[ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ க3த்3யம்] ᐈ Sri Srinivasa Gadyam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Srinivasa Gadyam Tamil Lyrics

ஶ்ரீமத3கி2லமஹீமண்ட3லமண்ட3நத4ரணீத4ர மண்ட3லாக2ண்ட3லஸ்ய, நிகி2லஸுராஸுரவந்தி3த வராஹக்ஷேத்ர விபூ4ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க3ருடா3சல ஸிம்ஹாசல வ்ருஷபா4சல நாராயணாசலாஞ்ஜநாசலாதி3 ஶிக2ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத2முக2 போ34நிதி4வீதி2கு3ணஸாப4ரண ஸத்த்வநிதி4 தத்த்வநிதி4 ப4க்திகு3ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு3ணவஶம்வத3 பரமபுருஷக்ருபாபூர விப்4ரமத3துங்க3ஶ்ருங்க3 க3லத்333நக3ங்கா3ஸமாலிங்கி3தஸ்ய, ஸீமாதிக3 கு3ண ராமாநுஜமுநி நாமாங்கித ப3ஹு பூ4மாஶ்ரய ஸுரதா4மாலய வநராமாயத வநஸீமாபரிவ்ருத விஶங்கடதட நிரந்தர விஜ்ரும்பி4த ப4க்திரஸ நிர்க4ராநந்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதா4ராபூர விப்4ரமத3 ஸலிலப4ரப4ரித மஹாதடாக மண்டி3தஸ்ய, கலிகர்த3ம மலமர்த3ந கலிதோத்3யம விலஸத்3யம நியமாதி3ம முநிக3ணநிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீப4வந்நிஜஸலில ஸமஜ்ஜந நமஜ்ஜந நிகி2லபாபநாஶநா பாபநாஶந தீர்தா2த்4யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதி3பீடி3த நிரார்திஜீவந நிராஶ பூ4ஸுர வராதிஸுந்த3ர ஸுராங்க3நாரதி கராங்க3ஸௌஷ்ட2வ குமாரதாக்ருதி குமாரதாரக ஸமாபநோத3ய த3நூநபாதக மஹாபதா3மய விஹாபநோதி3த ஸகலபு4வந விதி3த குமாரதா4ராபி4தா4ந தீர்தா2தி4ஷ்டி2தஸ்ய, த4ரணிதல க3தஸகல ஹதகலில ஶுப4ஸலில க3தப3ஹுல்த3 விவித4மல ஹதிசதுர ருசிரதர விலோகநமாத்ர வித3ல்தி3த விவித4 மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, ப3ஹுஸங்கட நரகாவட பதது3த்கட கலிகங்கட கலுஷோத்34ட ஜநபாதக விநிபாதக ருசிநாடக கரஹாடக கலஶாஹ்ருத கமலாரத ஶுப4மஞ்ஜந ஜலஸஜ்ஜந ப4ரப4ரித நிஜது3ரித ஹதிநிரத ஜநஸதத நிரஸ்தநிரர்க3ல்த3 பேபீயமாந ஸலில ஸம்ப்4ருத விஶங்கட கடாஹதீர்த2 விபூ4ஷிதஸ்ய, ஏவமாதி3ம பூ4ரிமஞ்ஜிம ஸர்வபாதக க3ர்வஹாபக ஸிந்து43ம்ப3ர ஹாரிஶம்ப3ர விவித4விபுல புண்யதீர்த2நிவஹ நிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேங்கடாசலஸ்ய ஶிக2ரஶேக2ரமஹாகல்பஶாகீ2, க2ர்வீப4வத3தி க3ர்வீக்ருத கு3ருமேர்வீஶகி3ரி முகோ2ர்வீத4ர குலத3ர்வீகர த3யிதோர்வீத4ர ஶிக2ரோர்வீ ஸதத ஸதூ3ர்வீக்ருதி சரணக4ந க3ர்வசர்வணநிபுண தநுகிரணமஸ்ருணித கி3ரிஶிக2ர ஶேக2ரதருநிகர