[ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Kannada With PDF

Sri suktam lyrics in Kannada with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Kannada ಓಂ ॥ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಂ । ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀಂ᳚ ।ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿಂ॒ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಂ ॥ ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ᳚ದ-ಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಂ ।ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಂ ॥ ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯಂ॑ತೀಂ ।ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ ॥ ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ … Read more

[ஶ்ரீ ஸூக்தம்] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Tamil With PDF

Sri suktam lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Tamil ஓம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் । ச॒ந்த்3ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ3 ம॒ ஆவ॑ஹ ॥ தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ3 ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா॒3மிநீ᳚ம் ।யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே3யம்॒ கா3மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥ அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த2ம॒த்4யாம் ஹ॒ஸ்திநா᳚த-3ப்ர॒போ3தி॑4நீம் ।ஶ்ரியம்॑ தே॒3வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா தே॒3வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥ காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்3ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।ப॒த்3மே॒ ஸ்தி॒2தாம் ப॒த்3மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥ ச॒ந்த்3ராம் ப்ர॑பா॒4ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே॒3வஜு॑ஷ்டாமுதா॒3ராம் ।தாம் … Read more

[శ్రీ సూక్తం] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Telugu With PDF

Sri suktam lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Telugu ఓం ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాం॒ హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జాం । చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥ తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం విం॒దేయం॒ గామశ్వం॒ పురు॑షాన॒హం ॥ అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా᳚ద-ప్ర॒బోధి॑నీం ।శ్రియం॑ దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా దే॒వీర్జు॑షతాం ॥ కాం॒ సో᳚స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వలం॑తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయం॑తీం ।ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥ చం॒ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వలం॑తీం॒ శ్రియం॑ లో॒కే … Read more

[শ্রী সূক্তম্] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Bengali With PDF

Sri suktam lyrics in Bengali with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Bengali ওং ॥ হির॑ণ্যবর্ণাং॒ হরি॑ণীং সু॒বর্ণ॑রজ॒তস্র॑জাং । চং॒দ্রাং হি॒রণ্ম॑যীং ল॒ক্ষ্মীং জাত॑বেদো ম॒ আব॑হ ॥ তাং ম॒ আব॑হ॒ জাত॑বেদো ল॒ক্ষ্মীমন॑পগা॒মিনী᳚ম্ ।যস্যাং॒ হির॑ণ্যং বিং॒দেযং॒ গামশ্বং॒ পুরু॑ষান॒হম্ ॥ অ॒শ্ব॒পূ॒র্বাং র॑থম॒ধ্যাং হ॒স্তিনা᳚দ-প্র॒বোধি॑নীম্ ।শ্রিযং॑ দে॒বীমুপ॑হ্বযে॒ শ্রীর্মা দে॒বীর্জু॑ষতাম্ ॥ কাং॒ সো᳚স্মি॒তাং হির॑ণ্যপ্রা॒কারা॑মা॒র্দ্রাং জ্বলং॑তীং তৃ॒প্তাং ত॒র্পযং॑তীম্ ।প॒দ্মে॒ স্থি॒তাং প॒দ্মব॑র্ণাং॒ তামি॒হোপ॑হ্বযে॒ শ্রিযম্ ॥ চং॒দ্রাং প্র॑ভা॒সাং য॒শসা॒ জ্বলং॑তীং॒ শ্রিযং॑ লো॒কে … Read more

[ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Sri suktam lyrics in Odia/oriya with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Odia/Oriya ଓଂ ॥ ହିର॑ଣ୍ଯଵର୍ଣାଂ॒ ହରି॑ଣୀଂ ସୁ॒ଵର୍ଣ॑ରଜ॒ତସ୍ର॑ଜାଂ । ଚଂ॒ଦ୍ରାଂ ହି॒ରଣ୍ମ॑ଯୀଂ ଲ॒କ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ॑ଵେଦୋ ମ॒ ଆଵ॑ହ ॥ ତାଂ ମ॒ ଆଵ॑ହ॒ ଜାତ॑ଵେଦୋ ଲ॒କ୍ଷ୍ମୀମନ॑ପଗା॒ମିନୀ᳚ମ୍ ।ଯସ୍ଯାଂ॒ ହିର॑ଣ୍ଯଂ ଵିଂ॒ଦେଯଂ॒ ଗାମଶ୍ଵଂ॒ ପୁରୁ॑ଷାନ॒ହମ୍ ॥ ଅ॒ଶ୍ଵ॒ପୂ॒ର୍ଵାଂ ର॑ଥମ॒ଧ୍ଯାଂ ହ॒ସ୍ତିନା᳚ଦ-ପ୍ର॒ବୋଧି॑ନୀମ୍ ।ଶ୍ରିଯଂ॑ ଦେ॒ଵୀମୁପ॑ହ୍ଵଯେ॒ ଶ୍ରୀର୍ମା ଦେ॒ଵୀର୍ଜୁ॑ଷତାମ୍ ॥ କାଂ॒ ସୋ᳚ସ୍ମି॒ତାଂ ହିର॑ଣ୍ଯପ୍ରା॒କାରା॑ମା॒ର୍ଦ୍ରାଂ ଜ୍ଵଲଂ॑ତୀଂ ତୃ॒ପ୍ତାଂ ତ॒ର୍ପଯଂ॑ତୀମ୍ ।ପ॒ଦ୍ମେ॒ ସ୍ଥି॒ତାଂ ପ॒ଦ୍ମଵ॑ର୍ଣାଂ॒ ତାମି॒ହୋପ॑ହ୍ଵଯେ॒ ଶ୍ରିଯମ୍ ॥ ଚଂ॒ଦ୍ରାଂ ପ୍ର॑ଭା॒ସାଂ ଯ॒ଶସା॒ ଜ୍ଵଲଂ॑ତୀଂ॒ ଶ୍ରିଯଂ॑ ଲୋ॒କେ … Read more

