[ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Kannada With PDF

Sri suktam lyrics in Kannada with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Kannada ಓಂ ॥ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಂ । ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀಂ᳚ ।ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿಂ॒ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಂ ॥ ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ᳚ದ-ಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಂ ।ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಂ ॥ ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯಂ॑ತೀಂ ।ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ ॥ ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ … Read more