திமிர:, வாணீபதிஶர்வாணீ த3யிதேந்த்3ராணிஶ்வர முக2 நாணீயோரஸவேணீ நிப4ஶுப4வாணீ நுதமஹிமாணீ ய ஸ்தந கோணீ ப4வத3கி2ல பு4வநப4வநோத3ர:, வைமாநிககு3ரு பூ4மாதி4க கு3ண ராமாநுஜ க்ருததா4மாகர கரதா4மாரி த3ரலலாமாச்ச2கநக தா3மாயித நிஜராமாலய நவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வநமாலாத4ர:, காலாம்பு33 மாலாநிப4 நீலாலக ஜாலாவ்ருத பா3லாப்3ஜ ஸலீலாமல பா2லாங்கஸமூலாம்ருத தா4ராத்3வயாவதீ4ரண தீ4ரலலிததர விஶத3தர க4ந க4நஸார மயோர்த்4வபுண்ட்3ர ரேகா2த்3வயருசிர:, ஸுவிகஸ்வர த3ல்த3பா4ஸ்வர கமலோத3ர க3தமேது3ர நவகேஸர ததிபா4ஸுர பரிபிஞ்ஜர கநகாம்ப3ர கலிதாத3ர லலிதோத3ர ததா3லம்ப3 ஜம்ப4ரிபு மணிஸ்தம்ப4 க3ம்பீ4ரிமத3ம்ப4ஸ்தம்ப4 ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப4மாண பீவரோருயுக3ல்த3 ததா3லம்ப3 ப்ருது2ல கத3லீ முகுல மத3ஹரணஜங்கா4ல ஜங்கா4யுக3ல்த:3, நவ்யத3ல ப4வ்யமல பீதமல ஶோணிமலஸந்ம்ருது3ல ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி ப3ல ஶோணதல பத3கமல நிஜாஶ்ரய ப3லப3ந்தீ3க்ருத ஶரதி3ந்து3மண்ட3லீ விப்4ரமதா33ப்4ர ஶுப்4ர புநர்ப4வாதி4ஷ்டி2தாங்கு3ல்தீ3கா34 நிபீடி3த பத்3மாவந:, ஜாநுதலாவதி4 லம்ப3 விட3ம்பி3த வாரண ஶுண்டா33ண்ட3 விஜ்ரும்பி4த நீலமணிமய கல்பகஶாகா2 விப்4ரமதா3யி ம்ருணால்த3லதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கநகவலய வேல்லிதைகதர பா3ஹுத3ண்ட3யுக3ல்த:3, யுக3பது3தி3த கோடி க2ரகர ஹிமகர மண்ட3ல ஜாஜ்வல்யமாந ஸுத3ர்ஶந பாஞ்சஜந்ய ஸமுத்துங்கி3த ஶ்ருங்கா3பர பா3ஹுயுக3ல்த:3, அபி4நவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா நீலக2ண்ட3 மத32ண்ட3ந நிபுண நவீந பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித மஹநீய ப்ருது2ல ஸாலக்3ராம பரம்பரா கு3ம்பி4த நாபி4மண்ட3ல பர்யந்த லம்ப3மாந ப்ராலம்ப3தீ3ப்தி ஸமாலம்பி3த விஶால வக்ஷ:ஸ்த2ல:, க3ங்கா32ர துங்கா3க்ருதி ப4ங்கா3வல்தி3 ப4ங்கா3வஹ ஸௌதா4வல்தி3 பா3தா4வஹ தா4ராநிப4 ஹாராவல்தி3 தூ3ராஹத கே3ஹாந்தர மோஹாவஹ மஹிம மஸ்ருணித மஹாதிமிர:, பிங்கா3க்ருதி ப்4ருங்கா3ர நிபா4ங்கா3ர த3ல்தா3ங்கா3மல நிஷ்காஸித து3ஷ்கார்யக4 நிஷ்காவல்தி3 தீ3பப்ரப4 நீபச்ச2வி தாபப்ரத3 கநகமாலிகா பிஶங்கி3த ஸர்வாங்க:3, நவத3ல்தி3த த3ல்த3வலித ம்ருது3லலித கமலததி மத3விஹதி சதுரதர ப்ருது2லதர ஸரஸதர கநகஸரமய ருசிரகண்டி2கா கமநீயகண்ட:2, வாதாஶநாதி4பதி ஶயந கமந பரிசரண ரதிஸமேதாகி2ல ப2ணத4ரததி மதிகரவர கநகமய நாகா34ரண பரிவீதாகி2லாங்கா3 