗള രൂപായ ശ്രീ നഗേംദ്ര നിവാസിനേ
ഗംഗാധരായ നാഥായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥

സത്യാനംദ സ്വരൂപായ നിത്യാനംദ വിധായനേ
സ്തുത്യായ ശ്രുതിഗമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥

മുക്തിപ്രദായ മുഖ്യായ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണേ
സുംദരേശായ സൌമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗളമ് ॥

ശ്രീശൈലേ ശിഖരേശ്വരം ഗണപതിം ശ്രീ ഹടകേശം
പുനസ്സാരംഗേശ്വര ബിംദുതീര്ഥമമലം ഘംടാര്ക സിദ്ധേശ്വരമ് ।
ഗംഗാം ശ്രീ ഭ്രമരാംബികാം ഗിരിസുതാമാരാമവീരേശ്വരം
ശംഖംചക്ര വരാഹതീര്ഥമനിശം ശ്രീശൈലനാഥം ഭജേ ॥

ഹസ്തേകുരംഗം ഗിരിമധ്യരംഗം ശൃംഗാരിതാംഗം ഗിരിജാനുഷംഗമ്
മൂര്ദേംദുഗംഗം മദനാംഗ ഭംഗം ശ്രീശൈലലിംഗം ശിരസാ നമാമി ॥

********

Leave a Comment