[ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ க3த்3யம்] ᐈ Sri Srinivasa Gadyam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Srinivasa Gadyam Tamil Lyrics ஶ்ரீமத3கி2லமஹீமண்ட3லமண்ட3நத4ரணீத4ர மண்ட3லாக2ண்ட3லஸ்ய, நிகி2லஸுராஸுரவந்தி3த வராஹக்ஷேத்ர விபூ4ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க3ருடா3சல ஸிம்ஹாசல வ்ருஷபா4சல நாராயணாசலாஞ்ஜநாசலாதி3 ஶிக2ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத2முக2 போ3த4நிதி4வீதி2கு3ணஸாப4ரண ஸத்த்வநிதி4 தத்த்வநிதி4 ப4க்திகு3ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு3ணவஶம்வத3 பரமபுருஷக்ருபாபூர விப்4ரமத3துங்க3ஶ்ருங்க3 க3லத்3க3க3நக3ங்கா3ஸமாலிங்கி3தஸ்ய, ஸீமாதிக3 கு3ண ராமாநுஜமுநி நாமாங்கித ப3ஹு பூ4மாஶ்ரய ஸுரதா4மாலய வநராமாயத வநஸீமாபரிவ்ருத விஶங்கடதட நிரந்தர விஜ்ரும்பி4த ப4க்திரஸ நிர்க4ராநந்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதா4ராபூர விப்4ரமத3 ஸலிலப4ரப4ரித மஹாதடாக மண்டி3தஸ்ய, கலிகர்த3ம மலமர்த3ந கலிதோத்3யம விலஸத்3யம நியமாதி3ம முநிக3ணநிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீப4வந்நிஜஸலில ஸமஜ்ஜந நமஜ்ஜந நிகி2லபாபநாஶநா பாபநாஶந தீர்தா2த்4யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதி3பீடி3த நிரார்திஜீவந நிராஶ பூ4ஸுர வராதிஸுந்த3ர … Read more