[શ્રી સૂક્તમ્] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Gujarati With PDF

Sri suktam lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Jai Shree Maa Lakshmi to everyone who is here to read Sri Suktam lyrics in Gujarati. In Hindu mythology, Sri Suktam is one of the most ancient hymns to worship Devi Lakshmi. Devi Lakshmi is the goddess of wealth, prosperity, and abundance. And the person who chants this mantra 108 times strictly will receive immense … Read more

[ശ്രീ സൂക്തമ്] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri suktam lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Malayalam ഓം ॥ ഹിര॑ണ്യവര്ണാം॒ ഹരി॑ണീം സു॒വര്ണ॑രജ॒തസ്ര॑ജാം । ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥ താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷ്മീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം വിം॒ദേയം॒ ഗാമശ്വം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥ അ॒ശ്വ॒പൂ॒ര്വാം ര॑ഥമ॒ധ്യാം ഹ॒സ്തിനാ᳚ദ-പ്ര॒ബോധി॑നീമ് ।ശ്രിയം॑ ദേ॒വീമുപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രീര്മാ ദേ॒വീര്ജു॑ഷതാമ് ॥ കാം॒ സോ᳚സ്മി॒താം ഹിര॑ണ്യപ്രാ॒കാരാ॑മാ॒ര്ദ്രാം ജ്വലം॑തീം തൃ॒പ്താം ത॒ര്പയം॑തീമ് ।പ॒ദ്മേ॒ സ്ഥി॒താം പ॒ദ്മവ॑ര്ണാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥ ചം॒ദ്രാം പ്ര॑ഭാ॒സാം യ॒ശസാ॒ ജ്വലം॑തീം॒ ശ്രിയം॑ ലോ॒കേ … Read more

[श्री सूक्तम्] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Sri suktam lyrics in Hindi with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ ॥ हिर॑ण्यवर्णां॒ हरि॑णीं सु॒वर्ण॑रज॒तस्र॑जां । चं॒द्रां हि॒रण्म॑यीं ल॒क्ष्मीं जात॑वेदो म॒ आव॑ह ॥ तां म॒ आव॑ह॒ जात॑वेदो ल॒क्ष्मीमन॑पगा॒मिनी᳚म् ।यस्यां॒ हिर॑ण्यं विं॒देयं॒ गामश्वं॒ पुरु॑षान॒हम् ॥ अ॒श्व॒पू॒र्वां र॑थम॒ध्यां ह॒स्तिना᳚द-प्र॒बोधि॑नीम् ।श्रियं॑ दे॒वीमुप॑ह्वये॒ श्रीर्मा दे॒वीर्जु॑षताम् ॥ कां॒ सो᳚स्मि॒तां हिर॑ण्यप्रा॒कारा॑मा॒र्द्रां ज्वलं॑तीं तृ॒प्तां त॒र्पयं॑तीम् ।प॒द्मे॒ स्थि॒तां प॒द्मव॑र्णां॒ तामि॒होप॑ह्वये॒ श्रियम् ॥ चं॒द्रां प्र॑भा॒सां य॒शसा॒ ज्वलं॑तीं॒ श्रियं॑ लो॒के … Read more

[Sri Suktam] ᐈ Lyrics In English With PDF

Sri suktam lyrics in english with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In English om ॥ hira”’nyavarnaam hari”’neem suvarna”’rajatasra”’jaam । chamdraam hiranma”’yeem lakshhmeem jaata”’vedo ma aava”’ha ॥ taam ma aava”’ha jaata”’vedo lakshhmeemana”’pagaaminee”””m ।yasyaam hira”’nyam vimdeyam gaamashvam puru”’shhaanaham ॥ ashvapoorvaam ra”’thamadhyaam hastinaa”””da-prabodhi”’neem ।shriya”’m deveemupa”’hvaye shreermaa deveerju”’shhataam ॥ kaam so”””smitaam hira”’nyapraakaaraa”’maardraam jvala”’mteem tRRiptaam tarpaya”’mteem ।padme sthitaam padmava”’rnaam taamihopa”’hvaye shriyam ॥ chamdraam pra”’bhaasaam yashasaa jvala”’mteem shriya”’m loke … Read more