வக3மித ஶயந பூ4தாஹிராஜ ஜாதாதிஶய:, ரவிகோடீ பரிபாடீ த4ரகோடீ ரவராடீ கிதவீடீ ரஸதா4டீ த4ரமணிக3ணகிரண விஸரண ஸததவிது4த திமிரமோஹ கா3ர்ப4கே3ஹ:, அபரிமித விவித4பு4வந ப4ரிதாக2ண்ட3 ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3ல பிசண்டி3ல:, ஆர்யது4ர்யாநந்தார்ய பவித்ர க2நித்ரபாத பாத்ரீக்ருத நிஜசுபு3க க3தவ்ரணகிண விபூ4ஷண வஹநஸூசித ஶ்ரிதஜந வத்ஸலதாதிஶய:, மட்3டு3டி3ண்டி3ம ட4மரு ஜர்க4ர காஹல்தீ3 படஹாவல்தீ3 ம்ருது3மத்33லாதி3 ம்ருத3ங்க3 து3ந்து3பி4 ட4க்கிகாமுக2 ஹ்ருத்3ய வாத்3யக மது4ரமங்க3ல்த3 நாத3மேது3ர நாடாரபி4 பூ4பால்த3 பி3லஹரி மாயாமால்த3வ கௌ3ல்த3 அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்34ஸாவேரீ தே3வகா3ந்தா4ரீ த4ந்யாஸீ பே333 ஹிந்து3ஸ்தாநீ காபீ தோடி3 நாடகுருஞ்ஜீ ஶ்ரீராக3 ஸஹந அடா2ண ஸாரங்கீ3 த3ர்பா3ரு பந்துவரால்தீ3 வரால்தீ3 கல்த்3யாணீ பூ4ரிகல்த்3யாணீ யமுநாகல்த்3யாணீ ஹுஶேநீ ஜஞ்ஜோ2டீ2 கௌமாரீ கந்நட3 க2ரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ நாத3நாமக்ரியா முகா2ரீ தோடீ3 புந்நாக3வரால்தீ3 காம்போ4ஜீ பை4ரவீ யது3குலகாம்போ4ஜீ ஆநந்த3பை4ரவீ ஶங்கராப4ரண மோஹந ரேகு3ப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ நீலாம்ப3ரீ கு3ணக்ரியா மேக43ர்ஜநீ ஹம்ஸத்4வநி ஶோகவரால்தீ3 மத்4யமாவதீ ஜேஞ்ஜுருடீ ஸுரடீ த்3விஜாவந்தீ மலயாம்ப3ரீ காபீபரஶு த4நாஸிரீ தே3ஶிகதோடீ3 ஆஹிரீ வஸந்தகௌ3ல்தீ3 ஸந்து கேதா3ரகௌ3ல்த3 கநகாங்கீ3 ரத்நாங்கீ3 கா3நமூர்தீ வநஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தா3நவதீ மாநரூபீ ஸேநாபதீ ஹநுமத்தோடீ3 தே4நுகா நாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா ரூபவதீ கா3யகப்ரியா வகுல்தா34ரண சக்ரவாக ஸூர்யகாந்த ஹாடகாம்ப3ரீ ஜ2ங்காரத்4வநீ நடபை4ரவீ கீரவாணீ ஹரிகாம்போ4தீ3 தீ4ரஶங்கராப4ரண நாகா3நந்தி3நீ யாக3ப்ரியாதி3 விஸ்ருமர ஸரஸ கா3நருசிர ஸந்தத ஸந்தந்யமாந நித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி3 விவிதோ4த்ஸவ க்ருதாநந்த:3 ஶ்ரீமதா3நந்த3நிலய விமாநவாஸ:, ஸதத பத்3மாலயா பத3பத்3மரேணு ஸஞ்சிதவக்ஷஸ்தல படவாஸ:, ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ: ஸுப்ரஸந்நோ விஜயதாம். ஶ்ரீ^^அலர்மேல்மங்கா3 நாயிகாஸமேத: ஶ்ரீஶ்ரீநிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீத: ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ3 பூ4த்வா, பவந பாடலீ பாலாஶ பி3ல்வ புந்நாக3 சூத கத3ல்தீ3 