[ஶ்ரீ ஸூக்தம்] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Tamil With PDF

Sri suktam lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Tamil ஓம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் । ச॒ந்த்3ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ3 ம॒ ஆவ॑ஹ ॥ தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ3 ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா॒3மிநீ᳚ம் ।யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே3யம்॒ கா3மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥ அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த2ம॒த்4யாம் ஹ॒ஸ்திநா᳚த-3ப்ர॒போ3தி॑4நீம் ।ஶ்ரியம்॑ தே॒3வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா தே॒3வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥ காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்3ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।ப॒த்3மே॒ ஸ்தி॒2தாம் ப॒த்3மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥ ச॒ந்த்3ராம் ப்ர॑பா॒4ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ந்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே॒3வஜு॑ஷ்டாமுதா॒3ராம் ।தாம் … Read more