சந்த3ந சம்பக மஞ்ஜுல்த3 மந்தா3ர ஹிஞ்ஜுலாதி3 திலக மாதுலுங்க3 நாரிகேல்த3 க்ரௌஞ்சாஶோக மாதூ4காமலக ஹிந்து3க நாக3கேதக பூர்ணகுந்த3 பூர்ணக3ந்த4 ரஸ கந்த3 வந வஞ்ஜுல்த3 க2ர்ஜூர ஸால கோவிதா3ர ஹிந்தால பநஸ விகட வைகஸவருண தருக4மரண விசுல்த3ங்காஶ்வத்த2 யக்ஷ வஸுத4 வர்மாத4 மந்த்ரிணீ திந்த்ரிணீ போ34 ந்யக்3ரோத4 க4டவடல ஜம்பூ3மதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவநீ போஷணீ ப்ரமுக2 நிகி2ல ஸந்தோ3ஹ தமால மாலா மஹித விராஜமாந சஷக மயூர ஹம்ஸ பா4ரத்3வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத க3ருட3 நாராயண நாநாவித4 பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்3ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்3ர நாநாஜாத்யுத்34வ தே3வதா நிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூ4ர்ய கோ3மேதி4க புஷ்யராக3 பத்3மராகே3ந்த்3ர நீல ப்ரவால்த3மௌக்திக ஸ்ப2டிக ஹேம ரத்நக2சித த43த்34கா3யமாந ரத2 கஜ3 துரக3 பதா3தி ஸேநா ஸமூஹ பே4ரீ மத்33ல்த3 முரவக ஜ2ல்லரீ ஶங்க3 காஹல்த3 ந்ருத்யகீ3த தால்த3வாத்3ய கும்ப4வாத்3ய பஞ்சமுக2வாத்3ய அஹமீமார்க3ந்நடீவாத்3ய கிடிகுந்தலவாத்3ய ஸுரடீசௌண்டோ3வாத்3ய திமிலகவிதால்த3வாத்3ய தக்கராக்3ரவாத்3ய க4ண்டாதாட3ந ப்3ரஹ்மதால்த3 ஸமதால்த3 கொட்டரீதால்த3 ட4க்கரீதால்த3 எக்கால்த3 தா4ராவாத்3ய படஹகாம்ஸ்யவாத்3ய ப4ரதநாட்யாலங்கார கிந்நெர கிம்புருஷ ருத்3ரவீணா முக2வீணா வாயுவீணா தும்பு3ருவீணா கா3ந்த4ர்வவீணா நாரத3வீணா ஸ்வரமண்ட3ல ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலங்க்ரியாலங்க்ருதாநேகவித4வாத்3ய வாபீகூபதடாகாதி3 க3ங்கா3யமுநா ரேவாவருணா
ஶோணநதீ3ஶோப4நதீ3 ஸுவர்ணமுகீ2 வேக3வதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரநதீ3 பா3ஹுநதீ3 க3ருட3நதீ3 காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகா2: மஹாபுண்யநத்3ய: ஸஜலதீர்தை2: ஸஹோப4யகூலங்க3த ஸதா3ப்ரவாஹ ருக்3யஜுஸ்ஸாமாத2ர்வண வேத3ஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்3யாகோ4ஷ பா4நுகோடிப்ரகாஶ சந்த்3ரகோடி ஸமாந நித்யகல்த்3யாண பரம்பரோத்தரோத்தராபி4வ்ருத்3தி4ர்பூ4யாதி3தி ப4வந்தோ மஹாந்தோzநுக்3ருஹ்ணந்து, ப்3ரஹ்மண்யோ ராஜா தா4ர்மிகோzஸ்து, தே3ஶோயம் நிருபத்3ரவோzஸ்து, ஸர்வே ஸாது4ஜநாஸ்ஸுகி2நோ விலஸந்து, ஸமஸ்தஸந்மங்க3ல்தா3நி ஸந்து, உத்தரோத்தராபி4வ்ருத்3தி4ரஸ்து, ஸகலகல்த்3யாண ஸம்ருத்3தி4ரஸ்து ॥

ஹரி: ஓம் ॥

********

Leave a Comment